1958. évi 3. törvényerejű rendelet

a műsoros előadásokról szóló 1955. évi 13. számú törvényerejű rendelet módosításáról

1. § (1) A hangversenyek és műsoros előadások (a továbbiakban: műsoros előadás), továbbá a táncmulatságok megtartásához a tanács végrehajtó bizottsága művelődésügyi szakigazgatási szervének a rendőrhatósággal egyetértésben adott engedélye szükséges.

(2) A hivatásos előadóművészek közreműködésével rendezett műsoros előadások megtartását a művelődésügyi miniszter - az előző bekezdésben meghatározott engedélyen felül - külön engedélyhez és a pénzügyminiszterrel, valamint az Országos Árhivatal elnökével egyetértésben megállapított rendezési díj fizetéséhez kötheti.

(3) A műsoros előadásokon közreműködő hivatásos előadóművészek kötelező közvetítésének rendszere megszűnik.

2. § A hivatásos előadóművészek felléptidíjainak, továbbá a műsoros előadások és táncmulatságok után járó szerzői jogdíjak mértékét a művelődésügyi miniszter az Országos Árhivatal elnökével egyetértésben határozza meg.

3. § (1) Az 1955. évi 13. számú törvényerejű rendelet 7. §-a a következő rendelkezésekkel egészül ki: a 7. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott tényállások alapján szabálysértési eljárás megindításának akkor van helye, ha az a büntető törvény súlyosabb rendelkezése alá nem esik. Ilyen esetben a 7. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértések miatt kiszabható pénzbírság legmagasabb összege háromezer forint.

(2) Az 1955. évi 13. számú, továbbá a jelen törvényerejű rendelet, valamint az ezek végrehajtása tárgyában kiadott jogszabályok megszegése miatt a művelődésügyi miniszter a hivatásos előadóművész működési engedélyét egy hónaptól egy évig terjedő időtartamra megvonhatja, illetőleg a munkaviszonyban álló művészt a munkáltató intézményen kívüli fellépéstől ugyanannyi időre eltilthatja. Amennyiben a cselekmény a büntető törvény rendelkezése alá esik, ezen felül a büntető eljárást is meg kell indítani.

4. § Jelen törvényerejű rendelet 1958. évi február hó 1. napján lép hatályba; végrehajtásáról - a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a művelődésügyi miniszter gondoskodik. Az 1955. évi 13. számú törvényerejű rendelet 2. §-a, 5. §-ának (2) bekezdése, 7. §-ának (3) bekezdése, valamint a kötelező közvetítésre vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Kristóf István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára