18/1961. (V. 7.) Korm. rendelet

a földmérési munkára jogosultak körének meghatározásáról

1. § Az 1961. évi június 1. napjától kezdődően mindennemű földmérési (vázrajz-készítési) munkát - a 2. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott eseteket kivéve - csak az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal szervei, valamint földmérési munkára jogosult más államigazgatási szervek és állami vállalatok (tervező irodák, intézetek stb.), továbbá az egyetemek illetékes tanszékei végezhetnek.

2. § (1) Az ingatlan tulajdonosa a saját ingatlanával kapcsolatos földmérési (vázrajz-készítési) munkát - amennyiben a munka elvégzéséhez szükséges képzettsége megvan - elvégezheti. A munkát ellenszolgáltatás nélkül az ingatlan tulajdonosa részére elvégezheti a megfelelő képzettséggel rendelkező hozzátartozója is. E rendelkezés alkalmazása szempontjából hozzátartozók az 1960. évi 11. számú törvényerejű rendelet 2. §-ában felsorolt személyek.

(2) Az Országos Tervezői Névjegyzékbe felvett magántervező a nem közületi építkezéssel kapcsolatos és az ingatlan területének megváltoztatásával nem járó földmérési munkát (helyszínrajz készítés, vízszintes és magassági kitűzés stb.) elvégezheti.

(3) Az állami tulajdonban levő ingatlan kezelő szerve a kezelésében álló földdel, a szövetkezet a használatában, illetve tulajdonában álló földdel kapcsolatban, továbbá bármely államigazgatási szerv vagy állami vállalat a saját feladataival kapcsolatban szükséges földmérési (vázrajz-készítési) munkát a saját szakképzett dolgozójával (tagjával) elvégeztetheti.

(4) Az (1)-(3) bekezdés alapján végzett földmérési munka műszaki munkarészeit, valamint a vázrajzokat, ha azokat hatósági szervhez nyújtják be, az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal által kiadott műszaki utasítások (technológiai eljárási szabályok) szerint kell elkészíteni.

3. § (1) Szabálysértést követ el és 3000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki jogosulatlanul földmérési (vázrajz-készítési) munkát végez.

(2) A szabálysértés miatt az eljárás az elkövető állandó lakóhelye szerint illetékes járási (járási jogú városi, fővárosi és városi kerületi) tanács végrehajtó bizottsága igazgatási osztályának hatáskörébe tartozik.

4. § Fegyelmi vétséget követ el az államigazgatási szervnek, az állami vállalatnak vagy a szövetkezetnek az a dolgozója (tagja), aki e rendelet rendelkezései ellenére

a) földmérési (vázrajz-készítési) munka végzését engedélyezi;

b) földmérési (vázrajz-készítési) munkát végeztet;

c) földmérési műszaki munkarészt (vázrajzot) elfogad.

5. § (1) A magánföldmérői engedélyek e rendelet hatálybalépésével érvényüket vesztik.

(2) A földmérő munkaközösségek létesítésének engedélyezéséről szóló 7/1955. (II. 6.) MT számú rendelet alapján létesült valamennyi földmérő munkaközösség működési engedélye 1961. június 1. napjával érvényét veszti. Az illetékes megyei tanács végrehajtó bizottsága a működési engedélyt korábban is visszavonhatja.

(3) A földmérő munkaközösségek felszámolásának végrehajtásáról - az illetékes megyei tanács végrehajtó bizottságával együttműködve - az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal elnöke gondoskodik.

6. § Ez a rendelet 1961. június 1. napjával lép hatályba; hatálybalépésével a földmérő munkaközösségek létesítésének engedélyezéséről szóló 7/1955. (II. 6.) MT számú rendelet, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 215/1955. (T. K. 21.) ÁFTH számú utasítás hatályát veszti.

Dr. Münnich Ferenc s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke