5/1968. (XII. 27.) BM rendelet

a személyi igazolványokról szóló 1/1954. (I. 9.) BM rendelet módosításáról

1. §

Az 1/1954. (I. 9.) B M rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ideiglenes bejelentkezés esetén az állandó lakóhelyről kijelentkezni nem kell. Az ideiglenes bejelentkezés a kijelentkezés időpontjáig érvényes.

(2) Az ideiglenes lakóhelyről ki kell jelentkezni, ha az ideiglenes lakóhely elhagyása a harminc napot meghaladja.

(3) Az ideiglenes be- és kijelentkezésre a 22, §-ban, illetőleg a 23. § (1)-(3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Végrehajtásáról a BM Országos Rendőrfőkapitányság Vezetője gondoskodik.

Benkei András s. k.,

belügyminiszter