34/1964. (XII. 29.) Korm. rendelet

a magánszemélyek gépkocsihasználatának egyes kérdéseiről

1. §

Magánszemély a tulajdonában levő gépkocsit rendeltetésének megfelelően használhatja, a gépkocsi nemét, vagy üzemét csak a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Autófelügyelet engedélyével változtathatja meg.

2. §

Magánszemély gépkocsit alkatrészekből - a felhasznált fődarabok származásának igazolása mellett - a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Autófelügyelet előzetes engedélyével építhet össze.

3. §

Magánszemély által külföldről behozott gépkocsi elvámolásához a Magyar Nemzeti Bank engedélye is szükséges. Az ilyen gépkocsi csak a belföldi forgalom számára való vámkezelés megtörténte után vizsgáztatható le.

4. §

Magánszemély a tulajdonában levő gépkocsival fuvarozást nem végezhet, és azt fuvarozás céljából vagy ellenszolgáltatásért másnak át nem engedheti.

5. §

Magánszemély az általa külföldről bármilyen címén behozott, továbbá a 2. § szerinti engedély alapján összeépített személygépkocsit az üzembehelyezéstől számított két éven belül csak az Autó- és Alkatrészkereskedelmi Vállalatnak adhatja el

6. §

Magánszemély részére a gépkocsi forgalmi engedélyét az illetékes rendőrhatóság akkor adhatja ki, ha a kérelmező a gépkocsi tulajdonjogának megszerzését és az ezzel kapcsolatos illeték lerovását igazoló okiratokon felül

a) külföldről behozott gépkocsi esetében a vámkezelés megtörténtét bizonyító, a vámhatóság által kiállított igazolást,

b) gépkocsi összeépítése, továbbá nemének vagy üzemének megváltoztatása esetében a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Autófelügyelet engedélyét is bemutatja.

7. §

Amennyiben a cselekmény nem bűntett, szabálysértést követ el és 3000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az a magánszemély, aki a 4. és 5. § rendelkezéseit megszegi vagy kijátssza.

8. §

Ez a rendelet 1965. évi január hó 1. napján lép hatályba; egyidejűleg a 29/1958. (IV. 15.) Korm. számú, valamint a 21/1959. (IV. 23.) Korm. számú rendelet hatályát veszti.

Kádár János s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére