1970. évi 36. törvényerejű rendelet

a szőlő- és gyümölcstermesztésről, valamint a borgazdálkodásról[1]

I. Gyümölcstermesztés[2]

A köztársasági elnök a szőlő- és gyümölcstermesztés fejlesztése, s a magyar borok minőségének további javítása érdekében a következőket rendeli:[3]

1. §[4] (1) Az 1500 m2-nél nagyobb területen gyümölcsfaültetvény, valamint 500 m2-nél nagyobb területen bogyósgyümölcs ültetvény csak engedéllyel telepíthető a külön jogszabályban meghatározott Nemzeti Fajtajegyzékben, vagy Szállítói Fajtajegyzékben szereplő fajtákkal.

(2) A telepítési engedély iránti kérelmet a telepítés helye szerint illetékes jegyzőhöz a telepítés megkezdése előtt legalább egy hónappal kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a telepítési terület helyrajzi számát, annak méretét, a telepíteni kívánt gyümölcsfajt és annak fajtáit, a sor- és tőtávolságot, a termőhely ökológiai alkalmasságának igazolását, valamint a terméktanácsi javaslatot.

(3) A jegyző a telepítési engedélyt a (2) bekezdés szerinti tartalommal legfeljebb két év időtartamra adja ki. A határozat az ingatlan határától meghatározott ültetési távolságot írhat elő. A telepítési engedély egy példányát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) megyei kirendeltsége részére, valamint műve-lésiág-változás esetén a megyei földhivatalnak is meg kell küldeni.

2. §[5] (1) Az eltelepített ültetvény termőre fordulását az ültetvény használója köteles bejelenteni az MVH megyei kirendeltségeinek az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet igazolásának csatolásával.

(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti gyümölcsültetvények kivágását a kivágást követően egy hónapon belül a tulajdonosnak vagy használónak be kell jelentenie az MVH megyei kirendeltségeinek. Ha egy éven belül újratelepítést nem terveznek, a művelésiág-változást be kell jelenteni a földhivatalnak.

2/A. §[6] (1)[7] A gyümölcsültetvény-katasztere minden, az 1. § (1) bekezdésében megjelölt ültetvény tekintetében tartalmazza az ültetvények azonosító adatait (település, helyrajzi szám, területnagyság), az ültetvény használójának azonosító adatait (név, lakcím, illetve szervezet megnevezése és székhelye), és az MVH által adott regisztrációs számát, valamint a mezőgazdasági hasznosítású földterületének nagyságát.

(2) Az ültetvénykataszter tartalmazza

a) az ültetvény jellemzőit:

1. jelleg,

2. telepítési jellemzők,

3. fekvés, kitettség,

4. térállás, sor- és tőtávolság,

5. öntözhetőség,

6. művelésmód,

7. támaszrendszer,

8. telepítés ideje,

9. fajtamegoszlás,

10. alanyhasználat,

11. termőképesség;

b) az ültetvényhez kapcsolódó feldolgozó és tárolókapacitás adatait, valamint

c) a termék hasznosításának, értékesítésének irányára vonatkozó adatokat.

(3) A kataszter adattartalma statisztikai célra felhasználható, abból az adatok a KSH részére egyedi azonosításra alkalmas módon statisztikai célból átadhatók.

2/B. §[8] (1)[9] A gyümölcsös ültetvény kataszterét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megyei kirendeltsége (a továbbiakban: MVH-kirendeltség) vezeti.

(2) A gyümölcsös ültetvények központi adatbázisát az MVH Központi Hivatal kezeli, az ehhez szükséges egyedi adatokat az MVH-kirendeltségek átadják az MVH Központi Hivatalnak.

2/C. §[10]

3. §[11] (1) Azok a gyümölcsösültetvény-használók, akik nem járultak hozzá a szőlő- és gyümölcsös ültetvények összeírásáról szóló 2000. évi CXLIII. törvény alapján felvett adataiknak a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) részéről az MVH részére történő átadásához, illetve akik a megkeresés ellenére sem jelentkeztek be a gyümölcsültetvény-kataszterbe, vagy akiket a KSH korábban nyilvántartásba vétel miatt nem keresett meg, kötelesek a 2/A. § (2) bekezdése szerinti adatokat 2005. május 31-ig az MVH megyei kirendeltségének jelenteni.

(2) Hiányos adatszolgáltatás, illetve a regisztrációs és a kataszteri rendszerbe bejelentett adatok eltérése esetében az MVH hiánypótlásra szólítja fel az ültetvényhasználót.

(3) Az ültetvényhasználó a nyilvántartásba vételt követően az adataiban bekövetkezett változást harminc napon belül köteles bejelenteni az MVH megyei kirendeltségénél.

4. §[12] (1) A gyümölcsültetvény-kataszterbe bejelentett adatok valódiságát az MVH megyei kirendeltsége a FÖMI közreműködésével ellenőrzi.

(2) Aki valótlan adatokat jelent, vagy az adatszolgáltatást felszólítás ellenére sem teljesíti, az MVH 20 ezer forinttól 50 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtja.

5. §[13]

6. §[14]

7. §[15]

8. §[16]

9. §[17]

9/A. §[18]

10. §[19]

11. §[20]

12. §[21]

13. §[22]

Lábjegyzetek:

[1] A kihirdetés napja: 1970. november 13.

[2] Beiktatta a 2003. évi LXXVII. törvény 34. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2004.01.01.

[3] Módosította az 1989. évi XXXI. törvény 38. § (2) bekezdése. Hatályos 1989.10.23.

[4] Megállapította a 2005. évi X. törvény 12. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2005.04.06.

[5] Megállapította a 2005. évi X. törvény 12. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2005.04.06.

[6] Beiktatta a 2003. évi LXXVII. törvény 34. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2004.01.01.

[7] Megállapította a 2005. évi X. törvény 12. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2005.04.06.

[8] Beiktatta a 2003. évi LXXVII. törvény 34. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2004.01.01.

[9] Módosította a 2005. évi X. törvény 12. § (2) bekezdése e) pontja. Hatályos 2005.04.06.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi X. törvény 12. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2005.04.06.

[11] Beiktatta a 2005. évi X. törvény 12. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2005.04.06.

[12] Beiktatta a 2005. évi X. törvény 12. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2005.04.06.

[13] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXXI. törvény 84. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXXI. törvény 84. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXXI. törvény 84. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXXI. törvény 84. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXXI. törvény 84. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXXI. törvény 84. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXXI. törvény 84. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXXI. törvény 84. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXXI. törvény 84. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXXI. törvény 84. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

Tartalomjegyzék