1958. évi 27. törvényerejű rendelet

az élelmiszerek és italok előállításáról és forgalmáról

A lakosság egészségének és munkaképességének fokozott védelme érdekében állandóan gondoskodni kell az élelmiszerellátás minőségének fejlesztéséről, az élelmezés- és táplálkozásegészségügy színvonalának emeléséről. Ezért a Népköztársaság Elnöki Tanácsa dolgozó népünk élelmiszerellátásának és élelmezés-egészségügyének továbbfejlesztése érdekében az alábbi törvényerejű rendeletet adja ki.

I.

Élelmiszerek, italok előállítása és forgalombahozatala

1. § (1) Forgalombahozatal céljára előállítani és forgalombahozni csak olyan élelmiszert vagy italt szabad, amelyik fogyasztásra alkalmas és az egészségügyi követelményeknek megfelel.

(2) Olyan élelmiszert vagy italt, amelynek minőségét szabvány vagy az élelmezésügyi miniszter által az illetékes miniszterrel egyetértésben megállapított minőségi előírás szabja meg, forgalombahozatal céljára előállítani csak e minőségben szabad.

(3) Az az élelmiszer vagy ital, amely az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelel, mint jó minőségű, közfogyasztásra szolgáló áru hozható forgalomba.

(4) Ha az élelmiszer vagy ital az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknál jobb minőségű, mint különleges minőségű, márkázott áru hozható forgalomba.

(5) Az olyan élelmiszert vagy italt, amelynek minősége a (2) bekezdésben foglaltaknak nem felel meg, de amely fogyasztásra alkalmas, kivételesen - esetenként adott engedély alapján - csak mint csökkentértékű élelmiszert vagy italt szabad forgalombahozni.

(6) Egyes élelmiszerek házalás útján való forgalombahozatalát meg lehet tiltani.

2. § (1) Hamisított élelmiszert vagy italt forgalombahozni nem szabad.

(2) Hamisított az élelmiszer, illetőleg az ital, ha azt

a) részben vagy egészben nem élelmiszer, illetőleg ital előállítására szolgáló, nem teljes értékű, vagy olyan terményből, termékből állították elő, amelynek az emberi táplálkozás szempontjából jelentős tartalmát a megengedettnél nagyobb mértékben kivonták;

b) idegen anyag felhasználásával vagy más eljárással a terjedelem vagy a súly szaporítása céljából, illetőleg az eredet, összetétel, minőség, tápláló- vagy élvezeti érték tekintetében megtévesztésre alkalmas módon kezelték vagy megváltoztatták.

3. § Egyes élelmiszerek, illetőleg italok előállítását - közellátási, illetőleg egészségügyi érdekből - külön gyártási engedélyhez lehet kötni.

4. § Új élelmiszert vagy italt forgalombahozatal céljára előállítani vagy forgalombahozni csak az erre vonatkozó engedélynek megfelelően és csak az engedély kiadása után szabad.

II.

Egészségügyi és szakmai feltételek

5. § Élelmiszer és ital iparszerű termelésére, átvételére, kezelésére, forgalombahozatalára, csomagolására, tárolására szolgáló épületeket, helyiségeket, azok berendezéseit (gépeit), valamint az árusítóhelyeket csak az egészségügyi követelményeknek megfelelően szabad létesíteni, átalakítani vagy használatba venni.

6. § Élelmiszert és italt az egészségügyi követelményeknek megfelelően kell előállítani, csomagolni, tárolni, szállítani és forgalombahozni úgy, hogy az élelmiszer, illetőleg ital szennyeződésnek, fertőződésnek, romlásnak vagy minőségi értékcsökkenésnek ne legyen kitéve.

7. § (1) Élelmiszerek és italok előállításával, átvételével, csomagolásával, tárolásával, szállításával, forgalombahozatalával kapcsolatos egyes munkakörök ellátását egészségügyi feltételektől kell függővé tenni.

(2) Az élelmiszeriparban és az élelmiszerforgalomban - egyes munkakörökben - csak olyan személy dolgozhat, aki a szükséges szakmai és egészségügyi ismeretekkel rendelkezik vagy azokat a számára előírt időn belül megszerzi.

III.

Ellenőrzés

8. § (1) Élelmiszerek és italok előállítását, csomagolását, tárolását, szállítását, kezelését és forgalombahozatalát minőségi és egészségügyi szempontból rendszeresen ellenőrizni kell.

(2) Az ellenőrzés során a hamisított, az egészségre káros, fogyasztásra egyéb okból alkalmatlan vagy az egészségügyi követelményeknek meg nem felelő élelmiszer és ital forgalombahozatalát legfeljebb 60 napra el lehet tiltani. Ez alatt az idő alatt az élelmiszer, illetőleg ital felhasználása, átdolgozása, megsemmisítése, a büntető vagy szabálysértési eljárás megindítása iránt intézkedni kell.

IV.

Büntető rendelkezések

9. § (1) A jelen törvényerejű rendelet rendelkezéseinek megszegése - attól függően, hogy a cselekmény milyen jogvédte érdeket veszélyeztet - a közegészség elleni bűntettekről (BHÖ. 184-185. pont), az ipari termékek minőségét sértő bűntettekről (BHÖ. 160/C. pont), illetőleg a közellátás érdekét veszélyeztető bűntettekről (BHÖ. 269. pont) szóló büntető rendelkezésekbe ütközik.

(2) Az egészségre káros élelmiszert vagy italt el kell kobozni.

V.

Vegyes rendelkezések

10. § (1) A jelen törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba; hatálybalépésével egyidejűleg az 1876. évi XIV. törvény 8. és 14. §-a, valamint az 1895. évi XLVI. törvény - a nem élelmiszerekre és italokra (vető- és fümagvakra, abraktakarmányokra és trágyára) vonatkozó rendelkezések kivételével - hatályát veszti.

(2)[1] A borra e törvényerejű rendelet nem vonatkozik.

(3) A jelen törvényerejű rendelet végrehajtásáról a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány gondoskodik; ennek során egyes csekélyebb jelentőségű cselekményeket szabálysértéssé nyilváníthat.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Kristóf István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 1970. évi 36. törvényerejű rendelet 12. §-a. Hatályos 1970.11.13.

Tartalomjegyzék