1964. évi 20. törvényerejű rendelet

a vámjog szabályozásáról szóló 1954. évi 16. számú törvényerejű rendelet módosításáról

1. § Az 1955. évi 7. számú törvényerejű rendelettel módosított 1954. évi 16. számú törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.) I. része helyébe a következő rendelkezések lépnek

"I. RÉSZ

1. § Az országhatáron át lebonyolódó áruforgalmat az Országos Pénzügy- és Vámőri Parancsnokság szervei (a továbbiakban: vámszervek), illetve a határőrségi szervek ellenőrzik.

2. § (1) A vámigazgatás főfelügyeletét a pénzügyminiszter látja el. A külkereskedelmi áruforgalommal kapcsolatos vámügyek szakfelügyeletét a 3. §-ban meghatározott körben a külkereskedelmi miniszter gyakorolja.

(2) A vámigazgatás elsőfokú szervei a vámhivatalok.

(3) A vámigazgatás szervezetét e törvényerejű rendelet keretei között - amennyiben a külkekeskedelmi áruforgalmat érinti, a külkereskedelmi miniszterrel egyetértésben - a pénzügyminiszter állapítja meg.

(4) Nemzetközi megállapodás alapján külföldön is lehet vámhivatalt felállítani.

(5) A vámszolgálatot a vámszervek vámszakvizsgát tett tagjai látják el.

3. § (1) A külkereskedelmi áruforgalommal kapcsolatos vámügyi rendeleteket-, és utasításokat, a külkereskedelmi áruforgalomban behozott áruk vámkezelésére vonatkozó kereskedelmi vámtarifát és az árumagyarázatot a külkereskedelmi miniszter és a pénzügyminiszter együttesen adja ki.

(2) A kereskedelmi áruforgalommal nem kapcsolatos vámügyi rendeleteket és utasításokat a pénzügyminiszter a külkereskedelmi miniszterrel egyetértésben adja ki.

(3) A vámszervek a pénzügyminiszter által a külkereskedelmi miniszterrel egyetértésben meghatározott körben kötelesek a külkereskedelmi miniszter utasításait teljesíteni.

4. § A vámhivatalok

a) vámszempontból ellenőrzik a külfölddel lebonyolódó áruforgalmat és annak során érvényt szereznek az áru- és értékforgalomra vonatkozó rendelkezéseknek;

b) vámkezelik az árukat, kiszabják és beszedik a vámot, valamint külön jogszabályok rendelkezései szerint egyes adókat;

c) ellenőrzik a behozatali és kiviteli áruk és a csomagolás minőségét;

d) vámfelügyeletet gyakorolnak olyan vámáruk felett, amelyek nincsenek a vámigazgatás őrizetében és a törvényes zálogjog érvényesítése végett ideiglenesen lefoglalják a vámárukat;

e) intézkedéseket tesznek a vámbűntettek és vámszabálysértések elkövetésének megelőzésére és felfedezésére;

f) elsőfokon elbírálják a vámszabálysértéseket;

g) ellátják az egyéb jogszabályokban hatáskörükbe utalt feladatokat."

2. § A Tvr. alább felsorolt §-ai az 1. §-ban meghatározott hatásköröknek megfelelően módosulnak. Ehhez képest a Tvr. 8. §-ának (7) bekezdésében, 9. §-ának (5) bekezdésében, 10. §-ában, 19. §-ának (2) bekezdésében, 22. §-ának (2) bekezdésében, 35. §-ának (3) és (5) bekezdésében felsorolt esetekben a külkereskedelmi miniszter helyett a pénzügyminiszter,

a Tvr. 6. §-ának (2) bekezdésében, 8. §-ának (3) bekezdésében, 13. §-ának (5) bekezdésében, 17. §-ának (3) bekezdésében, 18. §-ának (3) bekezdésében, 22. §-ának (1) bekezdésében, 23. §-ának (1) bekezdésében, 24. §-ának (2) bekezdésében és 26. §-ának (2) bekezdésében meghatározott esetekben a külkereskedelmi miniszter helyett a pénzügyminiszter a külkereskedelmi miniszterrel egyetértésben,

végül a Tvr. 16. §-ának (2) és 22. §-ának (4) bekezdése esetében a külkereskedelmi miniszter helyett a pénzügyminiszter - a külkereskedelmi áruforgalom tekintetében a külkereskedelmi miniszterrel egyetértésben - jár el.

3. § A Tvr. 20. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"20. § (1) Vámárut a belföldi forgalom számára vámkezelni vagy behozatali előjegyzésben kezelni a külkereskedelmi áruforgalomban csak a külkereskedelmi miniszter, illetve az általa megbízott szerv engedélye alapján szabad.

(2) Egyéb behozatali forgalomban a vámkezelést, illetve a behozatali előjegyzési kezelést a pénzügyminiszter engedélyhez kötheti, ebben az esetben az engedélyt a pénzügyminiszter, illetve az általa megbízott szerv adja meg.

(3) A kiviteli és visszaviteli vámkezeléshez a külkereskedelmi áruforgalomban a külkereskedelmi miniszter engedélye, az egyéb kiviteli forgalomban a devizagazdálkodással kapcsolatos szabályokban előírt engedély szükséges.

(4) Az engedély megszerzésének kötelezettsége alól a külkereskedelmi áruforgalom vonatkozásában a külkereskedelmi miniszter, az egyéb áruforgalom tekintetében a pénzügyminiszter egyes esetekben felmentést adhat.

(5) Egyes áruknak a határon át lebonyolódó forgalmát népgazdasági vagy más érdekek védelme céljából az illetékes miniszter a pénzügyminiszterrel - a külkereskedelmi áruforgalom vonatkozásában a külkereskedelmi miniszterrel is - egyetértésben korlátozhatja vagy megtilthatja."

4. § A Tvr. 34. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Vámügyekben hozott elsőfokú határozatok ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezés tárgyában a pénzügyminiszter az Országos Pénzügy- és Vámőri Parancsnokság útján - a külkereskedelmi vállalatok vámügyeiben a külkereskedelmi miniszterrel egyetértésben - dönt."

Vegyes és záró rendelkezések

5. § (1) A Tvr. 5. §-ának (2) bekezdése, 36. §-a, valamint az 1955. évi 7. számú törvényerejű rendelet hatályát veszti.

(2) A vámbűntett feljelentésére a pénzügyminiszter vagy az általa kijelölt szerv jogosult. Az 1962. évi 10. számú törvényerejű rendelet 35. §-a (1) bekezdésének c) és e) pontja ennek megfelelően módosul.

(3) A Tvr. 35. §-a (8) bekezdésének első és második mondatában, továbbá (9) bekezdésében a "külkereskedelmi miniszter által kijelölt" szöveg hatályát veszti.

6. § (1) e törvényerejű rendelet hatálybalépésétől a külkereskedelmi miniszter, illetőleg a pénzügyminiszter vámügyi hatásköréről rendelkező jogszabályokat e törvényerejű rendelet rendelkezéseinek megfelelően kell alkalmazni.

(2) Mindazokban az esetekben, amikor jogszabály a Pénzügyőrséget és Vámőrséget, illetve e testületek feladatait említi, ezek helyett az Országos Pénzügy- és Vámőri Parancsnokságot és annak szerveit, Vámőrség helyett a vámszerveket kell érteni.

(3) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy a minisztertanácsi rendeleteknek és határozatoknak e törvényerejű rendelet rendelkezései szerint módosított szövegét, illetőleg hatálytalanítását - a külkereskedelmi miniszterrel egyetértésben kiadott rendelettel - közzétegye.

(4) Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba; végrehajtásáról a pénzügyminiszter és a külkereskedelmi miniszter az érdekelt miniszterekkel egyetértésben gondoskodik.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Kiss Károly s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Tartalomjegyzék