12/1962. (X. 31.) IM rendelet

a külföldi választott bírósági határozatok elismerése és végrehajtása tárgyában New Yorkban, 1958. június 10-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1962. évi 25. törvényerejű rendelet végrehajtásáról

Az 1962. évi 25. törvényerejű rendelet 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - a külkereskedelmi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. § A külföldi választottbírósági határozatok elismerése és végrehajtása tárgyában New-Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) alapján kell végrehajtani azt a választottbírósági határozatot, amelyet

a)[1] nem a Magyar Köztársaság területén hoztak,

b)[2] a Magyar Köztársaság területén hoztak ugyan, a választottbíróság székhelye azonban külföldön van, és a választottbíróság tagjainak többsége, illetve az egyedül eljáró választottbíró nem magyar állampolgár.

2. §[3]

3. § Az Egyezmény hatálya alá tartozó választottbírósági határozat végrehajtására a bírósági végrehajtásról szóló 1955. évi 21. törvényerejű rendelet (Vht.) 209-211. §-ai, valamint az Egyezményben foglalt részletes rendelkezések irányadók.

4. § Az Egyezmény IV. cikkében említett hiteles okirat

a) az állandó választottbíróság által a saját határozatáról kiállított hiteles kiadmány,

b) az eseti választottbíróság határozatának a közjegyző által hitelesített példánya,

c) a választottbírósági szerződés közjegyző által hitelesített példánya.

5. §[4]

6. §[5]

7. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1962. június 3. napjától kezdődően kell alkalmazni.

Dr. Nezvál Ferenc s. k.,

igazságügyminiszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 1989. évi XXXI. törvény 38. § (1) bekezdése. Hatályos 1989.10.23.

[2] Módosította az 1989. évi XXXI. törvény 38. § (1) bekezdése. Hatályos 1989.10.23.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXXI. törvény 64. § d) pontja. Hatálytalan 1994.12.13.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXXI. törvény 64. § d) pontja. Hatálytalan 1994.12.13.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXXI. törvény 64. § d) pontja. Hatálytalan 1994.12.13.