14/1959. (III. 18.) Korm. rendelet

a tárókkal való gazdálkodásról

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány a tárókkal való gazdálkodás rendjét a következőképpen szabályozza:

Bevezető rendelkezések

1. § (1) Táró - a jelen rendelet alkalmazása szempontjából - minden olyan mesterségesen földbevájt üreg, amely nem szerves része földfelszín feletti építménynek és amelynek alapterülete 300 m2-nél nagyobb.

(2) A tárókról országos nyilvántartást kell készíteni és vezetni. A nyilvántartás elkészítése és vezetése a Belügyminisztérium (Légoltalom Országos Parancsnoksága) feladata,

A tárók hasznosítása

2. § (1) A tárókat - a lehetőségeknek megfelelően - hasznosítani kell, az ezzel kapcsolatos feladatokat az Áruraktározási Hivatal (továbbiakban: ÁRHI.) látja el.

(2) Az ÁRHI. a tárókkal kapcsolatos igényeket - a gazdasági érdekek fontosságára figyelemmel - a használó kijelölésével elégíti ki. Az ÁRHI. a kiutaló határozatban használati feltételeket állapíthat meg.

(3) Az ÁRHI. kiutaló határozata ellen a miniszter a Kormánynak az ÁRHI. felett felügyeletet gyakorló tagjához fordulhat.

(4) A tárók használatára jogosító jelenleg érvényes kiutalások 1959. évi június hó 1. napjával ha-tályukat vesztik. A használatra vonatkozó igényeket 1959. évi május hó 1. napjáig kell az ÁRHI-hoz bejelenteni.

3. § (1) Az ÁRHI. által kijelölt használó és a táró tulajdonosa (kezelője) a kiutaló határozat kézhez-vételétől számított 15 napon belül a táró használatára bérleti szerződést köteles kötni. Ha ezt elmulasztják, a bérleti szerződést a kiutaló határozat pótolja.

(2) A bérleti szerződést, illetőleg a kiutaló határozatot a használó köteles láttamozás céljából az illetékes járási (városi, városi-, fővárosi kerületi) légoltalmi parancsnokságnak bemutatni. A bérleti szerződés a láttamozással lép érvénybe.

(3) A táró használója - függetlenül attól, hogy határozott vagy határozatlan időre szóló bérleti szerződést kötött - a használatért az országos raktárgazdálkodás egyes kérdéseinek átfogó és részletes szabályozásáról szóló 69/1955. (XII. 15.) MT rendelet 11. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bért köteles fizetni.

4. § (1) A tárók előírásszerű használatát, kihasználásának mérvét stb. a hivatásos légoltalmi szervek és az ÁRHI. bármikor ellenőrizni jogosultak.

(2) A tárókkal kapcsolatosan előálló változásokat a tulajdonos (kezelő) köteles 15 napon belül a járási (városi, városi-, fővárosi kerületi) légoltalmi parancsnokságnak bejelenteni.

(3) A használat megszűnését a használó a kiürítés előtt legalább 15 nappal köteles az ÁRHI-nak bejelenteni.

A tárók karbantartása, felújítása, bővítése

5. § (1) A tárók karbantartásáról és felújításáról a tulajdonos (kezelő) köteles gondoskodni.

(2) A felújítások műszaki terveinek elkészítésénél a honvédelmi (légoltalmi) szempontokat is figyelembe kell venni: ennek érdekében a tervezett felújítási munkálatokat előzetes jóváhagyás végett a Belügyminisztériumnak (Légoltalom Országos Parancsnokságának) be kell jelenteni.

(3) A felújítások műszaki tervei elkészítésének és a munkálatok kivitelezésének költségeit a tulajdonos (kezelő), a honvédelmi (légoltalmi) célt szolgáló munkálatok költségeit a kijelölt szerv köteles fedezni,

(4) A táró tulajdonosa (kezelője) köteles tűrni, hogy a táróban honvédelmi (légoltalmi) célt szolgáló munkálatokat végezzenek.

6. § (1) A tulajdonos (kezelő) köteles a tárók karbantartási és felújítási munkálatainak költségeit előirányozni és munkálatokat elvégeztetni.

(2) A tanácsok végrehajtó bizottságai, illetőleg az ingatlankezelő vállalatok kezelésében levő tárók karbantartási és felújítási költségeit az állami kezelésben levő házak bérjövedelmének felhasználásáról szóló 1.095/1954. (XI. 13.) számú minisztertanácsi határozat rendelkezéseinek megfelelően a befizetett bérleti díjak 70%-ából kell fedezni.

7. § A tárók bővítése vagy új tárók létesítése esetén a munkálatok terveit a városrendezési tervekkel és a honvédelmi (légoltalmi) követelményekkel egyeztetni kell.

Vegyes rendelkezések

8. § (1) Aki a jelen rendelet végrehajtása során elrendelt adatszolgáltatási kötelezettséget megszegi, szabálysértést követ el és 1.000.- Ft-ig terjedhető pénzbírsággal kell sújtani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a járási (városi, városi-, fővárosi kerületi) tanács végrehajtó bizottsága igazgatási osztályának hatáskörébe tartozik.

9. § (1) E rendelet rendelkezései a fegyveres testületek és a bányászat kezelésében levő tárókra nem vonatkoznak,

(2) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba: végrehajtásáról a pénzügyminiszterrel és az ÁRHI elnökével egyetértésben a belügyminiszter gondoskodik,

Dr. Münnich Ferenc s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke

Tartalomjegyzék