1955. évi 13. törvényerejű rendelet

a műsoros előadásokról

Az ország lakosságának művelődési és szórakozási igénye az utóbbi években hatalmas mértékben megnőtt. A lakosság művelődési szükségleteinek fokozottabb kielégítése céljából, a műsoros előadások művészi színvonalának, eszmei tartalmának fokozottabb biztosítása érdekében a Népköztársaság Elnöki Tanácsa az alábbi törvényerejű rendeletet hozza:

1. § (1) Hangversenyt és műsoros előadást (a továbbiakban: műsoros előadás) állami szervek és vállalatok, fegyveres testületek, társadalmi szervek és szövetkezetek rendezhetnek.

(2) Magánszemély műsoros előadást nem rendezhet.

2. §

3. § (1) Műsoros előadást hivatásos előadóművész közreműködésével akkor lehet rendezni, ha

a) a művésznek hivatásos előadóművészi működési engedélye van,

b) a műsorszámot, illetőleg az előadás megtartását az erre kijelölt szerv engedélyezte és

c) a művészt állami közvetítőszerv közvetítette.

(2)[1] Hívatásos előadóművész közreműködésével tartandó műsoros előadás rendezésének egyéb feltételeit és a közvetítés módját a művelődési miniszter szabályozza.

4. § (1) A rendezőszerv hivatásos előadóművész közreműködésével tartott műsoros előadással összefüggő szervezési feladattal csak saját dolgozóját bízhatja meg. A dolgozót a műsoros előadás szervezéséért külön díjazásban részesíteni nem szabad.

(2)[2] Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem vonatkozik az ingyenesen, továbbá a művelődési miniszter által meghatározott szervek részére díjazásért végzett közönségszervezési tevékenységre.

(3) Társadalmi szervezetek műsoros előadások szervezésével akkor is megbízhatják tagjaikat, ha azok nem állnak velük munkaviszonyban. A társadalmi szerv tagjai azonban e tevékenységükért díjazásban nem részesíthetők.

5. § (1)[3]

(2)

6. §[4]

7. § (1)[5]

(2)[6]

(3)

8. § (1)[7] E törvényerejű rendelet végrehajtásáról - a vendéglátóipari vállalatoknál bemutatott műsoros előadások tekintetében a belkereskedelmi miniszterrel egyetértésben - a művelődési miniszter gondoskodik.

(2)[8] A fegyveres testületek által rendezett műsoros előadások engedélyezését a honvédelmi miniszter, illetőleg a belügyminiszter a művelődési miniszterrel egyetértésben a jelen törvényerejű rendelet alapelveinek figyelembevételével szabályozza.

(3) Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatálybalépésével a 247/1950. (X. 1.) M. T., a 160/1951. (VIII. 28.) M. T. és a 45/ 1953. (IX. 19.) M. T. számú rendeletek hatályukat vesztik.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Darabos Iván s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 1980. évi 10. törvényerejű rendelet 1. §-a. Hatályos 1980.06.27.

[2] Módosította az 1980. évi 10. törvényerejű rendelet 1. §-a. Hatályos 1980.06.27.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1969. évi III. törvény 56. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1970.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1968. évi I. törvény 117. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1968.10.01.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1968. évi I. törvény 117. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1968.10.01.

[6] Módosította az 1980. évi 10. törvényerejű rendelet 1. §-a. Hatályos 1980.06.27.

[7] Módosította az 1980. évi 10. törvényerejű rendelet 1. §-a. Hatályos 1980.06.27.

[8] Módosította az 1980. évi 10. törvényerejű rendelet 1. §-a. Hatályos 1980.06.27.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére