2/1956. (I. 26.) MT rendelet

a mezőőri feladatok ellátásáról

1. §

(1) Az egyénileg gazdálkodók mezőgazdasági ingatlanainak (szántó, kert, szőlő, gyümölcsös, rét, legelő, erdő; továbbiakban mező) őrzésével kapcsolatos feladatok ellátásáról a községi (városi, városi kerületi) tanács végrehajtóbizottsága (továbbiakban községi végrehajtóbizottság) gondoskodik.

(2) A községi végrehajtóbizottság - a termelési bizottság meghallgatásával - annyi mezőőr alkalmazásáról köteles gondoskodni, amennyi a mező őrzését maradéktalanul ellátja. A községek és városok belterületén lévő ingatlanok (bekerített gyümölcsös, szántó, szőlő, házikert) és termények őrzésére mezőőr alkalmazása nem kötelező.

(3) Egyénileg gazdálkodó fogalma alatt a jelen rendelet alkalmazásában a föld tényleges használóját kell érteni.

2. §

(1) Az állami gazdaság, kísérleti, tan- és célgazdaság, mezőgazdasági termelőszövetkezet, legeltetési bizottság és más állami szerv, intézmény vagy vállalat (továbbiakban szocialista szervezet) földterületeinek és terményeinek őrzésére önállóan alkalmaz mezőőrt.

(2) A szocialista szervezet az egyénileg gazdálkodók földjei közé ékelődött földjének őrzését - ha ennek a területnek az őrzésére mezőőrt önállóan nem alkalmaz - a községi végrehajtóbizottságtól kérheti. Ez esetben a szocialista szervezet - az egyénileg gazdálkodókhoz hasonlóan - fizeti a jelen rendelet 8. §-ában foglaltaknak megfelelően a mezőőri járulékot.

(3) Ha a mezőőr a vadőri teendőket is ellátja, a vadásztársaság a községi végrehajtóbizottság által megállapított összegben tartozik a mezőőr pénzbeli béréhez hozzájárulni.

3. §

(1) A mezőőrök alkalmazása előtt a községi Végrehajtóbizottságnak gazdagyűlést kell összehívnia, ahol a gazdálkodók javaslatot tesznek a mezőőrök személyére és járandóságaira.

(2) A mezőőr a községi tanács szerződéses alkalmazottja. Alkalmazására a községi tanácsülés hoz határozatot. A mezőőr alkalmazása előtt az illetékes rendőri szervet is meg kell hallgatni.

(3) A mezőőri körzetek kialakítása, a termelési bizottság bevonásával, a községi végrehajtóbizottság feladata.

4. §

(1) A mezőőrök - ideértve a szocialista szervezetek mezőőreit is - alkalmaztatásukkor a községi végrehajtóbizottság elnöke előtt kötelesek esküt tenni.

(2) A községi végrehajtóbizottság a mezőőröket szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel köteles ellátni.

(3) A mezőőrt - a munkakörével kapcsolatos feladatai ellátásának ideje alatt - a hivatalos személyekre vonatkozó jogok és kötelességek illetik meg, illetőleg terhelik.

5. §

(1) A mezőőr kötelessége

a) az őrzésére bízott területen a mezei lopást és mindenféle kártételt megakadályozni;

b) a mezei lopás elkövetésén, vagy a mezei kár okozásán ért egyének ellen feljelentést tenni, tőlük a lopott tárgyakat, a lopás vagy a kártétel elkövetésére használt eszközöket elvenni és azokat a községi végrehajtóbizottság mezőgazdasági szakigazgatási szervének átadni;

c) a mezei bűncselekmények megelőzésében és felderítésében a rendőrséget támogatni;

d) a tilosban talált állatokat behajtani és további intézkedés végett a községi végrehajtóbizottság mezőgazdasági szakigazgatási szervének átadni;

e) a tudomására jutott minden mezei kárt, vagy lopást 24 órán belül az illetékes szerveknek bejelenteni még abban az esetben is, ha a tettes előtte ismeretlen;

f) az okozott kárt megbecsülni:

g) a munkakörével összefüggő egyéb feladatokat ellátni.

(2) A mezőőrt munkakörébe nem tartozó feladatokkal foglalkoztatni nem szabad

6. §

(1) A mezőőr munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve és az annak végrehajtására kiadott 53/1953. (XI. 28.) MT rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A mezőőr munkakönyvét a hatályos rendelkezéseknek megfelelően a községi végrehajtóbizottság kezeli.

(3) A mezőőrök társadalombiztosítási bejelentésére, nyilvántartására és esedékes társadalombiztosítási járulékaik fizetésére vonatkozóan a tanácsi alkalmazottakra érvényes szabályok az irányadók.

7. §

(1) A községi végrehajtóbizottság a mezőőrök szakmai irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat mezőgazdasági szakigazgatási szerve (községi agronómus, mezőgazdasági előadó, mezőgazdasági feladatokkal megbízott vb. elnök, elnökhelyettes, titkár) útján, a termelési bizottság segítségével látja el.

(2) A rendőrség köteles a mezőőrt feladatainak ellátásában támogatni, a hatáskörébe tartozó ügyekben a nyomozást lefolytatni és a szükséges egyéb intézkedéseket meglenni.

8. §

(1) A mezőőri járandóságot - amely pénzbeli és természetbeni bérből állhat - a gazdagyűlés ja-vaslatára a községi tanács határozattal állapítja meg.

(2) A mezőőrök pénzbeli bérét a községi végrehajtóbizottság köteles havonként utólagosan esedékes, egyenlő részletekben kifizetni.

(3) A pénzbeli bért a községi tanács költségvetésében, kiegyenlítő kezelésben kell előirányozni és elszámolni.

(4) A pénzbeli bér fedezésére a községi tanács határozata alapján a járási tanács végrehajtóbizottságának pénzügyi osztálya az érdekelt termelőkre földterületük arányában - a művelési ágak figyelembevételével - mezőőri járulékot vet ki. A mezőőri járulék nyilvántartása, beszedése, átutalása, illetőleg szükség esetén behajtása a járási (városi) tanács végrehajtóbizottsága pénzügyi osztályának feladata.

(5) Az érdekelt termelők a természetbeni bérből reájuk eső részt a termények betakarításától számított 15 napon belül közvetlenül a mezőőrnek kötelesek átadni. A természetbeni járandóság átadásának elmulasztása esetén, a mezőőr bejelentése alapján, a községi végrehajtóbizottság a hátralékosokat a terményjárandóságnak záros határidőn belül való átadására hívja fel.

(6) Ha a természetbeni járandóságot a hátralékosok a községi végrehajtóbizottság felhívása esetén sem adják át a mezőőrnek, a községi végrehajtóbizottság - a helyben kialakult szabadpiaci árak figyelembevételével - a termények pénzbeli értékét megállapítja, a járási (városi) tanács végrehajtóbizottságának pénzügyi osztálya pedig köteles azt közadók módjára behajtani.

(7) A természetbeni járandóság pénzértékét a mezőőrnek a behajtás arányában kell kifizetni.

9. §

(1) A jelen rendelet rendelkezéseit 1956. évi január hó 1. napjától kezdődően kell alkalmazni. Hatálybalépésével egyidejűleg az 1.057/1954. (VIII. 8.) minisztertanácsi határozat, valamint az 1-150/1954. (H.T.K. 56.) MTE utasítás hatályát veszti.

(2) A jelen rendelet végrehajtásáról a földművelésügyi miniszter és a pénzügyminiszter együttesen gondoskodik.

Hidas István s. k.,

a Minisztertanács elnökhelyettese