8/1962. (III. 22.) Korm. rendelet

a tolmácsi feladatok ellátásáról

1. § Az állami és társadalmi szervek, valamint a szövetkezetek (a továbbiakban: közületi szervek) tolmácsolási feladattal csak olyan személyt foglalkoztathatnak, aki

a) közületi szervnél munkaviszonyban (szövetkezeti tagsági viszonyban, a továbbiakban együtt: munkaviszonyban) áll, vagy

b) közületi szervnél nem áll ugyan munkaviszonyban, de e rendelet alapján kiállított tolmácsigazolvánnyal rendelkezik.

2. § (1) Tolmácsigazolványt kaphat az a büntetlen előéletű személy, aki a művelődésügyi miniszter által előírt vizsgát sikerrel letette.

(2) A tolmácsigazolványt a művelődésügyi miniszter állítja ki és az visszavonásig érvényes.

3. § (1) Az igazolvánnyal ellátott tolmácsokról a Művelődésügyi Minisztérium, valamint a tolmácsok lakhelye szerint illetékes megyei (megyei jogú városi) tanácsok végrehajtó bizottságának művelődésügyi osztálya, Budapesten a fővárosi tanács végrehajtó bizottságának népművelési osztálya nyilvántartást vezet.

(2) A tolmácsigazolvánnyal ellátott személyek nevét és lakcímét a közületi szerv megkeresésére a tanács végrehajtó bizottságának illetékes művelődésügyi szakigazgatási szerve közli.

4. § Szabálysértést követ el és 3.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki e rendelet megszegésével vagy kijátszásával

a) tolmácsolási tevékenységet folytat;

b) vesz igénybe tolmácsot.

5. § A Néphadsereg, illetőleg a Belügyminisztérium állományába tartozó tolmácsokra a honvédelmi miniszterrel, illetőleg a belügyminiszterrel, a külképviseleti hatóságok által külföldön alkalmazott tolmácsokra a külügyminiszterrel és a külkereskedelmi miniszterrel, az igazságügyi tolmácsokra vonatkozóan pedig az igazságügyminiszterrel egyetértésben a művelődésügyi miniszter - ez említett szervek sajátosságainak megfelelően -az e rendeletben foglaltaktól eltérően is rendelkezhet.

6. § (1) Ez a rendelet 1963. március 1. napján lép hatályba; egyidejűleg a 4234/1949. (IX. 15.) MT rendelet hatályát veszti.

(2) Felhatalmazást kap az igazságügyminiszter, hogy az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodának az írásbeli és hiteles fordítások készítésére vonatkozó jogkörét rendeletben szabályozza.

Kádár János s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére