1968. évi 5. törvényerejű rendelet

az államtitkári tisztségről

1. § (1) E törvényerejű rendelet államtitkári tisztséget létesít.

(2) Az államtitkárt a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány javaslatára a Népköztársaság Elnöki Tanácsa nevezi ki és menti fel.

2. § Az államtitkár a Kormány elnöke előtt esküt tesz.

3. § (1) A minisztériumi államtitkár a minisztert annak akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti; működéséért a miniszternek, a Kormánynak és az Országgyűlésnek felelős.

(2) A minisztériumi államtitkár az Országgyűlés ülésén a távollevő miniszter képviseletében a miniszterrel azonos jogokkal és kötelezettségekkel vesz részt.

4. § (1) Az országos hatáskörű szerv vezetésével megbízott államtitkár hatáskörét és feladatkörét a Kormány állapítja meg. A Kormány által meghatározott ügykörében az állami szervekre, vállalatokra, szövetkezetekre és egyéb gazdálkodó szervekre kötelező rendelkezést bocsáthat ki, melyet a hivatalos lapban kell kihirdetni. E rendelkezés nem állhat ellentétben a törvénnyel, törvényerejű rendelettel, kormányrendelettel vagy határozattal, illetve miniszteri rendelettel.

(2) Az országos hatáskörű szerv vezetésével megbízott államtitkár a reá bízott feladatok ellátásáért és a törvényesség megtartásáért mind a Kormánynak, mind az Országgyűlésnek felelős, tevékenységéről a Kormánynak és az Országgyűlésnek beszámolni köteles.

(3) Az országos hatáskörű szerv vezetésével megbízott államtitkárt az Országgyűlés ülésein tanácskozási joggal való részvételre meghívhatja; az országgyűlési képviselők a feladatára vonatkozó ügyekben hozzá kérdéseket vagy interpellációt intézhetnek, melyre nézve őt a miniszterével azonos válaszadási kötelezettség terheli.

5. § Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az 1951. évi 6. számú törvényerejű rendelet ennek megfelelően módosul.

Losonczi Pál s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Cseterki Lajos s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára