10/1965. (VI. 27.) Korm. rendelet

az üzemi balesetek bejelentésével kapcsolatos kötelezettségek elmulasztásának szabálysértéssé nyilvánításáról

1. §

Szabálysértést követ el és háromezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható a vállalatnak az a felelős dolgozója, aki

a) az üzemi balesetek bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló jogszabályokban meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget;

b) a tudomására jutott baleset eredetét nem vizsgálja ki, az üzemi balesetről jegyzőkönyvet nem vesz fel, illetőleg az üzemi eredetű baleset utólagos nyilvántartásba vételéről nem gondoskodik.

2. §

Az 1. §-ban megállapított szabálysértés közvetlen észlelése esetén a szakszervezeti munkavédelmi felügyelet bírságot szabhat ki. [Mt. V. 162. § (1) bekezdés e) pontja.] A szakszervezeti munkavédelmi felügyelet által bírságolt cselekmény miatt szabálysértési eljárás nem indítható.

3. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kádár János s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke