Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1964. évi 12. törvényerejű rendelet

a népi ellenőrzésről szóló 1957. évi VII. törvény módosításáról

1. § Az 1957. évi VII. tv. (a továbbiakban: Tv.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"A népi ellenőrzés feladata, hogy a dolgozók támogatásával

a) ellenőrizze a népgazdaság fejlesztésére irányuló - különösen a több népgazdasági ág, iparág, vagy gazdasági egység együttműködését igénylő - rendelkezések végrehajtását;

b) ellenőrizze a lakosság életkörülményeivel közvetlen kapcsolatban álló gazdasági, szociális stb. feladatok végrehajtását;

c) a közérdekű bejelentésekkel tudomására hozott, vagy vizsgálatai során megállapított tények alapján küzdjön a korrupció és a felelőtlen, lélektelen ügyintézés ellen, a hivatali beosztásukkal bárminő formában visszaélő személyek leleplezéséért és hatékony felelősségre vonásáért;

d) harcoljon a népgazdaság érdekeit sértő szakmai és helyi érdekek érvényesülése, az eredmények felnagyítása, a tények és jelentések eltorzítása, a hanyag és pazarló gazdálkodás ellen;

e) segítséget nyújtson az állami és szövetkezeti szerveknek az állami és állampolgári fegyelem megszilárdításához, a nép vagyonának védelméhez, a visszaélések leleplezéséhez, a munka szervezettebbé és gazdaságosabbá tételéhez;

- mindezek alapján közreműködjék a Magyar Népköztársaság további erősítésében."

2. § A Tv. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Ha a népi ellenőrzési bizottság bűncselekménynek minősülő jogsértést tapasztal, megállapításait a területileg illetékes rendőrséggel, vagy ügyészséggel közölni köteles. A rendőrség, illetve az ügyészség soronkívül köteles eljárni és az eljárás eredményéről a népi ellenőrzési bizottságot értesíteni. A gazdálkodás rendjét súlyosan sértő bűntett alapos gyanúja esetén a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnöke köteles megállapításairól a Magyar Népköztársaság Legfőbb Ügyészét értesíteni."

3. § A Tv. 12. §-a a következő rendelkezésekkel egészül ki:

"12 A. § (1) A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság vizsgálata során a rendelkezésre álló adatok alapján állásából felfüggesztheti - a felügyeletet gyakorló szerv egyidejű értesítése mellett - a vizsgált állami, szövetkezeti szervnek azt a vezetőjét, vagy dolgozóját, akivel szemben a vizsgálat megállapítása szerint bűncselekmény, vagy súlyos fegyelmi vétség alapos gyanúja merül fel és

a) a vizsgálat befolyástól mentes, eredményes lefolytatását magatartásával szándékosan megnehezíti, vagy meghiúsítja

- különösen, ha a vizsgált szerv dolgozóját megfélemlíti, vagy felvilágosítások megadásától eltiltja, a népi ellenőrök számára lényeges adatok szolgáltatását alaptalanul megtagadja, vagy szándékosan valótlan adatokat szolgáltat;

b) a vizsgált szervtől való távoltartását a vizsgálat természete indokolttá teszi.

(2) A felfüggesztés végrehajtásáról az állásából felfüggesztett dolgozó felett fegyelmi jogkört gyakorló szerv köteles haladéktalanul gondoskodni. A felfüggesztés végrehajtásával egyidejűleg köteles elrendelni a fegyelmi eljárást is. A fegyelmi eljárásra a Munka Törvénykönyvében, illetve a felfüggesztett dolgozóra vonatkozó fegyelmi szabályokban foglalt rendelkezések az irányadók.

(3) Az (1) bekezdés rendelkezései az Országgyűlés, az Elnöki Tanács és a Minisztertanács által megválasztott, kinevezett, megerősített - vagy hivatali állásuk szempontjából velük egy tekintet alá eső - személyekre nem terjednek ki."

"12/B. § (1) A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság a vizsgálat tartama alatt - a munkabérek és kiemelt népgazdasági beruházások kivételével - a népgazdaság érdekeit súlyosan sértő intézkedés megakadályozása végett zárolhatja az állami, vagy szövetkezeti gazdálkodásban felhasználásra kerülő anyagi és pénzeszközöket, ha

a) rendeltetésellenes felhasználást, vagy pazarló gazdálkodást állapít meg;

b) a vizsgált szerv a pénzeszközök kezelésére vonatkozó szabályok súlyos megsértésével a népgazdaságnak kárt okoz.

(2) A zárolás végrehajtásáról a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság megkeresése alapján a vizsgált szerv felettes szerve, illetve a pénzügyminiszter gondoskodik".

4. § A Tv. 27. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A népi ellenőrzés a bíróságokra és az ügyészségekre nem terjed ki.

(2) A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság jogosult a Kormány által meghatározott egyes ellenőrzési feladatokat a fegyveres erőknél, továbbá a fegyveres és rendészeti testületeknél is ellátni."

5. § A Tv. 2. § (2) bekezdése és a 28. § (1) bekezdése hatályát veszti.

6. § Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik.

Kisházi Ödön s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának helyettes elnöke

Kiss Károly s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára