1957. évi 30. törvényerejű rendelet

a közúti kereskedelmi járművek ideiglenes behozatalára, a szállítótartályokra és a magánhasználatra szolgáló vizijárművek és légijárművek ideiglenes behozatalára vonatkozó, Genfben 1956. évi május hó 18. napján kelt nemzetközi Vámegyezmények kihirdetéséről[1]

(A Magyar Népköztársaság részéről az egyezmények aláírása a ratifikáció fenntartásával 1956. augusztus 31-én megtörtént).

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa

I.[2]

II. a Szállítótartályokra (container) és

III. a Magánhasználatra szolgáló Vízijárművek és Légijárművek Ideiglenes Behozatalára vonatkozó, Genfben 1956. évi május hó 18. napján kelt nemzetközi Vámegyezményeket jelen törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa felhívja a külkereskedelmi minisztert, hogy az egyezmények hivatalos magyar fordítását teljes terjedelemben adja ki és illetékes szervek útján bocsássa az állampolgárok rendelkezésére.

3. §[3] A jelen törvényerejű rendelettel kihirdetett nemzetközi egyezmények életbeléptetéséről és végrehajtásáról a külgazdasági ügyekért felelős miniszter a közlekedésért felelős miniszterrel egyetértésben gondoskodik.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Kristóf István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] A kihirdetés napja: 1957. május 7. Az egyezmény szövegét a Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 1945-1987. című összeállítás 6. kötete tartalmazza.

[2] Módosította az 1984. évi 9. törvényerejű rendelet 3. §-a. Hatályos 1984.06.14.

[3] Módosította a 2014. évi XXI. törvény 3. § -a. Hatályos 2014.06.06.