Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

1/1968. (IX. 10.) HM rendelet

a földalatti tárolóterekkel való gazdálkodásról szóló 31/1968. (IX. 10.) Korm. rendelet végrehajtásáról

A földalatti tárolóterekkel való gazdálkodásról szóló 31/1968. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §-ában kapott felhatalmazás alapján - az építésügyi és városfejlesztési miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, az Országos Tervhivatal elnökével, az Országos Anyag- és Árhivatal elnökével, valamint az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség elnökével egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

(1) A R. 1. § (2) bekezdésének alkalmazása szempontjából a mesterségesen földbevájt üreg nem minősül földfelszín feletti építmény szerves részének, ha mennyezete nem szolgál padozatául a földfelszín feletti építménynek, és főtéjének vastagsága eléri az egy métert. Az ilyen mesterségesen földbevájt üreg nem szerves része a földfelszín feletti építménynek akkor sem, ha bejárata a földfelszín feletti építményből nyílik.

(2) Ha a R. 2. § (3) bekezdése szerint az Állami Termékgazdálkodási Igazgatóság (a továbbiakban: ÁTI) a földalatti tárolóteret igénybe veszi, a tulajdonost (használót), tiltakozása esetén annak felügyeleti szervét előzetesen meg kell hallgatnia.

(3) A R. hatálya alá nem tartozó mesterségesen földbevájt üregek közületi igénybevételére - beleértve a polgári védelmi célokra béke idején való igénybevételt is - a raktárgazdálkodásról, illetőleg a közületi szervek elhelyezéséről szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók.

(4) A földalatti tárolóterekről készített országos nyilvántartás [R. 1. § (4) bek.] egy-egy példányát az ÁTI az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőségnek és a Polgári Védelem Országos Parancsnokságának megküldi, és a nyilvántartásban bekövetkezett változásokat e szervekkel folyamatosan közli.

2. §

(1) A földalatti tárolótér használatára vonatkozó igényt az ÁTI-hoz igénylési nyomtatványon (minta) két példányban kell benyújtani.

(2) A földalatti tárolótér használójának kijelölése határozott vagy határozatlan időre történik.

(3) Az ÁTI határozatának egy példányát - az érdekelteken kívül - a polgári védelem illetékes járási, városi, városi (fővárosi) kerületi államigazgatási szervének is megküldi.

(4) Az ÁTI határozata ellen a fellebbezést az Országos Anyag- és Árhivatal elnökéhez címezve az ÁTI-hoz kell benyújtani.

3. §

(1) A használó a használatért az Országos Anyag- és Árhivatal elnökének a hasznosított földalatti tárolóterek bérleti díjáról szóló utasításában megállapított bérleti díjat köteles fizetni.

(2) Ha a földalatti tárolótér tulajdonosát (kezelőjét), illetőleg használóját (bérlőjét) az ÁTI határozatban bértárolásra kötelezi, az a bértárolásért az Országos Anyag- és Árhivatal elnökének a raktári szolgáltatások díjának megállapításáról szóló 13/1967. (ÁT 46.) ÁH utasításában meghatározott tárolási és szolgáltatási díjat jogosult felszámítani.

(3) Ha a bérleti díj kérdésében - ideértve a bértárolási díj kérdését is - véleményeltérés van, a vita eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik.

4. §

(1) A földalatti tárolótér karbantartásán a rendeltetésszerű használathoz szükséges olyan építőipari munkák és folyamatos javítások elvégzését kell érteni, amelyek a földalatti tárolóterek állagmegóvásának biztosítása mellett nem eredményeznek állóeszköz-érték növekedést. A karbantartási munkák keretében feltétlenül el kell végezni két évenként a belső oldalfalak és a főte végigkopogtatását, kétszeri meszelését (fertőtlenítését), valamint a használattal kapcsolatosan szükségessé váló egyéb feladatokat.

(2) Ha a földalatti tárolóteret bortárolás (érlelés) céljára használják, a karbantartás keretében meszelést végezni nem kell.

(3) A földalatti tárolótér felújításán minden olyan építőipari és egyéb munkát kell érteni; amely a tárolótér oldalfalainak és főtéjének szerkezeti megerősítését, padlójának helyreállítását; valamint a tárolótér központi berendezéseinek (szellőzés, világítás, vízelvezetés stb.) üzemképes állapotát biztosítja.

5. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba; hatálybalépésével egyidejűleg az 1/1959. (V. 28.) BM, továbbá az ezt módosító 1/1966. (I. 23.) HM rendelet hatályát veszti.

Czinege Lajos vezérezredes s. k.,

honvédelmi miniszter

Melléklet az 1/1968. (IX. 10.) HM rendelethez

Minta az 1/1968. (IX. 10.) HM rendelet 2. § (1) bekezdéséhez

IGÉNYBEJELENTÉSI LAP

* Az 1. e) rovatot csak raktári célra történő igénylésnél kell kitölteni.

Tartalomjegyzék