Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

31/1968. (IX. 10.) Korm. rendelet

a földalatti tárolóterekkel való gazdálkodásról

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány a földalatti tárolóterekkel való gazdálkodás rendjét a következőképpen szabályozza:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya - a fegyveres erők, a fegyveres testületek és a rendészeti szervek, a bányaüzemek kezelésében álló földalatti tárolóterek, valamint a polgári védelmi létesítmények kivételével - minden földalatti tárolótérre kiterjed.

(2) A rendelet alkalmazása szempontjából földalatti tárolótér minden olyan 300 m2-nél nagyobb alapterületű, mesterségesen földbe vájt üreg, amely nem szerves része a földfelszín feletti építménynek.

(3) A (2) bekezdésben foglalt 300 m2 alapterület számításánál az ugyanazon helyrajzi számú földrészletről nyíló egyenként 100 m2-nél nagyobb alapterületű valamennyi mesterségesen földbe vájt üreg együttes alapterületét kell figyelembe venni.

(4) A földalatti tárolóterekről országos nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetése az Állami Termékgazdálkodási Igazgatóság (a továbbiakban: ÁTI) feladata.

(5) Az ÁTI a földalatti tárolóterek nyilvántartása érdekében adatszolgáltatást rendelhet el.

A földalatti tárolóterek hasznosítása

2. §

(1) A földalatti tárolóterek hasznosításával járó államigazgatási feladatokat az ÁTI látja el.

(2) A földalatti tárolótér használóját az ÁTI határozatban jelöli ki. A határozatban meg kell állapítani a használati feltételeket és a raktárgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok alapulvételével dönteni kell a kártalanításról.

(3) Nem kell határozatban kijelölni a használót, ha az a földalatti tárolóteret saját szükségletének kielégítésére maga létesítette; a használatbavételt azonban az ÁTI-hoz be kell jelentenie. Az ÁTI a földalatti tárolóteret - ha azt gazdasági érdek szükségessé teszi - igénybe veheti.

(4) A földalatti tárolótér tulajdonosa (kezelője) a tulajdonában (kezelésében) levő, általa nem hasznosított földalatti tárolóteret köteles hasznosítás végett az ÁTI-nak felajánlani, vagy azt - az ÁTI hozzájárulásával - más részére ideiglenes jelleggel bérbeadhatja.

(5) Ha mind a földalatti tárolótér tulajdonosa (kezelője), mind a kijelölt használó állami szerv, a használót a határozatban kötelezni lehet a használatába adott földalatti tárolótérnek a kezelésébe adására irányuló eljárás megindítására.

(6) Az ÁTI határozat ellen az Országos Anyagés Árhivatal elnökéhez fellebbezésnek van helye.

3. §

(1) A kijelölt használó és a földalatti tárolótér tulajdonosa (kezelője) - a határozatban megállapított határidőn belül - a földalatti tárolótér használatára bérleti szerződést köteles kötni. A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell az ÁTI határozatában megállapított használati feltételeket is.

(2) Ha a földalatti tárolótér tulajdonosa (kezelője) a bérleti szerződés megkötésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a bérleti szerződést az ÁTI határozata pótolja. Ha a bérleti szerződés megkötését a kijelölt használó mulasztja el, a határozat a bérleti szerződés megkötésére megállapított határidő elteltével hatályát veszti.

(3) A bérleti szerződést a kijelölt használó köteles a polgári védelem illetékes járási, városi, városi (fővárosi) kerületi államigazgatási szervének láttamozás végett bemutatni.

(4) A földalatti tárolótér használatáért járó bérleti díjat az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke állapítja meg.

4. §

(1) A földalatti tárolótér állapotában bekövetkezett változásokat (alapterületváltozás, főterepedés, közművesítés stb.) a használó köteles a változás bekövetkeztétől, illetőleg észlelésétől számított 15 napon belül bejelenteni a polgári védelem megyei (fővárosi) államigazgatási szervének, amely erről a bányahatóságot írásban értesíti.

(2) Ha a használó a szerződésben, illetőleg a határozatban megállapított kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy gazdasági érdek azt szükségessé teszi, az ÁTI a használati jogot határozattal - a földalatti tárolótér egy részére is - megvonhatja. Ebben az esetben a földalatti tárolótérre - a földalatti tárolótér érintett részére - vonatkozó bérleti szerződés a polgári jog általános szabályai szerint megszűnik.

(3) Ha a szerződés megszüntetését gazdasági érdek szükségessé teszi, a kártalanításra a raktárgazdálkodási jogszabályok rendelkezései az irányadók.

(4) A használat megszűnését vagy három hónapnál hosszabb szüneteltetését a használó a földalatti tárolótér kiürítése előtt - legalább 15 nappal - köteles az ÁTI-nak bejelenteni.

A földalatti tárolótér állagának megóvása

5. §

(1) A földalatti tárolótér karbantartásáról a használó (bérlő) köteles gondoskodni.

(2) A földalatti tárolótér felújításának kötelezettsége a tulajdonost (kezelőt), illetőleg - ha azt magára vállalta - a bérlőt terheli.

(3) A földalatti tárolótér felújítására kötelezettnek a földalatti tárolótér műszaki állapotát évenként szakértővel felül kell vizsgáltatnia.

(4) A földalatti tárolótér felújításához a 6. § (1) bekezdésében meghatározott szerv hatósági engedélye szükséges. Az engedély megadásánál a polgári védelem illetékes járási, városi, városi (fővárosi) kerületi államigazgatási szerve által szakhatóságként előírt polgári védelmi követelményeket figyelembe kell venni.

(5) A polgári védelem célját szolgáló építési munkák költségeit az erre kijelölt szerv köteles fedezni.

Vegyes rendelkezések

6. §

(1) A földalatti tárolótérrel kapcsolatos felújítási munkák hatósági engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos kérdésekben az építésügyről szóló 1964. évi III. törvény és a végrehajtásáról szóló 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók azzal, hogy az építésügyi hatósági jogkört a bányahatóság - első fokon az illetékes kerületi bányaműszaki felügyelőség, másodfokon az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség - gyakorolja.

(2) A bányahatóság eljárására egyebekben a bányászatról szóló 1960. évi III. törvény és a végrehajtásáról szóló 9/1961. (III. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit, továbbá a bányahatósági építési engedélyezés szabályait kell alkalmazni.

7. §

A földalatti tárolótér tulajdonosa (kezelője), illetőleg használója (bérlője) tűrni köteles, hogy a földalatti tárolótérben honvédelmi (polgári védelmi) célt szolgáló berendezést létesítsenek, helyezzenek el, azt rendeltetésszerűen használják, illetőleg annak létesítésével vagy elhelyezésével kapcsolatban a szükséges előkészületeket megtegyék [1960. évi IV. tv. 102. § (1) bekezdés].

8. §

A földalatti tárolótér állapotát a bányahatóság, a földalatti tárolótér előírás szerinti használatát és kihasználtságának mértékét az ÁTI ellenőrzi. A földalatti tárolótér állapotát és használatát a polgári védelem illetékes területi államigazgatási szerve és a Polgári Védelem Országos Parancsnoksága is ellenőrizni jogosult.

9. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba; végrehajtásáról - az építésügyi és városfejlesztési miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, az Országos Tervhivatal elnökével, az Országos Anyag- és Árhivatal elnökével, valamint az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség elnökével egyetértésben - a honvédelmi miniszter gondoskodik.

(2) E rendelet kihirdetésével a tárókkal való gazdálkodásról szóló 14/1959. (III. 18.) Korm., valamint az ezt módosító 51/1960. (XI. 20.) Korm. és a 8/1966. (I. 23.) Korm. rendelet hatályát veszti.

Fock Jenő s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke

Tartalomjegyzék