68/1957. (XI. 5.) Korm. rendelet

a mérgek forgalombahozataláról és felhasználásáról szóló 62/1953. (XII. 20.) MT rendelet kiegészítéséről

1. § Mérget csak az állíthat elő, aki arra az illetékes egészségügyi szervtől engedélyt kapott.

2. § A 62/1953. (XII. 20.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése azzal a rendelkezéssel egészül ki, hogy az egészségügyi miniszter az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a méregjegyzékbe felvett egyes mérgek vásárlásának és felhasználásának engedélyhez kötése tekintetében a rendeletben foglaltaktól eltérő rendelkezéseket tehet.

3. § A R. 7. §-ának (1) bekezdése úgy módosul, hogy a rendelet rendelkezései a mérgező hatású gyógyszerek és gyógyszeralapanyagok, rágcsáló- és rovarírtószerek, valamint növényvédőszerek előállítására, tárolására és szállítására is vonatkoznak.

4. § A R. 8. §-a alapján az illetékes miniszter az egészségügyi miniszterrel egyetértésben egyéb kutató és vizsgáló (ellenőrző) laboratóriumokat is kijelölhet.

5. § A R. 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"10. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés - különösen a BHÖ. 374. pontja (élet és testi épség veszélyeztetésének büntette) - alá nem esik, szabálysértést követ el és

a) 1000 forintig terjedhető pénzbírsággal büntethető az, aki mérget jogosulatlanul előállít, forgalomba hoz, megszerez vagy felhasznál;

b) 500 forintig terjedhető pénzbírsággal büntethető az, aki a mérgek felhasználására, tárolására, szállítására vagy csomagolására vonatkozó szabályokat megszegi, vagy aki a mérgek nyilvántartására vonatkozó előírásokat nem tartja vagy nem tartatja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabály-sértések miatt az eljárás a fővárosi kerületi, a megyei jogú városi kerületi, a járási, illetőleg a járási jogú városi tanács végrehajtó bizottsága igazgatási osztályának hatáskörébe tartozik."

6. § A mérgek előállításának engedélyezésével, valamint a mérgező hatású gyógyszerek, gyógyszer-készítmények, gyógyszeralapanyagok, rágcsáló- és rovarirtószerek, növényvédőszerek tárolásával és szállításával kapcsolatos részletes szabályokat az illetékes miniszterekkel egyetértésben az egészség-ügyi miniszter állapítja meg.

7. § A jelen rendelet 1957. évi december hó 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a 62/1953. (XII. 20.) MT rendelet mellékleteként közzétett méregjegyzék hatályát veszti.

Kádár János s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére