5/1963. (X. 12.) KipM rendelet

a Játékfelülvizsgáló Bizottságról

A 2022/6/1952. számú minisztertanácsi határozatban kapott felhatalmazás alapján - a belkereskedelmi miniszterrel és a külkereskedelmi miniszterrel egyetértésben - a Játékfelülvizsgáló Bizottság szervezetét és működését a következők szerint szabályozom:

1. § (1) A Játékfelülvizsgáló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a könnyűipari miniszter felügyelete alatt működik.

(2) A Bizottság munkáját a titkár irányítja, akit a könnyűipari miniszter nevez ki.

(3) A Bizottság tagjai: a Könnyűipari Minisztérium, a Belkereskedelmi Minisztérium, a Művelődésügyi Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, a Pedagógus Szakszervezet, a KISZ Központi Bizottság Úttörő Osztálya megbízottai.

(4) A Bizottság üléseire meg kell hívni: a Kohó- és Gépipari Minisztérium, a Nehézipari Minisztérium, a Külkereskedelmi Minisztérium, az OKISZ, a KIOSZ, a Sport- Hangszer és Játékáru Nagykereskedelmi Vállalat, az Artex Külkereskedelmi Vállalat, valamint a Fővárosi Bútor-Hangszer és Sportszer Kiskereskedelmi Vállalat megbízottait.

(5) A Bizottság üléseire meghívottakat a Bizottság tagjaival egyenlő jogok illetik meg.

(6) A Bizottság tevékenységét a könnyűipari miniszter által előzetesen jóváhagyott ügyrend szerint a Helyiipari Kutató Intézetben végzi (Budapest, V., Eötvös Loránd u. 8.). A Bizottság működésével felmerülő költségekről a Helyiipari Kutató Intézet költségvetésében kell gondoskodni.

2. § (1) Játékgyártással foglalkozó vállalatok, kisipari termelőszövetkezetek és kisiparosok (a továbbiakban együtt: játékgyártók) csak olyan játékot gyárthatnak, amelynek gyártását a Bizottság javaslata alapján a könnyűipari miniszter engedélyezte.

(2) A miniszter gyártási és elvi engedélyt ad.

(3) A Bizottság egyes játékfajtákra általános előírásokat dolgozhat ki és az ezeknek megfelelő játékfajtákat a könnyűipari miniszter mentesítheti az egyedi felülvizsgálat alól.

(4) Exportra történő gyártás esetén engedély nem szükséges.

3. § (1) Gyártási engedélyt csak játékgyártó kaphat,

(2) A gyártási engedély egy évig érvényes, lejárta után újabb kérelemre meghosszabbítható.

(3) A gyártási engedély iránti kérelmet és két mintapéldányt a Bizottsághoz kell benyújtani. A mintapéldányhoz rövid leírást kell csatolni az anyagösszetételre és a használatra vonatkozóan. A Bizottság az egyik mintapéldányt lebélyegzi és azt a játékgyártó az engedély lejártáig megőrizni köteles. A másik példány a Bizottságnál marad.

(4) A Bizottság a kérelemre a beérkeztétől, ha pedig vizsgálat szükséges, annak elvégzésétől számított 30 napon belül javaslatot tesz a könnyűipari miniszterhez.

4. § (1) Elvi engedély akkor kerül kiadásra, ha az engedélyt kérő prototípust, illetve rajzokat mutat be a Bizottságnál. Az erre irányuló kérelemhez rövid leírást kell csatolni, az anyagösszetételre, a kivitelezésre, valamint a csomagolás módjára vonatkozóan. A rajzot és leírást a Bizottság a gyártási engedély kiadásáig megőrzi.

(2) Elvi engedélyt nemcsak játékgyártók kaphatnak.

(3) Az elvi engedély egy évig érvényes, azonban gyártásra nem jogosít. Lejárta után kérhető a meghosszabbítása.

(4) A 3. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezés az elvi engedély tekintetében is irányadó.

5. § (1) A behozatal útján történő játékvásárlásoknál a lebonyolító szerveknek a Bizottság irányelvei szerint kell eljárniok és a behozott játékok mintapéldányait beérkezésük után véleményezésre a Bizottságnak be kell mutatniuk. A bemutatott példány a Bizottságnál marad.

(2) A behozatalt lebonyolító szervek a könnyűipari miniszter véleményét kötelesek figyelembe venni.

(3) A behozott játékok elbírálásánál a Bizottság üléseire a behozatalt lebonyolító szerv képviselőjét is meg kell hívni.

6. § (1) A játékgyártó köteles számláján a gyártási engedély számát feltüntetni. Az állami, szövetkezeti és magánkereskedelem engedélyszám feltüntetése nélkül játékot nem vehet át.

(2) A Bizottság a játékgyártóknál és a kereskedelmi szerveknél is ellenőrizheti a játékok minőségét és a gyártási engedély érvényességét,

7. § Az 1958. évi 9. törvényerejű rendelet 27. §-a (2) bekezdésének g) pontja szerint szabálysértést követ el és 1000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az a kisiparos, aki az e rendeletben foglaltakat megszegi vagy kijátsza.

8. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a 2104/1952. (B K 69.) HIM utasítás hatályát veszti.

Nagy Józsefné s. k.,

könnyűipari miniszter