1964. évi 1. törvényerejű rendelet

a honvédelemről szóló 1960. évi IV. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról

1. § (1) A honvédelemről szóló 1960. évi IV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 16. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) A sorozáson való megjelenési kötelezettség annak az évnek január hó 1. napjával kezdődik, amelyben a hadköteles a 18. évét, és véget ér annak az évnek december hó 31. napján, amelyben a 23. évét betölti (sorköteles kor)."

(2) A Hvt. 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A besorozott hadköteles 18. évének betöltése előtt - a 23. §-ban meghatározott kivétellel - sorkatonai szolgálatra nem hívható be."

2. § (1) A személyes légoltalmi kötelezettség helyébe polgári védelmi kötelezettség lép. Ennek megfelelően, ahol a Hvt. vagy valamely más jogszabály légoltalomról, személyes légoltalmi kötelezettségről vagy légoltalmi szolgálatról (légoltalmi szakszolgálatról) rendelkezik, ezen polgári védelmet, polgári védelmi kötelezettséget, illetőleg polgári védelmi szolgálatot (polgári védelmi szakszolgálatot) kell érteni.

(2) A Hvt. 71. § (2) bekezdésének d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Polgári védelmi szakszolgálatra nem jelölhetők ki:)

"d) azok, akiket fontos állami érdekből a főfelügyeletet gyakorló miniszter, illetőleg országos hatáskörű szerv vezetője - a honvédelmi miniszterrel egyetértésben - e szolgálat alól mentesített."

(3) A Hvt. 77. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"(1) A polgári védelmet - a Polgári Védelem Országos Parancsnoksága útján - a honvédelmi miniszter szervezi és irányítja.

(2) A Polgári Védelem Országos Parancsnoksága szervező és irányító tevékenységét a polgári védelem államigazgatási szervei útján látja el."

(4) A Hvt. 89. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"A honvédelmi miniszter állapítja meg a polgári védelmi szakszolgálatra kijelölt személyek nyilvántartására, valamint a polgári védelem szervezetére vonatkozó részletes szabályokat."

3. § A Hvt. 126. §-a az alábbi (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Minisztertanács felhatalmazást kap arra, hogy háború idején (8. §) a (2) bekezdés alapján szabálysértéssé nyilvánított és bármely hatóság hatáskörébe utalt szabálysértés jogkövetkezményeként egy naptól harminc napig terjedő elzárást is megállapítson; továbbá, hogy e szabálysértések tekintetében indokolt esetben az 1960. évi 14. számú törvényerejű rendeletbe foglalt eljárási szabályok alkalmazását is elrendelje.

(4) A (3) bekezdésben említett szabálysértések miatt indult eljárásban a rendőrség az 1955. évi 17. számú törvényerejű rendelet 13. §-ában foglalt korlátozásra tekintet nélkül szabhat ki pénzbírságot."

4. § Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dobi István s.k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Kiss Károly s.k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára