1963. évi 31. törvényerejű rendelet

a személyi fizetések megállapításával kapcsolatos rendelkezések módosításáról

1. § A Munka Törvénykönyvéről szóló 1951. évi 7. törvényerejű rendelet 66. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Azoknak a dolgozóknak, akik kivételes elméleti vagy gyakorlati képzettséget igénylő munkakörben kiváló eredménnyel működnek, a munkakörükre megállapított bértől eltérő személyi fizetés állapítható meg.

(2) A személyi fizetés megállapításának rendjét a Minisztertanács szabályozza."

2. § Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Kiss Károly s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára