33/1959. (VI. 2.) Korm. rendelet

az Állami Egyházügyi Hivatal felállításáról szóló 1959. évi 25. törvényerejű rendelet végrehajtásáról

1. § (1) A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1959. évi 25. törvényerejű rendeletével létesített Állami Egyházügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladatkörébe tartozik:

a) az egyházakkal és vallásfelekezetekkel kötött egyezmények és megállapodások végrehajtása,

b) az egyházak és vallásfelekezetek állami támogatásával kapcsolatos személyi és dologi ügyek intézése,

c) a mentesített egyházi és vallásfelekezeti általános gimnáziumok fenntartására szolgáló személyi és dologi államsegélyek folyósítása,

d) az iskolai hitoktatásra biztosított költségvetési hitelek felosztása és felhasználásuk ellenőrzése,

e) egyházi alapítványi és egyéb egyházi vagyonjogi ügyek intézése,

f) az egyházi vonatkozású jogszabályok előkészítése és azok végrehajtásának biztosítása,

g) a lelkiismereti szabadsággal és a vallás szabad gyakorlásának biztosításával összefüggő kérdések intézése, az egyházi funkciók zavartalan menetének biztosítása,

h) a Minisztertanács által az egyházak ügyeiben tett intézkedések végrehajtása és annak ellenőrzése.

(2) Az egyes egyházakkal és vallásfelekezetekkel létesített egyezmény alapján működő egyházi és vallásfelekezeti általános gimnáziumok felett az állami felügyeletet a művelődésügyi miniszter gyakorolja. Úgyancsak a művelődésügyi miniszter és a művelődésügyi szervek feladata az iskolai vallásoktatás tanulmányi felügyelete is,

2. § A Hivatal személyzetét az elnök nevezi ki, illetve osztja be szolgálattételre.

3. § A Hivatal személyzeti és ügybeosztását, valamint működési rendjét a közhivatalok ügyrendjére vonatkozó szabályoknak megfelelően az elnök állapítja meg. A Hivatal eljárásában a minisztériumokkal és az egyéb állami szervekkel közvetlenül érintkezik.

4. § A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével a Művelődésügyi Minisztérium ügyköréről szóló 1.045/1957. (IV. 21.) Korm. határozat 2. pontja hatályát veszti.

Dr. Münnich Ferenc s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére