1970. évi 3. törvényerejű rendelet

a honvédelemről szóló 1960. évi IV. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról

1. § A honvédelemről szóló, az 1964. évi 1. és 9. számú törvényerejű rendelettel módosított 1960. évi IV. törvény (a továbbiakban: Hvt) 5. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"d) a továbbszolgáló tisztek, tiszthelyettesek és tisztesek, valamint"

2. § A Hvt. 6. §-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"d) a továbbszolgálatra jelentkezett tisztek, tiszthelyettesek és tisztesek, illetőleg"

3. § A Hvt. 67. §-a a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Továbbszolgálatot tartalékos tisztek is vállalhatnak."

4. § E törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Losonczi Pál s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Cseterki Lajos s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára