10/1967. (IV. 22.) Korm. rendelet

az Állami Kereskedelmi Felügyelőségről

A fogyasztók érdekeinek fokozottabb védelme és a kereskedelmi munka színvonalának emelése érdekében a Kormány az alábbiakat rendeli:

1. § A Belkereskedelmi Minisztérium főosztályaként és ennek területi szerveiként működő Állami Kereskedelmi Felügyeletet a belkereskedelmi miniszter közvetlen felügyelete alatt hatósági jogkörrel és önálló költségvetéssel rendelkező Állami Kereskedelmi Felügyelőséggé (továbbiakban: Felügyelőség) kell átszervezni.

I.

A Felügyelőség hatásköre, feladata

2. § (1) A Felügyelőség hatásköre a belkereskedelmi miniszter ágazati felelősségéből következően az ország egész területén kiterjed:

a) az állami és szövetkezeti kereskedelemre, a kereskedelmi és üzemi vendéglátásra, a magánkereskedelemre és a magán vendéglátóiparra,

b) az állami, társadalmi szervezetek, szövetkezetek és egyesületek által fenntartott konyhákra és büfékre,

c) az ipari vállalatok nyiltárusítási üzleteire,

d) a kisipari szövetkezetek, termelőszövetkezetek és magánkisiparosok kereskedelmi tevékenységére és

e) a termelők piaci árusítási tevékenységére.

(2) A Felügyelőség elsődleges feladata a fogyasztói érdekvédelem. Ennek kapcsán a hatáskörébe tartozó szervek vásárlókat kiszolgáló egységeiben (bolt, üzlet, árusítóhely) ellenőrzi és vizsgálja:

a) a fogyasztók érdekeit védő jogszabályok, üzletszabályok és a kereskedelmi szabályzatok megtartását,

b) a fogyasztói árak és az árképzési rendelkezések megtartását,

c) az áruk szakszerű és szabályos szállítását, tárolását, raktározását és kezelését,

d) az áruknak, ételeknek, italoknak szabvány, illetőleg előírásszerű minőségét, az ételnormákra vonatkozó rendelkezések megtartását,

e) az áruk mérésének és elszámolásának módját, a kiállított fizetési jegyzékek helyességét.

f) a készletek eredetét,

g) a mérlegek és mérőeszközök hitelességét, pontosságát és szabályszerű használatát,

h) az értékesítési helyek állapotát, felszereltségét, a vendéglátó egységek osztálybasorolásának helyességét,

i) a kereskedelmi dolgozók fogyasztókkal szembeni magatartását és a fogyasztók kiszolgálásának módját,

j) az áru csomagolását,

k) az árusítóhelyek nyitvatartására vonatkozó rendelkezések megtartását,

l) az árusító helyiségek tisztaságát, a kereskedelemre vonatkozó egészségügyi rendelkezések megtartását,

m) a fogyasztók panaszainak intézését és

n) a fogyasztók érdekvédelmével összefüggő minden egyéb kérdést, amelyet a jogszabály, vagy a miniszter a Felügyelőség hatáskörébe utal.

(3) Feladata továbbá a Felügyelőségnek:

a) a fogyasztói érdekekkel összefüggő társadalmi tulajdon védelmét szolgáló rendelkezések megtartásának ellenőrzése,

b) a fogyasztókat károsító jelenségek okainak feltárása érdekében vizsgálni a kereskedelmi szervek, továbbá az illetékes felügyeleti szerv hozzájárulásával az előállító és szállító vállalatok áruforgalommal kapcsolatos tevékenységét.

II.

A Felügyelőség szervezete

3. § A Felügyelőség

a) Állami Kereskedelmi Főfelügyelőségre és

b) területi kereskedelmi felügyelőségekre

tagozódik.

4. § (1) Az Állami Kereskedelmi Főfelügyelőség vezetőjét és helyettesét a belkereskedelmi miniszter nevezi ki. A területi kereskedelmi felügyelőségek vezetőit és felügyelőit az Állami Kereskedelmi Főfelügyelőség vezetője nevezi ki.

(2) Az Állami Kereskedelmi Főfelügyelőség vezetője

a) irányítja és ellenőrzi a felügyelőségek munkáját,

b) biztosítja a területi felügyelőségek egységes eljárását és gyakorlatát,

c) fellebbezési hatóságként jár el a területi felügyelőségek határozataival szemben használt jogorvoslatoknál,

d) esetenként összefoglaló tájékoztatást készít a fogyasztói érdekvédelem helyzetéről, időszerű problémáiról.

5. § A területi felügyelőségek közvetlenül az Állami Kereskedelmi Főfelügyelőségnek vannak alárendelve. Szorosan együttműködnek a megyei (fővárosi) tanácsok végrehajtó bizottságaival. Az együttműködés során:

a) a megyei (fővárosi) tanácsok végrehajtó bizottságai üléseiken időszakonként beszámoltathatják a területi felügyelőségeket a munkájuk során szerzett tapasztalataikról,

b) a megyei (fővárosi) tanácsok végrehajtó bizottságai felkérhetik a területileg illetékes felügyelőséget a fogyasztói érdekvédelemmel kapcsolatos célvizsgálatok elvégzésére.

III.

A Felügyelőségek működése

6. § (1) A felügyelőségek az alábbi intézkedéseket tehetik:

a) a kereskedelmi (üzleti) szabályzatokban, miniszteri rendeletekben és bírságolási záradékkal ellátott miniszteri utasításokban foglalt rendelkezések megszegése miatt 3000 forintig terjedő pénzbírságot szabhatnak ki,

b) bűncselekmény, vagy szabálysértés észlelésekor a vonatkozó rendelkezések szerint büntető, illetőleg szabálysértési feljelentést tesznek az illetékes hatóságnál; szabálysértés esetén a feljelentés mellőzésével a szabálysértést megállapító jogszabályban meghatározott bírságot szabnak ki,

c) fegyelmi vétséget megvalósító magatartás felfedésekor a fegyelmi hatóságnak indítványozzák a fegyelmi eljárás lefolytatását,

d) az észlelt hibák és hiányosságok határidőn belüli megszüntetésére kötelezhetik az azért felelős személyt,

e) nem hitelesített, lejárt hitelesítésű vagy hamis mérlegeket, mérőeszközöket a forgalomból kivonják,

f) közfogyasztásra veszélyes élelmiszerek értékesítését megtiltják és azokat zár alá veszik vagy elkobozzák,

g) kisebb súlyú szabálytalanság esetén a felelős személyt figyelmeztetésben részesítik.

(2) A fogyasztók károsításából eredő meg nem engedett nyereség elvonására - ha a vásárlók kártalanítására nincs lehetőség - indítványt tehetnek az illetékes pénzügyi szerveknek.

(3) Szabálysértés elkövetését lehetővé tevő okokról és körülményekről - a jövőbeni megelőzés érdekében - az intézkedésre jogosult szervet értesítik. Az értesített szerv 30 napon belül köteles a tett intézkedéseiről a Felügyelőséget értesíteni.

7. § (1) A Felügyelőség határozata ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül halasztó hatályú fellebbezésnek van helye.

(2) A fellebbezést, ha a határozatot a területi felügyelőség hozta, az Állami Kereskedelmi Főfelügyelőség vezetője; az Állami Kereskedelmi Főfelügyelőség által első fokon hozott határozat ellen benyújtott fellebbezést a belkereskedelmi miniszter bírálja el.

8. § A felügyelőségek hivatali eljárásának részletes szabályait a belkereskedelmi miniszter rendeletben állapítja meg.

9. § E rendelet 1967. évi július hó 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az 1021/1952. (VII. 12.), az 1022/1960. (IX. 4.) számú kormányhatározatok hatályukat vesztik.

Fock Jenő s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke

Tartalomjegyzék