1963. évi 35. törvényerejű rendelet

az egyes kitüntetések alapításáról szóló 1953. évi V. törvény módosításáról

1. § Az egyes kitüntetések alapításáról szóló 1953. évi V. törvény (a továbbiakban: T.) 1. §-ának bevezető rendelkezése és I. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"A Magyar Népköztársaság szolgálatában a szocializmus építése terén kimagasló munkát végző, valamint

a békéért folyó harcban és a népek közötti együttműködés fejlesztésében kiváló érdemeket szerzett személyek részére az alábbi érdemrendek adományozhatók:

I. Polgári személyek részére:

1. a Magyar Népköztársaság Érdemrendje,

2. a Magyar Népköztársaság Zászlórendje,

3. a Munka Vörös Zászló Érdemrendje,

4. a Munka Érdemrend.

A Magyar Népköztársaság Zászlórendjének I., II. és III. fokozata van, amelyek közül az I. fokozat gyémántokkal is adományozható,

a Munka Érdemrendnek három fokozata van: arany, ezüst és bronz."

2. § A T. 2-3. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"2. § (1) A Szocialista Munka Hőse kitüntető cím adományozható azok részére, akik

a szocialista társadalom építése során végzett sok éves áldozatos, példamutató magatartásukkal különösen kiemelkedő rendkívüli teljesítményeket értek el,

hősi helytállásukkal a társadalmat súlyos károktól mentették meg,

kötelességük lelkiismeretes teljesítése során életüket áldozták, illetőleg munkaképességüket egészen vagy részben elvesztették.

(2) A Szocialista Munka Hőse kitüntető cím rendszerint hazánk felszabadulásának ünnepe, április 4. alkalmából kerül adományozásra.

(3) A Szocialista Munka Hőse kitüntető cím tulajdonosának társadalombiztosítási nyugdíját 20%-kal magasabb összegben kell megállapítani, mint amennyi részére egyébként a jogszabályok szerint járna. Az így felemelt társadalombiztosítási nyugdíj összege havi 4000 Ft-nál kevesebb nem lehet.

3. § (1) A Munka Vörös Zászló Érdemrendje vállalatok, intézmények és más szervek részére is adományozható.

(2) A Minisztertanács a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben állapítja meg azokat a feltételeket, amelyek alapján a Munka Vörös Zászló Érdemrendje a vállalatok, intézmények és más szervek részére való adományozására javaslat tehető."

3. § A T. 5. és 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"5. § Hazánk felszabadulása után alapított és adományozott kitüntetéseket tulajdonosaik továbbra is viselhetik még abban az esetben is, ha azok a jövőben adományozásra nem kerülnek.

6. § Az érdemrendek, valamint a Szocialista Munka Hőse kitüntető címmel járó jelvény és oklevél leírását, a jelvények viselésének és a cím használatának szabályait a Minisztertanács javaslatára a Népköztársaság Elnöki Tanácsa állapítja meg."

4. § Ez a törvényerejű rendelet 1964. év január hó 1. napján lép hatályba; egyidejűleg hatályát veszti az 1956. évi 17. törvényerejű rendelet, valamint az 1958. évi 40. törvényerejű rendelet 48. §-ának (2) bekezdése.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Kiss Károly s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára