1959. évi 33. törvényerejű rendelet

az ipari termékek minőségének büntetőjogi védelméről

1. § (1) Ipari vagy kereskedelmi vállalat (szövetkezet) vezető munkakörben vagy a minőségi ellenőrzéssel foglalkoztatott dolgozója, aki - a termék hibáit ismerve - jó minőségű termékként rossz minőségű ipari termék forgalombahozatala iránt intézkedik, vagy annak forgalombahozatalát, bár ez munkakörénél fogva kötelessége volna, nem akadályozza meg, egy évig terjedhető börtönnel büntetendő.

(2) A büntetés három évig terjedhető börtön, ha a bűntettet jelentős mennyiségű vagy értékű ipari termékre követik el.

(3) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, a büntetés hat hónaptól öt évig terjedhető börtön, ha a bűntett a népgazdaság érdekeit súlyosan sértette.

2. § (1) Aki az 1. §-ban meghatározott cselekményt jelentős mennyiségű vagy értékű ipari termékre gondatlanul követi el, egy évig terjedhető börtönnel büntetendő.

(2) Ugyanígy kell büntetni azt is, aki az ipari termékek minőségének megállapítására vonatkozó szabályokat szándékosan megszegi, ha ennek folytán jelentős mennyiségű vagy értékű ipari termék magasabb minőségi osztályba sorolva kerül forgalomba, mint azt a Magyar Népköztársasági Országos Szabvány vagy más kötelező előírás rendeli.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bűntett büntetése három évig terjedhető börtön, ha a bűntett a népgazdaság érdekeit súlyosan sértette.

3. § Nem valósul meg az 1. és 2. §-ban meghatározott bűntett, ha a rossz minőségű ipari terméket a hibás (selejtes) termékek értékesítésére vonatkozó szabályok szerint hozzák forgalomba.

4. § A jelen törvényerejű rendelet alkalmazása szempontjából rossz minőségű az ipari termék;

a) ha a minőségi követelményeket Magyar Népköztársasági Országos Szabvány állapítja meg és az Szabványban meghatározott legalacsonyabb minőségi követelménynek sem felel meg;

b) ha az ipari termék minőségét Magyar Népköztársasági Országos Szabvány nem állapítja ugyan meg, de az a felettes szerv által jóváhagyott műszaki előírásban meghatározott legalacsonyabb minőségi követelménynek sem felel meg;

c) ha az ipari termék az a) és b) pont esetén kívül rendeltetésszerű céljára nem használható, vagy használhatósága jelentős mértékben csökkent.

5. § (1) A jelen törvényerejű rendeletben meghatározott bűntettek miatt büntető eljárásnak akkor van helye, ha azok miatt az elkövetőt alkalmazó vagy a bűncselekmény folytán gazdagsági hátrányt szenvedett vállalat (szövetkezet) felett főfelügyeletet gyakorló miniszter feljelentést tesz.

(2) Magyar Népköztársasági Országos Szabvány megsértése esetén a büntető eljárást a Magyar Szabványügyi Hivatal elnökének feljelentésére is meg kell indítani.

6. § A jelen törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatálybalépésével az 1953. évi 12. törvényerejű rendelet 20., 21. és 22. §-a hatályát veszti.

Kiss Károly s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának helyettes elnöke.

Kristóf István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára