1962. évi 7. törvényerejű rendelet

az állami szervek és szövetkezetek gazdálkodásának évi rendszeres ellenőrzéséről és a bankellenőrzésről szóló 1955. évi 29. törvényerejű rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról

1. § Az 1955: évi 29. számú törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.) 12. §-a (1) bekezdésének harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Kivételes esetekben az ellenőrzés időtartamának meghosszabbítását központi szervek által végzett vizsgálatok esetében az ellenőrzést végző szerv szerint illetékes miniszter, tanácsi szervek által végzett vizsgálatok esetében pedig a fővárosi, megyei, megyei jogú városi tanács végrehajtó bizottságának elnöke engedélyezi."

2. § A Tvr. 14. §-a (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A tanács végrehajtó bizottsága pénzügyi osztályának és egyéb szakigazgatási szerveinek revizorait a végrehajtó bizottság hozzájárulása után a szakigazgatási szerv vezetője, a tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási szerveinek felügyelete alá tartozó középfokú irányító szervek revizorait az illetékes szakigazgatási szerv vezetője nevezi ki."

3. § A Tvr. rendelkezéseit - a 17-18. §-okban foglalt büntető rendelkezések kivételével - a bankellenőrzésre nem lehet alkalmazni. A Tvr. 4-9. §-a, továbbá a 10. § (1), a 12. § (2), a 15. § (1) bekezdésének a bankellenőrzésre vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik.

4. § Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Marosán György s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának helyettes elnöke

Kiss Károly s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára