1964. évi 9. törvényerejű rendelet

a honvédelemről szóló 1960. évi IV. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról

1. § A honvédelemről szóló 1960. évi IV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 34. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az a tartalékos tábornok és tiszt, aki a polgári életben tanúsított magatartásával rendfokozatára méltatlanná vált, a becsületbíróság javaslatára vagy fegyelmi eljárás lefolytatása után fegyelmi fenyítésül lefokozható, illetőleg egy rendfokozattal visszavethető."

2. § A Hvt. 58. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek mellett a fegyveres erők hivatásos állományába felvehető]

"a) tisztnek:

- aki a tiszti iskolát, illetőleg a tiszti tanfolyamot elvégezte, és sikeresen vizsgát tett,

- aki tartalékos tiszti rendfokozattal rendelkezik, illetőleg

- az a tiszthelyettes, aki a tiszti iskola anyagából sikeresen vizsgát tett;"

3. § A Hvt. 62-63. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"62. § (1) A hivatásos állományból el kell bocsátani azt,

a) aki a hivatásos szolgálat felső korhatárát elérte, kivéve, ha az 59. § (2) bekezdése alapján a szolgálatban visszatartották,

b) akit lefokoztak,

c) akinek elbocsátását becsületbírósági vagy fegyelmi eljárás során rendelték el,

d) akit végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, ha a bíróság a Btk. 108. §-ának rendelkezéseit nem alkalmazta.

(2) El lehet bocsátani a hivatásos állományból azt, aki

a) a hivatásos katonai szolgálat ellátására egészségi okból vagy meg nem felelő minősítés miatt alkalmatlanná vált,

b) átszervezés során létszámfelettivé vált, és tíz éves hivatásos katonai szolgálati idővel még nem rendelkezik,

c) átszervezés során létszámfelettivé vált és szolgálati nyugdíjra jogosult,

d) megfelelő indokok alapján elbocsátását kéri,

e) rendfokozatáról lemondott.

63. § (1) A hivatásos tábornokot, tisztet és tiszthelyettest nyugállományba kell helyezni, ha elbocsátásakor nyugdíjra jogosult.

(2) Ha nyugállományba helyezésnek nincs helye, a hivatásos tábornokot, tisztet és tiszthelyettest tartalékállományba kell helyezni.

63/A. § (1) Nyugdíjra jogosult az a hivatásos tábornok, tiszt és tiszthelyettes, aki

a) 25 év szolgálati idővel rendelkezik (szolgálati nyugdíj), vagy

b) munkaképességét legalább kétharmad részben elvesztette (rokkantsági nyugdíj).

(2) A szolgálati nyugdíjat az 55. életév betöltésétől kell folyósítani.

(3) Az 55. életév betöltése előtt is folyósítani kell a szolgálati nyugdíjat, ha az elbocsátott személy munkaképességcsökkenése elbocsátásakor vagy azt követően az 50%-ot eléri, vagy meghaladja.

(4) A honvédelmi miniszter kivételesen indokolt esetben az 55. életév betöltése előtt is engedélyezheti a szolgálati nyugdíj folyósítását.

63/B. § Akit a hivatásos állományból tartalékállományba helyeztek, a törvény szerint reá háruló honvédelmi kötelezettségek alól nem mentesül."

4. § A Hvt. 64. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(4) A kiszabható fogságfenyítés legfeljebb harminc napig terjedhet. Tábornokok, tisztek és tiszthelyettesek becsületbírósági javaslatra, vagy fegyelmi eljárás lefolytatása után fegyelmi fenyítésként egy rendfokozattal visszavethetők, illetőleg lefokozhatók."

5. § Ez a törvényerejű rendelet 1964. április 1. napján lép hatályba.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Kiss Károly s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára