25/1958. (III. 27.) Korm. rendelet

az állategészségügy rendezéséről szóló 21/1953. (V. 15.) MT számú rendelet egyes rendelkezéseinek kiegészítéséről, illetőleg módosításáról.

1. § Az állategészségügy rendezéséről szóló 21/1953.(V.15.) MT számú rendelet (továbbiakban: R.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"6. § Az állategészségügyet érintő szakkérdésekben a földművelésügyi miniszter véleményező és javaslattevő szerve az Országos Állategészségügyi Tanács (továbbiakban: Tanács), amely ebben a feladatkörben állatbetegségek elleni védekezésre vonatkozó állategészségügyi rendelkezések kibocsátását is kezdeményezheti és előkészítheti. A Tanács a Földművelésügyi és az Egészségügyi Minisztérium képviselőjéből, továbbá a földművelésügyi miniszter által a Tanács tagjává kinevezett tudósokból és gyakorló állatorvosokból áll. Más minisztériumok (országos hatáskörű szervek) hatáskörét is érintő állategészségügyi kérdések tárgyalásához a Tanács ülésére - tanácskozási joggal - esetenként az érdekelt más minisztériumok (országos hatáskörű szervek) képviselőjét is meg kell hívni. A Tanács szervezetét, feladatkörét és működési rendjét a földművelésügyi miniszter állapítja meg."

2. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § Az állategészségügy helyi feladatait a megyei, a fővárosi, a megyei jogú városi, a járási, a járási jogú városi, a városi kerületi és a községi tanácsok végrehajtó bizottsága látja el."

3. § (1) A R. 8. §-a (2) bekezdésének a) és d) pontja, valamint (3) bekezdésének a) és c) pontja akként módosul, hogy a bejelentést községben a tanács végrehajtó bizottságához (kirendeltségéhez), varasban (városi kerületben) a városi (városi kerületi) tanács végrehajtó bizottsága mezőgazdasági osztályához (csoportjához) kell megtenni.

(2) A R. 8. §-a (3) bekezdése a) pontjának utolsó mondatában foglalt rendelkezés hatályát veszti, c) pontja pedig akként módosul, hogy a hasznos háziállatok leölése helyett azok levágását kell érteni.

4. § A R. 9. §-a (3) bekezdésének c) pontja akként módosul, hogy fertőző betegség jelentkezése esetén az állatorvos községben a tanács végrehajtó bizottságát, városban (városi kerületben) a városi (városi kerületi) tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági osztályát (csoportját) köteles haladéktalanul értesíteni.

5. § A R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"10. § (1) A községi tanács végrehajtó bizottsága, illetőleg a városi (városi kerületi) tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági osztálya köteles a R. 8. §-a (2) bekezdésének d) pontja és (3) bekezdésének a) pontja, továbbá 9. §-a (3) bekezdésének c) pontja alapján tett bejelentés, illetőleg adott értesítés esetén a betegség minél gyorsabb leküzdésére minden intézkedést megtenni. Ha a betegség leküzdésére vonatkozó egyes rendelkezések végrehajtása a járási tanács végrehajtó bizottsága mezőgazdasági osztályának a hatáskörébe tartozik, a községi (kör-) állatorvos köteles a betegség hatósági megállapításáról a járási tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági osztályát haladéktalanul értesíteni.

(2) A járási (városi, városi kerületi) tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági osztálya (csoportja) bejelentési kötelezettség alá eső fertőző állatbetegség megállapítása esetén köteles a hatáskörébe tartozó rendelkezéseket végrehajtani és ha a betegség leküzdésére vonatkozó egyes rendelkezések végrehajtása a megyei (fővárosi, megyei jogú városi) tanács végrehajtó bizottsága mezőgazdasági osztályának a hatáskörébe tartozik, ez utóbbit értesíteni.

(3) Bejelentési kötelezettség alá eső fertőző állatbetegség jelentkezése esetén a községi (kör-, városi, városi kerületi) állatorvos köteles haladéktalanul értesíteni a Földművelésügyi Minisztériumot, a megyei (fővárosi, megyei jogú városi) tanács, továbbá a járási tanács, valamint a betegséggel fertőzött községgel (várossal) szomszédos járások és városok tanácsa végrehajtó bizottságának mezőgazdasági osztályát, illetőleg a szomszédos községek tanácsának végrehajtó bizottságát, végül a szomszédos gazdaságokat. Köteles továbbá a fertőző állatbetegség jelentkezéséről a járási (városi, városi kerületi) tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi osztályát is értesíteni, ha a betegség emberre is veszélyes."

6. § A R. 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Bejelentési kötelezettség alá eső fertőző állatbetegség (25. §) fennállása esetén a lezárt helyről vagy területről a betegség iránt fogékony állatot vagy annak nyerstermékét gyűjtőhelyre, vásárra vagy piacra vinni csak a községi (kör-, városi, városi kerületi) állatorvosnak az engedélyével szabad. A községi (kör-) állatorvos az engedély kiadására a községi (körzeti) mezőgazdasági felügyelőt esetenként jogosíthatja."

7. § A R. 20. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"20. § Minden húsfeldolgozó üzemben, vágóhídon vagy vágóhelyen az állatorvos köteles

az állatokat naponta megvizsgálni,

a levágott állatok húsát (sertéshúst trichina szempontjából is) megvizsgálni és fogyaszthatóság szempontjából elbírálni,

a fogyasztásra alkalmas húst, illetőleg az ilyen húst borító bőrrészeket lebélyegezni."

8. § A R. 21. § a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"21. § Piaci forgalomba hozatalra szánt húst csak állatorvosi ellenőrzés után szabad forgalomba hozni. Fokozatosan be kell vezetni a forgalombakerülő tej és tejtermékek előzetes állatorvosi vizsgálatát. Olyan tejet és tejterméket, amelyeknek fogyasztása emberre és állatra ártalmas lehet, felhasználni vagy forgalomba hozni tilos."

9. § A R. 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Bejelentési kötelezettség alá a következő fertőző állatbetegségek tartoznak:

lovak fertőző kevésvérűsége,

tenyészbénaság,

takonykór,

gümőkór,

szarvasmarhák ragadós tüdőlobja,

sercegő üszök,

keleti marhavész,

ivarszervi hólyagos kiütés,

ragadós száj- és körömfájás,

fertőző elvetélés (brucellózis).

juhhimlő,

sertéspestis,

sertésorbánc,

fertőző sertésbénulás.

baromfikolera,

baromfipestis,

lépfene,

veszettség,

rühösség."

10. § A R. 26. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"26. § (1) Forgalmi korlátozást kell elrendelem a következő betegségeknél:

lovak fertőző kevésvérűsége,

tenyészbénaság,

gümőkór,

ivarszervi hólyagos kiütés,

fertőző elvetélés (brucellózis),

veszettség,

rühösség.

(2) Forgalmi korlátozás elrendelése esetén is zárlat alá kell helyezni a fertőző elvetélésben (brucellózisban) vagy gümőkórban beteg állat elkülönítésére szolgáló helyiséget.

(3) Helyi zárlatot, községi (városi, városi kerületi) zárlatot, illetőleg védőkörzet alakítását a következő betegségek esetén lehet elrendelni:

takonykór,

szarvasmarhák ragadós tüdőlobja,

sercegő üszök,

keleti marhavész,

ragadós száj- és körömfájás,

juhhimlő,

sertéspestis,

sertésorbánc,

fertőző sertésbénulás,

baromfikolera,

baromfipestis,

lépfene.

(4) Azt, hogy az egyes betegségek jelentkezése esetén a felsorolt zárlati intézkedések közül melyiket kell alkalmazni, a földművelésügyi miniszter rendeletben állapítja meg."

11. § A R. 27. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"27. § (1) A forgalmi korlátozást a földművelésügyi miniszter utasítása alapján a zárlatot [(2)-(3) bekezdés] elrendelő szerv rendeli el.

(2) A helyi zárlatot a községi (kör-) állatorvos, illetőleg a városi (városi kerületi) tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági osztálya (csoportja) rendeli el.

(3) A községi (városi, városi kerületi) zárlatot a járási (városi, városi kerületi) tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági osztálya (csoportja) rendeli el és arról a megyei (fővárosi, megyei jogú városi) tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági osztályát haladéktalanul értesíti.

(4) Védőkörzet alakítása a megyei (fővárosi, megyei jogú városi) tanács végrehajtó bizottsága mezőgazdasági osztályának a hatáskörébe tartozik. A védőkörzet megalakításáról a Földművelésügyi Minisztériumot haladéktalanul értesíteni kell.

(5) Ha a megyei (fővárosi, megyei jogú városi) tanács végrehajtó bizottsága valamely vasút-, vagy hajóállomáson állat, állati nyerstermék, vagy takarmány be- és kirakását átmenetileg megtiltja, erről a Földművelésügyi Minisztériumot egyidejűleg értesíteni köteles. A Földművelésügyi Minisztérium a szállítási korlátozást közli a Külkereskedelmi, a Belkereskedelmi, az Élelmezésügyi, valamint a Közlekedés- és Postaügyi Minisztériummal."

12. § A R. 34. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"34. § A forgalmi korlátozásra, a zárlatra és a védőkörzetre vonatkozó rendszabályok megtartásáért a mezőgazdasági termelőszövetkezetek elnökei, az állami, kísérleti, tan- és célgazdaságok, s az egyéb állami vállalatok vezetői, továbbá a községi (városi, városi kerületi) tanácsok végrehajtó bizottságának elnökei, valamint a hatósági állatorvosok felelősek."

13. § A R. 37. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

14. § A R. 40. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"40. § Állatorvosi gyakorlatot, illetőleg az állatorvosi gyakorlat körébe tartozó meghatározott tevékenységet csak az arra megállapított szakképzettséggel rendelkező személy folytathat. Az állatorvosi gyakorlat, illetőleg az állatorvosi gyakorlat körébe tartozó meghatározott tevékenység folytatásának feltételeit és szabályait a földművelésügyi miniszter rendeletben állapítja meg."

15. § A R. 42. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"42. § Amennyiben cselekményé nem bűntett, szabálysértés miatt háromezer forintig terjedhető pénzbírsággal kell sújtani azt,

a) aki - mint állatok felügyeletét, őrzését, gondozását vagy levágását foglalkozásszerűen ellátó személy - állatbetegségek jelentkezése vagy azok gyanúja esetén a megszabott bejelentés megtételét elmulasztja;

b) aki a marhalevél kötelező váltását elmulasztja, a marhalevél kiállítására, használatára vagy kezelésére vonatkozó rendelkezéseket megszegi vagy kijátssza;

c) aki az állatok és állati nyerstermékek szállítására, felhasználására és forgalombahozatalára vonatkozó állategészségügyi szabályokat megszegi vagy kijátssza;

d) aki az állati hulláknak, valamint a beteg, betegségre vagy fertőzésre gyanús állatok trágyájának, alomjának és takarmánymaradékának ártalmatlanná tételére vonatkozó rendelkezéseket nem tartja meg;

e) aki az állatorvoslás körébe tartozó diagnosztikai és szerobakteriológiai készítmények és gyógyszerkülönlegességek előállítására, felhasználására és forgalombahozatalára vonatkozó rendelkezéseket megszegi vagy kijátssza;

f) aki jogosulatlanul folytat állatorvosi gyakorlat körébe tartozó tevékenységet,"

16. § A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba; végrehajtásáról a földművelésügyi miniszter gondoskodik. Egyidejűleg az 59/1955. (IX. 23.) MT számú rendelet hatályát veszti.

Apró Antal s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány első elnökhelyettese

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére