6/1963. (XI. 14.) EüM rendelet

a mezőgazdasági termelőszövetkezetekre vonatkozó egyes közegészségügyi szabályokról

A 172/1951. (IX. 16.) MT rendelet 1. §-a és az 1063/1954. (VIII. 20.) számú minisztertanácsi határozat 1/b. pontjában adott felhatalmazás alapján a földművelésügyi miniszterrel, az építésügyi miniszterrel, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetőjével, a Szakszervezetek Országos Tanácsa elnökével, a Termelőszövetkezeti Tanács elnökével és a Szövetkezetek Országos Szövetsége elnökével egyetértésben a következőket rendelem:

1. § (1) A mezőgazdasági termelőszövetkezetekben, a halászati termelőszövetkezetekben, a termelőszövetkezeti csoportokban és egyszerűbb mezőgazdasági szövetkezetekben (termelői szakcsoportokban, szakszövetkezetekben, mezőgazdasági társulásokban), valamint a hegyközségekben (továbbiakban: termelőszövetkezet) az egészségügyi követelmények biztosítása érdekében az e rendelettel kiadott közegészségügyi szabályokat kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben említett közegészségügyi szabályokat a rendelet közzétételét követően megjelenő Egészségügyi Közlöny, Tanácsok Közlönye és Mezőgazdasági Értesítő közli.

2. § A közegészségügyi szabályokban előírt rendelkezések végrehajtásának ütemét a járási, városi (városi kerületi) tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági és egészségügyi osztálya az érdekelt termelőszövetkezet elnökének meghallgatása után határozza meg, figyelemmel az egyes termelőszövetkezetek teherbíróképességére.

3. § E rendelettel kiadott közegészségügyi szabályok megszegése, vagy kijátszása esetén a 173/1951. (IX. 16.) MT rendelet 6. §-ának a rendelkezései az irányadók.

4. § Ez a rendelet 1964. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Doleschall Frigyes s. k.,

egészségügyi miniszter