4/1964. (II. 9.) Korm. rendelet

a hadkötelesek jelentkezési kötelezettségével kapcsolatos szabályokról és a katonai igazolványról

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány a honvédelemről szóló 1960. évi IV. törvény 54. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

I. FEJEZET

A MEGJELENÉSI KÖTELEZETTSÉG

Megjelenés nyilvántartásbavétel és a katonai szolgálatra alkalmasság előzetes elbírálása végett

1. §

(1) Valamennyi magyar állampolgárságú férfi abban az évben, amelyben 18. évét betölti, nyilvántartásbavétel és a katonai szolgálatra alkalmasság előzetes elbírálása (a továbbiakban: összeírás) végett köteles megjelenni az állandó lakóhelye szerint illetékes járási, városi, városi (fővárosi) kerületi kiegészítő parancsnokság (a továbbiakban: kiegészítő parancsnokság) felhívására, a felhívásban megjelölt helyen és időpontban.

(2) Az a hadköteles, aki az (1) bekezdés szerinti megjelenési kötelezettségét bármely okból teljesíteni nem tudja, illetve elmulasztotta, köteles azt írásban vagy szóban a kiegészítő parancsnokságnak jelenteni és a távolmaradás okát igazolni.

(3) Azt a hadkötelest, aki bármely okból nem jelent meg az összeíráson abban az évben, amelyben a 18. évét betölti, a megjelenési kötelezettség annak az évnek december hó 31. napjáig terheli, amelyben az 50. évét betölti.

2. §

(1) Akit összeíráson való megjelenési kötelezettség terhel, köteles magát az összeíráson az orvosi vizsgálatnak alávetni, illetőleg az összeírás alkalmával előírt orvosi vizsgálat végett a kiegészítő parancsnokság által megjelölt időpontban és gyógyintézetben megjelenni.

(2) Az összeírással kapcsolatban hozott határozat ellen, illetőleg intézkedés miatt jogorvoslatnak helye nincs.

Megjelenés kötelező gyógykezeltetés végett

3. §

(1) Ha a kiegészítő parancsnokság az összeírás során megállapítja, hogy a hadköteles fogyatékossága előreláthatóan egy éven belül megszüntethető, a hadkötelest gyógykezeltetésre kötelezheti.

(2) Az (1) bekezdés szerint jár el a kiegészítő parancsnokság akkor is, ha az összeírás után, de a sorkatonai szolgálat megkezdése előtt állapítják meg, hogy a hadkötelesnek olyan fogyatékossága van, amely egy éven belül megszüntethető.

4. §

(1) Akit gyógykezeltetésre köteleztek, köteles magát az előirt orvosi vizsgálatoknak és gyógyító eljárásoknak alávetni, és evégből a lakóhelye szerint illetékes járási, városi, városi (fővárosi) kerületi tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi osztálya (csoportja) által megjelölt időpontban és gyógyintézetben megjelenni.

(2) A hadkötelesen a kötelező gyógykezeltetés kapcsán sebészeti műtét csak akkor hajtható végre, ha ehhez a hadköteles előzetesen hozzájárul. A kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézetben elvégezhető műtét tekintetében az orvosi rendtartásról szóló 1959. évi 8. számú törvényerejű rendelet 6. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A kiegészítő parancsnokságnak a gyógykezeltetést elrendelő határozata ellen, illetőleg az egészségügyi szerv intézkedései miatt jogorvoslatnak helye nincs.

5. §

(1) A gyógykezeltetés, az ahhoz szükséges gyógyszer és gyógyászati segédeszköz, valamint az ötven százalékot meghaladó rágóképességcsökkenés esetén elrendelt fogpótlás ingyenes.

(2) Ha a hadköteles a betegségi biztosítás szolgáltatásaira jogosult, az (1) bekezdésben megjelölt szolgáltatások költségeit az illetékes társadalombiztosítási szerv, egyébként pedig a Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ (SZTK) költségvetése terhére kell elszámolni.

6. §

(1) Munkaviszonyuk (kisipari termelőszövetkezeti tagságuk) alapján a betegségi biztosítás szerint táppénzre jogosult hadköteleseket az illetékes társadalombiztosítási szerv terhére - keresetveszteségük pótlására - táppénzzel azonos mértékű gyógykezeltetési segélyben kell részesíteni. A táppénzre jogosult hadkötelest a gyógykezeltetési segély az e rendelet alapján foganatosított gyógykezeléssel kapcsolatosan bekövetkezett esetleges keresőképtelenség tartamára, legfeljebb azonban egy évig, folyamatos munkaviszonya (tagsága) időtartamára tekintet nélkül illeti meg. A segély folyósításának időtartama alatt táppénz nem jár.

(2) A mezőgazdasági termelőszövetkezet (termelőszövetkezeti csoport vagy alacsonyabb típusú mezőgazdasági szövetkezet) tagja részére a gyógykezeltetéssel összefüggő keresőképtelenség tartamára, legfeljebb azonban egy évig, naptári naponként húsz forint, kórházi (klinikai stb.) ápolás esetén napi tíz forint gyógykezeltetési segély jár, amelyet az SZTK illetékes szerve folyósít.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben nem említett hadkötelesek, ha keresőképtelenségük egy hónapnál hosszabb ideig tart, a keresőképtelenség tartamára - legfeljebb azonban egy évig - a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagokkal azonos mértékű gyógykezeltetési segélyben részesülnek, amelyet az SZTK illetékes szerve folyósít.

(4) Az e rendelet alapján foganatosított gyógykezeléssel kapcsolatosan esetleg keresőképtelenné váló hadkötelest a keresőképtelenség időtartamára szintén díjtalan orvosi gyógykezelés, gyógyszerellátás és kórházi ápolás illeti meg.

(5) Az (1)-(4) bekezdés alapján folyósított ellátás időtartama a betegségi biztosítási szolgáltatások tekintetében előzményként nem vehető számításba.

Megjelenés a sorozáson

7. §

(1) Az a hadköteles, akit az összeíró bizottság nyilvántartásba vett, illetőleg akinek szolgálatra alkalmasságát előzetesen elbírálta - a (3) bekezdésben foglaltakat kivéve - köteles az állandó lakóhelye szerint illetékes sorozó bizottság előtt megjelenni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hadkötelest a sorozásra való megjelenési kötelezettség annak az évnek december hó 31. napjáig terheli, amelyben a 23. évét betölti. Ha a hadköteles ezen időpontig a sorozáson bármely okból nem jelent meg, a sorozáson való megjelenési kötelezettsége annak az évnek december hó 31. napjáig terheli, amelyben a 45. évét betölti.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezés nem terjed ki arra, akit az összeíró bizottság katonai szolgálatra alkalmatlannak minősített.

8. §

(1) Akit sorozáson való megjelenési kötelezettség terhel, köteles magát a sorozáson orvosi vizsgálatnak alávetni, illetőleg a sorozás alkalmával előírt orvosi vizsgálat végett a kiegészítő parancsnokság által megjelölt időpontban és gyógyintézetben megjelenni.

(2) A hadköteles a katonai szolgálatra vonatkozó alkalmassági fok megállapításával kapcsolatos határozat ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül fellebbezéssel élhet a megyei (fővárosi) kiegészítő parancsnokságnál. A sorozás során hozott egyéb határozat ellen, illetőleg intézkedés miatt jogorvoslatnak helye nincs.

A megjelenési kötelezettség egyéb esetei

9. §

(1) A hadköteles a kiegészítő parancsnokság felhívására, az ebben megállapított időpontban és helyen az előző rendelkezésekben nem említett esetekben is (a nyilvántartási adatok ellenőrzése és egyeztetése, orvosi felülvizsgálat, ellenőrző orvosi vizsgálat céljából stb.) köteles megjelenni.

(2) A városi, városi (fővárosi) kerületi tanács végrehajtó bizottságának igazgatási osztálya, községekben a végrehajtó bizottság titkára a jelentkezési kötelezettséggel összefüggésben a hadkötelest az összeíráshoz szükséges személyi adatok ellenőrzése és egyeztetése céljából kötelezheti megjelenésre.

(3) A 2. §-ban foglalt rendelkezések az orvosi felülvizsgálat és az ellenőrző orvosi vizsgálat esetében is megfelelően irányadók.

A megjelenési kötelezettséggel kapcsolatos közös szabályok

10. §

(1) Az összeírás, illetőleg a sorozás helyét és időpontját hirdetmény útján is közhírré kell tenni.

(2) Az összeírást összeíró bizottság, a sorozást sorozó bizottság végzi.

(3) Az összeíró bizottság, illetőleg a sorozó bizottság összetételére, működésének rendjére és illetékességére vonatkozó szabályokat - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a honvédelmi miniszter állapítja meg.

11. §

(1) A megjelenési kötelezettséget kizárólag személyesen lehet teljesíteni.

(2) A kiegészítő parancsnokság - a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - a rendőrség útján elővezettetheti azt a hadkötelest, aki megjelenési kötelezettségét önhibájából nem teljesíti,

Szabad idő biztosítása és térítés a megjelenési kötelezettség teljesítésével kapcsolatban

12. §

(1) A hadkötelesnek a munkáltató (a termelőszövetkezet vezetősége) szabad időt köteles biztosítani a megjelenési kötelezettség teljesítésére [a honvédelemről szóló 1960. évi IV. törvény 46. §-ának (2) bekezdése].

(2) Az (1) bekezdésben említett szabad időre járó terítést külön jogszabály állapítja meg.

II. FEJEZET

A BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

13. §

A hadköteles a honvédelmi miniszter rendeletében megjelölt személyi adataiban és személyi körülményeiben beállott változásokat köteles a kiegészítő parancsnokságnak haladéktalanul, illetőleg a külön jogszabályban előírt időn belül bejelenteni.

III. FEJEZET

A KATONAI IGAZOLVÁNYRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

14. §

(1) Valamennyi hadkötelest az összeírás alkalmával katonai igazolvánnyal kell ellátni.

(2) A katonai igazolvány a hadköteles nyilvántartásba vételének, továbbá rendfokozatának és a katonai nyilvántartás szempontjából fontos személyi adatainak és körülményeinek igazolására szolgál.

15. §

(1) A hadköteles a katonai igazolványt tartozik gondosan megőrizni, és az illetékes hatóság (szerv) felhívására felmutatni.

(2) A katonai igazolványt másra átruházni, továbbá - külön jogszabályban megjelölt szerv kivételével - más őrizetére bízni, azt biztosítékul másnak átadni vagy külföldre vinni tilos.

16. §

(1) Az állami szervek, a társadalmi szervezetek és a szövetkezetek, valamint a magánmunkáltatók (a továbbiakban: munkáltató) hadköteles férfi munkavállalót csak akkor alkalmazhatnak, ha a munkavállaló érvényes katonai igazolvánnyal rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés a három napnál rövidebb időre szóló, alkalmi munkavállalás eseteire nem vonatkozik.

IV. FEJEZET

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A külföldön tartózkodó hadkötelesekre, valamint a különleges katonai szolgálatra jelentkezett személyekre vonatkozó szabályok

17. §

(1) A külföldön tartózkodó hadkötelesek megjelenési és bejelentési kötelezettségére az e rendeletben foglaltak megfelelően irányadók; egyebekben az ilyen hadkötelesek összeírására, sorozására és katonai igazolvánnyal való ellátására vonatkozó részletes rendelkezéseket a honvédelmi miniszter - a külügyminiszterrel egyetértésben - állapítja meg.

(2) A honvédelemről szóló 1960. évi IV. törvény 29. §-a alapján különleges katonai szolgálatra jelentkezett személyeket, jelentkezésük elfogadása és a különleges katonai szolgálatra történő felvételük, illetőleg behívásuk közötti időben e rendelet szerinti jelentkezési kötelezettség terheli.

A hatósági szervek feladatai

18. §

(1) A járási, városi, városi (fővárosi) kerületi tanács végrehajtó bizottság igazgatási osztálya köteles az összeírás és a sorozás lebonyolításához, a katonai nyilvántartás adatainak általános egyeztetéséhez és ellenőrzéséhez, valamint a katonai bevonulások napján felmerülő teendők ellátásához megfelelően berendezett helyiséget, kisegítő személyzetet, illetőleg az ezekkel kapcsolatos költségeket biztosítani.

(2) A községekből a sorköteleseket az összeírás, a sorozás, illetőleg a katonai bevonulás helyére a községi tanács végrehajtó bizottsága által kijelölt végrehajtó bizottsági tag kíséri.

(3) A hatósági szerveknek és állami intézményeknek a jelentkezési kötelezettséggel összefüggő egyéb teendőit - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a honvédelmi miniszter állapítja meg.

Szabálysértési rendelkezések

19. §

(1) Szabálysértést követ el, és háromezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható

1. az a hadköteles, aki

a) megjelenési kötelezettségét nem teljesíti [1. § (1) bekezdés, 2. § (1) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, 8. § (1) bekezdés, 9. §];

b) az előírt orvosi vizsgálatoknak nem veti magát alá [2. § (1) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, 8. § (1) bekezdés, 9. § (3) bekezdés];

c) a gyógyító eljárásnak nem veti magát alá [4. § (1) bekezdés];

d) jelentési kötelezettségét nem teljesíti, illetőleg a távolmaradás okát nem igazolja [1. § (2) bekezdés];

e) katonai igazolványát felhívásra nem mutatja fel [15. § (1) bekezdés];

f) katonai igazolványát másra átruházza, más őrizetére bízza, azt biztosítékul adja vagy külföldre viszi [15. § (2) bekezdés];

2. az, aki katonai igazolvánnyal nem rendelkező hadköteles munkavállalót alkalmaz [16. § (1) bekezdés].

(2) Szabálysértést követ el, és ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a honvédelmi miniszternek az e rendelet végrehajtásaként kiadott rendeletében [20. § (2) bekezdés] megállapított rendelkezéseket megszegi vagy kijátssza.

(3) Az e szakaszban megállapított szabálysértések miatt szabálysértési eljárásnak csak a kiegészítő parancsnokság feljelentésére van helye. A szabálysértési eljárás során hozott jogerős határozat egy példányát meg kell küldeni annak a kiegészítő parancsnokságnak, amely a feljelentést tette.

Felhatalmazás és hatálybaléptető rendelkezés

20. §

(1) E rendelet végrehajtásáról - a hatáskörükbe tartozó kérdésekben - az illetékes miniszterek, illetőleg a gyógykezeltetési segélyek megállapításával és folyósításával kapcsolatban a Szakszervezetek Országos Tanácsa gondoskodik.

(2) Felhatalmazást kap a honvédelmi miniszter, hogy a hadkötelesek jelentkezési kötelezettségére és a katonai igazolványra vonatkozó részletes szabályokat - az érdekelt miniszterekkel és a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben - rendelettel megállapítsa.

(3) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg a jelentkezési kötelezettségre vonatkozó felszabadulás előtt kiadott valamennyi jogszabály, valamint a 45/1950. (II. 4.) MT és a 17/1952. (III. 4.) MT számú rendelet hatályát veszti.

Kállai Gyula s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyettese

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére