1958. évi 41. törvényerejű rendelet

az 1956. évi október hó 23. napját követően jogellenesen külföldre távozott kiskorúak vagyonjogi helyzetével kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról[1]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1989. évi XXVIII. törvény 20. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.01.01.