Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

19/1968. (V. 21.) Korm. rendelet

a mezőőrökről

1. §

Az állami és szövetkezeti tulajdonban (használatban), továbbá a személyi és magántulajdonban levő mezőgazdasági területek őrzése - ideértve az elszórt, kisebb erdőket és a fásításokat is - az üzemi és a községi mezőőrök (a továbbiakban: mezőőrök) feladata.

2. §

(1) A mezőőri feladatok ellátásáról

a) az állami, kísérleti és tangazdaságok, erdő- és vadgazdaságok, állami vállalatok és állami szervek, a mezőgazdasági termelőszövetkezetek, egyszerűbb mezőgazdasági szövetkezetek és egyéb szocialista szervezetek, valamint a hegyközségek a kezelésükben, használatukban, tulajdonukban levő mezőgazdasági területeken munkaviszonyban álló dolgozóik vagy tagjaik (üzemi mezőőrök) útján,

b) a személyi és a magántulajdonban levő mezőgazdasági területeken a községi (városi) tanácsok végrehajtó bizottságai (a továbbiakban: községi végrehajtó bizottság) a velük munkaviszonyban álló dolgozók (községi mezőőrök) útján gondoskodnak.

(2) Községekben a községi végrehajtó bizottság javaslata alapján a járási tanács végrehajtó bizottsága, városokban a városi tanács végrehajtó bizottsága, a helyi viszonyok figyelembevételével állapítja meg, hogy milyen nagyságú területeken kell legalább egy mezőőrt foglalkoztatni.

(3) Az (1) bekezdésben megnevezett szervezetek közösen (együttesen) is foglalkoztathatnak mezőőrt.

3. §

(1) A községi mezőőrök foglalkoztatásával járó költségek fedezetét a községi (városi) tanács költségvetésében kell biztosítani; a községi tanács az érdekelt termelőket a költségek fedezetének biztosítására, mezőőri járulék fizetésére kötelezi.

(2) A mezőőri járulékot adók módjára kell behajtani.

4. §

(1) Mezőőrként olyan nagykorú magyar állampolgár foglalkoztatható, aki a fegyvertartási engedély kiadására vonatkozó feltételeknek megfelel, feladatának ellátását akadályozó fogyatékosságban nem szenved és működési területének őrzési szabályait ismeri.

(2) A mezőőr meghatározott szabályok szerint szolgálati lőfegyver és egyenruha viselésére és használatára jogosult; fegyverrel és egyenruhával való ellátásáról a foglalkoztató szerv köteles gondoskodni.

(3) A mezőőrt az 1961. évi V. törvény (Btk.) 155. §-a szerint fokozott büntetőjogi védelem illeti meg.

5. §

(1) A mezőőr a községi végrehajtó bizottság elnöke (titkára) előtt hivatali esküt köteles tenni.

(2) A községi végrehajtó bizottság a mezőőrt szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel látja el.

(3) Az üzemi mezőőr munkaviszonyának megszüntetését, illetve megbízása visszavonását a községi végrehajtó bizottságnak be kell jelenteni.

6. §

(1) A mezőőr köteles, illetőleg jogosult

a) a mező- és erdőgazdasági terményeket és termékeket, az állat-, vad- és halállományt, a gépeket, felszereléseket, eszközöket, a mező- és erdőgazdasági, valamint geodéziai építményeket, illetőleg jeleket, az üzemi vízilétesítményeket és üzemi utakat károsító vagy veszélyeztető cselekményt megakadályozni;

b) a károsító cselekményt elkövető személyt igazoltatni és az őrzött területről eltávolítani;

c) azt a járművet, amelyen feltehetően jogellenesen szerzett szállítmány van, az őrzött területen feltartóztatni, a jármű vezetőjét és kísérőjét igazoltatni;

d) azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön levő szállítmány megszerzésének jogosságát nem igazolja, a legközelebbi rendőri szervhez vagy a községi végrehajtó bizottság elnökéhez (titkárához) bekísérni;

e) a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt, terméket, tárgyat, állatot és az elkövetéshez használt eszközöket elvenni, s azokat a községi végrehajtó bizottság elnökének (titkárának), illetőleg a legközelebbi rendőri szervnek átadni;

f) a jogtalanul legeltetett vagy a felügyelet nélkül talált állatot behajtani;

g) a tudomására jutott kártételt vagy az észlelt károsítást a terület kezelőjének (használójának, tulajdonosának), illetőleg a községi végrehajtó bizottságnak bejelenteni és a felelős személy ellen feljelentést tenni.

(2) A mezőőr, ha az őrzési feladatainak ellátásában nem akadályozza, más feladatokkal is megbízható.

(3) A mezőőri szolgálat ellátására vonatkozó részletes szabályokat "Mezőőri Szolgálati Szabályzat"-ban kell meghatározni.

7. §

A mezőőrök működése felett a felügyeletet a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter a belügyminiszterrel egyetértésben gyakorolja.

8. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg a mezőőri feladatok ellátásáról szóló 2/1956. (I. 26.) MT rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet végrehajtásáról a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter - az érdekelt miniszterekkel (országos hatáskörű szervek vezetőivel) egyetértésben - gondoskodik.

Fehér Lajos s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyettese