43/1968. (XII. 30.) PM rendelet

az árubehozatali engedélykérelem beadványi illetékéről

A 4/1968. (II. 4.) Korm. rendelettel módosított s az illetékekre vonatkozó szabályok módosításáról és a díjakról szóló 295/1950. (XII. 23.) MT rendelet 11. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - a külkereskedelmi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem.

1. §

(1) Az 1969. évi január 1. utáni árubehozatalra vonatkozó engedély kiadására irányuló kérelem beadványi illeték alá esik.

(2) A pénzügyminiszter a külkereskedelmi miniszterrel egyetértésben az illetékfizetési kötelezettség alól - jelentős ügyletcsoportok tekintetében, népgazdaságilag indokolt esetekben - felmentést adhat.

(3) Az (1) bekezdésben említett beadványok illetéke az idegen állam pénznemében megjelölt és a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett középárfolyamon (pótlékolt árfolyam) forintra átszámított érték 2%-a.

2. §

(1) A 11/1966. (VI. 29.) PM rendelet 11. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján személyes illetékmentességben részesülő szerv megbízásából benyújtott, árubehozatalra vonatkozó engedély kiadására irányuló kérelem illetékmentes.

(2) Az (1) bekezdés alapján illetékmentes kérelemhez csatolni kell a megbízónak a megbízást igazoló nyilatkozatát; a kérelemben az illetékmentesség jogcímét - az említett nyilatkozatra utalással - fel kell tüntetni.

(3) Az eljárási illetéket átalányban fizető szervek az 1. §-ban meghatározott illetéket az átalányon felül kötelesek leróni.

3. §

Az 1. §-ban megállapított illeték tekintetében egyebekben a 11/1966. (VI. 29.) PM rendelet megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az illetéket a 101.200-70 Ng. E. "Illetékek bev. szla. Bp." elnevezésű számlára kell befizetni és a lerovást igazoló okmányt a beadványhoz kell csatolni.

4. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépése előtt benyújtott, az 1969. évi január 1. utáni árubehozatalra vonatkozó kérelmek illetékét a benyújtók a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül tartoznak pótlólag befizetni. A pótlólagos befizetési eljárás tekintetében a külkereskedelmi miniszter utasítása az irányadó.

Dr. Garamvölgyi Károly s. k.,

a pénzügyminiszter első helyettese

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére