37/1962. (IX. 29.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési szabálysértésekről

1. § (1) Amennyiben a cselekmény büntető rendelkezés alá nem esik, szabálysértést követ el és háromezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 2/1962. (IX. 29.) BM-KPM együttes rendeletnek

a) a 40. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezése ellenére járművezetőként akár vétlenül is balesetet okoz és a helyszínről azzal a céllal távozik el, hogy magát az eljárás alól kivonja,

b) a 45. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezése ellenére olyan gépjárművet vezet a közúti forgalomban, amelynek kormányberendezése, illetőleg lábféke üzemképtelen,

c) a 46. § (1) és (4) bekezdésében foglalt rendelkezése ellenére megfelelő nemű és üzemű gépjármű vezetésére jogosító vizsga nélkül közúton gépjárművet vezet vagy a gépjármű vezetését vizsgával nem rendelkező személynek átengedi,

d) a 46. § (3) és (4) bekezdésében foglalt rendelkezése ellenére gépjárművezetés közben vagy közvetlenül vezetés előtt szeszesitalt fogyaszt, vagy ilyen személynek a vezetést átengedi,

e) a 47. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezése ellenére be nem látható útszakaszon nem az úttest menetirány szerinti jobboldalán közlekedik,

f) az 55. és 60. §-ában foglalt rendelkezései ellenére az áthaladási elsőbbség megadására, valamint az előzésre vonatkozó szabályokat különösen durva módon megsérti,

g) az 57. §-ában meghatározott vagy jelzőtáblával jelzett km/órában megjelölt sebességkorlátozást jelentős mértékben túllépi,

h) a 67. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezése ellenére szembe jövő járművel való találkozásnál a fényszóró tompítására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget,

i) olyan villamost vezet a közúti forgalomban, amelynek üzemi fékje hatásosan nem működik.

(2) Amennyiben cselekménye bűntettet vagy az (1), (3) bekezdés alá eső szabálysértést nem valósít meg, szabálysértést követ el és ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a KRESZ-ben vagy annak függelékében foglalt szabályokat megszegi.

(3) Amennyiben a cselekmény bűntettet nem képez, szabálysértést követ el és száz forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az a gyalogos, aki a közúti közlekedés szabályait megszegi.

(4) Az előző bekezdésekben meghatározott szabálysértések miatt az eljárás az elkövető lakóhelye szerint illetékes járási (városi, Budapesten és Miskolcon a városi kerületi) rendőrkapitányság hatáskörébe tartozik.

(5) A közlekedési szabályokat megsértő gyalogosokat tíz forinttól ötven forintig, a járművezetőket pedig húsz forinttól száz forintig terjedő helyszínbírsággal lehet sújtani.

(6) Az (5) bekezdésben említett helyszínbírságolás a rendőrség hatáskörébe tartozik.

2. § A katonai büntető eljárás hatálya alá tartozó személyekkel szemben az 1. § (1), (2) és (3) bekezdésében meghatározott szabálysértések esetén a feljelentést a fegyelmi eljárás megindítása végett az illetékes elöljárónak kell megküldeni,

3. § E rendelet 1963. január 1. napjával lép hatályba; hatálybalépésével a közlekedés rendjének fokozottabb védelméről szóló 55/1953. (XII. 4.) M T rendeletnek a még érvényben levő rendelkezései, valamint e rendelettel ellentétes egyéb rendelkezések hatályukat vesztik.

Kádár János s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére