2/1964. (II. 9.) HM rendelet

a hadkötelesek jelentkezési kötelezettségével kapcsolatos szabályokról és a katonai igazolványról szóló 4/1964. (II. 9.) Korm. számú rendelet végrehajtásáról

A 4/1964. (II. 9.) Korm. számú rendelet (a továbbiakban: R.) 20. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a belügyminiszterrel, az egészségügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel és a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben a R. egyes rendelkezéseinek végrehajtására a következőket rendelem.

A R. 2. §-ához:

1. §

A hadkötelest az állami egészségügyi szolgálat valamennyi megkeresett szervének (intézményének) vizsgálatban kell részesítenie.

A R. 3-6. §-ához:

2. §

(1) A kiegészítő parancsnokság a gyógykezeltetés elrendeléséről köteles értesíteni a hadköteles lakóhelye szerint illetékes járási, városi, városi (fővárosi) kerületi tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi osztályát (csoportját; a továbbiakban: egészségügyi osztály).

(2) Az egészségügyi osztály a gyógykezeltetésre kötelezett hadköteleseket a lakó- vagy munkahely szerint illetékes szakorvosi (üzemi) rendelőintézetbe, gondozóintézetbe (a továbbiakban: rendelőintézet) utalja be.

3. §

(1) A rendelőintézetben a hadkötelest megfelelő vizsgálatban és gyógykezelésben kell részesíteni. A szakorvos, ha megállapítása szerint a hadköteles gyógykezelése más szakorvosi, fekvőbeteggyógyintézeti vagy körzeti orvosi kezelést igényel, a hadkötelest a megfelelő szakrendelésre, fekvőbeteg-gyógyintézetbe vagy körzeti orvosi kezelésre utalja.

(2) A kezelésre utalt hadkötelest az állami egészségügyi szolgálat valamennyi megkeresett szervének (intézményének) vizsgálatban és gyógykezelésben kell részesítenie.

(3) Ha a hadköteles a betegségi biztosítás szolgáltatásaira jogosult, a kötelező gyógykezeltetéssel kapcsolatosan szükségképpen felmerült igazolt helyközi utazási költséget az illetékes társadalombiztosítási szerv, egyébként pedig a Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ költségvetése terhére kell elszámolni.

4. §

(1) A hadköteles gyógykezelését - ha a kiegészítő parancsnokság más időpontot nem állapít meg - lehetőleg ugyanazon év augusztus hó 1. napjáig be kell fejezni.

(2) Az egészségügyi osztály az (1) bekezdésben meghatározott időpontig köteles értesíteni a kiegészítő parancsnokságot az elrendelt gyógykezeltetés eredményéről.

(3) Ha a gyógykezelés az (1) bekezdésben meghatározott időpontig nem fejeződik be, azt a határozat keltétől számított egy év után csak a hadköteles hozzájárulásával lehet folytatni.

A R. 8. §-ához:

5. §

(1) E rendelet 1. §-a a sorozáson, illetőleg a sorozás alkalmával előírt orvosi vizsgálat esetén is irányadó.

(2) A katonai szolgálatra vonatkozó alkalmassági fok megállapításával kapcsolatos határozat elleni fellebbezést a sorozó kiegészítő parancsnokságnál kell előterjeszteni.

A R. 10-11. §-ához:

6. §

(1) Ha a hadköteles állandó lakóhelye ismert, őt a kiegészítő parancsnokság az összeíráson (sorozáson) való megjelenési kötelezettségéről személyre szóló felhívással értesíti. A hadköteles a hirdetményben közzétett felhívás alapján abban az esetben is köteles megjelenni, ha személyre szóló felhívást bármely okból nem kapott.

(2) Az összeíráson, illetőleg a sorozáson való megjelenési kötelezettséget abban az esetben is az állandó lakóhely szerint illetékes katonai kiegészítő parancsnokságnál (a továbbiakban: kiegészítő parancsnokság), illetőleg a kiegészítő parancsnokság által megjelölt helyen kell teljesíteni, ha a hadköteles az állandó lakóhelyétől - bármilyen időtartamra - ideiglenesen távol van.

(3) A megjelenési kötelezettséggel kapcsolatban szükségképpen felmerült helyközi utazási költségek fedezéséről a kiegészítő parancsnokság gondoskodik. Evégből az érdekelt hadköteles részére utazási utalványt kell kiadni.

(4) Ha a hadköteles megjelenési kötelezettségének teljesítése előtt utazási utalványt nem kapott, a (3) bekezdésben említett és igazolt utazási költséget a megjelenést elrendelő kiegészítő parancsnokságnak meg kell térítenie.

7. §

(1) Az összeírás, illetőleg a sorozás helyét és időpontját a honvédelmi miniszter intézkedése alapján a megyei (fővárosi) kiegészítő parancsnok - a megyei (fővárosi, megyei jogú városi) tanács végrehajtó bizottságának elnökével egyetértésben - állapítja meg.

(2) Az érintett hadköteles a megjelenés alkalmával a személyi igazolványon kívül köteles átadni, illetőleg bemutatni mindazokat az okiratokat, amelyeket a hirdetmény (felhívás) megjelöl.

A R. 13. §-ához:

8. §

A hadköteles

a) lakásának, illetőleg

b) nevének megváltozását,

c) külföldre távozását és külföldről történt visszatérését,

d) családi állapotában,

e) gyermekei számában,

f) polgári szakképzettségében (pl. gépjárművezetői igazolvány megszerzése),

g) munkahelyében,

h) foglalkozásában (beosztásában, munkakörében) beállott, és

i) iskolai végzettségére vonatkozó változásokat, továbbá

j) idegen nyelvismeret megszerzését (közép-vagy felsőfokú nyelvvizsga letételét), valamint

k) a katonai szolgálatra alkalmasságot érintő betegségét és sérülését

köteles bejelenteni.

9. §

(1) A lakásváltozással kapcsolatos bejelentést és a névváltozást a hadköteles a vonatkozó belügyminiszteri rendeletek szerint be-, illetőleg kijelentőlap útján teljesíti.

(2) A külföldre távozás és a külföldről történt visszatérés bejelentését - az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével - a lakóhely szerint illetékes kiegészítő parancsnokságon vagy rendőrkapitányságon, illetőleg kijelölt rendőrőrsön, azokban a községekben pedig, ahol rendőrörs nincs, a községi tanács végrehajtó bizottságánál kell teljesíteni. A tartalékos tiszt, ha a bejelentést nem a kiegészítő parancsnokságon teljesítette, a külföldre távozását és a külföldről történt visszatérését a kiegészítő parancsnokságnak is köteles személyesen vagy írásban bejelenteni.

(3) A külföldre távozás és a külföldről történt visszatérés bejelentése alól hivatásuknál (foglalkozásuknál) fogva mentes hadkötelesek körét külön utasítás határozza meg.

(4) A 8. § d)-i) pontban említett egyéb változásokat, az idegen nyelvismeret megszerzését és a katonai szolgálatra alkalmasságot érintő betegségét és sérülését a hadköteles a kiegészítő parancsnokságnak szóban vagy írásban köteles bejelenteni.

10. §

(1) A külföldre távozást és a külföldről történő visszatérést csak akkor kell bejelenteni, ha a külföldön tartózkodás a tíz napot meghaladja

(2) A külföldre távozást hét nappal az utazás megkezdése előtt, a külföldről történt visszatérést a visszaérkezés után három napon belül, a 9. § (4) bekezdésben említett bejelentéseket pedig a változást stb. követő nyolc napon belül kell bejelenteni.

11. §

(1) A 8. § d)-i) pontjában felsorolt változások, valamint idegen nyelvismeret megszerzése esetében az írásban történő bejelentéshez csatolni kell, illetőleg szóban történő bejelentés során be kell mutatni a vonatkozó okiratot vagy annak hiteles másolatát.

(2) A kiegészítő parancsnokság elrendelheti, hogy a hadköteles a vonatkozó okiratot eredetben mutassa be (küldje meg).

(3) A katonai szolgálatra alkalmasságot érintő betegség vagy sérülés bekövetkezése esetében az írásban történő bejelentéshez eredetben csatolni kell, illetőleg a szóban történő bejelentés során eredetben be kell mutatni a gyógyintézet (kórház, szakorvosi rendelőintézet, gondozóintézet) által kiállított igazolást.

(4) A gyógyintézet (kórház, szakorvosi rendelőintézet, gondozóintézet) a hadköteles kérelmére köteles a (3) bekezdésben említett igazolást kiadni. Az igazolásnak tartalmaznia kell a hadköteles egészségi állapotában beállott változás részletes orvosi leírását (kórisme stb.).

A R. 14-16. §-ához:

12. §

A hadköteles a katonai igazolvány kiállításához köteles átadni egy darab 6x9 cm fotópapíron készült 4x5 cm nagyságú fényképét.

13. §

(1) Aki katonai igazolványát elvesztette, vagy akinek katonai igazolványa megsemmisült, köteles azt negyvennyolc órán belül a legközelebbi vagy az állandó lakóhelye szerint illetékes kiegészítő parancsnokságon személyesen jelenteni.

(2) A talált katonai igazolványt mindenki köteles negyvennyolc órán belül a legközelebbi katonai vagy rendőri szervnek átadni.

14. §

(1) Ha a munkára jelentkező hadköteles katonai igazolvánnyal nem rendelkezik, a munkáltató, vagy az általa megbízott személy hívja fel, hogy a kiegészítő parancsnokságnál nyilvántartásbavétel végett jelentkezzék. A munkáltató vagy az általa megbízott személy a felhívással egyidejűleg köteles az illetékes kiegészítő parancsnoksággal a munkára jelentkező személyi adatait közölni.

(2) Amennyiben a munkavállaló a katonai igazolvány bemutatására vonatkozó felhívásnak nem tesz eleget, a munkáltató vagy az általa megbízott személy köteles a munkaszerződés megkötésétől elállni.

(3) A munkáltató, illetőleg az általa megbízott személy köteles a kiegészítő parancsnokságokat munkájukban támogatni, és a szükséges személyi adatokat azok rendelkezésére bocsátani.

Vegyes rendelkezések

15. §

(1) A R.-ben és az e rendeletben a hadkötelesekre meghatározott kötelezettségek arra a hadköteles korú magyar állampolgár férfira is kiterjednek, aki egyben más államnak is állampolgára ugyan, de magyar állampolgárságát elbocsátás vagy megfosztás útján el nem vesztette.

(2) E rendelet rendelkezései a R. 17. §-ában említett személyekre is kiterjednek.

16. §

A R. 19. §-ának (2) bekezdése alapján szabálysértést követ el, és ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható

az, aki

a) bejelentési kötelezettségét nem vagy nem az előírt időben teljesíti (8. § c)-k) pont);

b) az előírt okiratokat felszólítás ellenére nem adja át, illetőleg nem mutatja be [7. § (2) bekezdés, 11. §];

c) katonai igazolványát elveszti;

d) katonai igazolványának elvesztését, illetőleg megsemmisülését negyvennyolc órán belül nem jelenti [13. § (1) bekezdés];

e) a talált katonai igazolványt negyvennyolc órán belül nem szolgáltatja be [13. § (2) bekezdés];

f) a katonai igazolvánnyal nem rendelkező munkavállalót nem hívja fel nyilvántartásbavételre való jelentkezésre, illetőleg az illetékes kiegészítő parancsnoksággal egyidejűleg nem közli az ilyen, munkára jelentkező hadköteles személyi adatait [14. § (1) bekezdés].

17. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg az 54152/1949. (1950. II. 19.) HM és a 2580/1951. (IV. 20.) HM számú rendelet hatályát veszti.

Czinege Lajos vezérezredes s. k.,

honvédelmi miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére