Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

17/1971. (VII. 22.) MüM rendelet

a másodállás, mellékfoglalkozás, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő munkavégzésről

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánytól kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem:

I.

1. §

(1) A munkaviszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/1967. (X. 8.) MüM rendelet 18. §-a címének helyébe a következő szöveg lép:

"(Mt. 32. § és az Mt. V. 34-36. §-aihoz)

A második munkaviszony és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony."

(2) Az 5/1967. (X. 8.) MüM rendelet a következő 17/A-17/D. §-okkal egészül ki:

"17/A. § A másodállásra vagy mellékfoglalkozásra irányuló - engedély nélkül kötött - munkaszerződés érvénytelen. Visszavonás hiányában is hatályát veszti az engedély, ha a dolgozónak az engedélyt adó vállalattal fennálló munkaviszonya megszűnik.

17/B. § A másodállás, valamint a mellékfoglalkozás létesítésére szóló munkaszerződést írásba kell foglalni.

17/C. § Az a dolgozó, akinek teljes munkakör betöltésére szóló másodállása van, és így díjazását a teljes törvényes munkaidőnek megfelelően állapították meg, mellékfoglalkozást nem létesíthet.

17/D. § Ha a dolgozó valamely munkaviszonyában a munkaidő heti negyvennyolc óránál rövidebb, az Mt. V. 34. § (4) bekezdésben előírt háromszáz órát ennek arányában csökkenteni kell."

2. §

Az 5/1967. (X. 8.) MüM rendelet a következő 18/A.-18/B. §-okkal egészül ki:

"18/A. § (1) Ha a dolgozó munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt kíván létesíteni, köteles ezt vállalatánál nyolc nappal előbb írásban bejelenteni. Ha a jogviszony létesítése a dolgozó munkájával összeférhetetlen, a vállalat a jogviszonyt - felmentés hiányában - köteles megtiltani. A felmentésre az Mt. V. 35. § (2) bekezdése az irányadó.

(2) Az a vállalat, amelyikkel az (1) bekezdés szerint bejelentett jogviszony létrejött, köteles a szerződés tárgyáról és a megállapított díjazásról, illetőleg annak későbbi módosításairól a dolgozó vállalatát írásban értesíteni.

(3) Nem kell bejelentést tenni, illetőleg értesítést adni a jogviszony létesítéséről, ha az

- magánszemélyek között jött létre, kivéve ha a jogviszonyt hatósági engedélyhez kötött tevékenység körében - pl. kisiparossal, kiskereskedővel - létesítik, vagy

- ingyenes (pl. társadalmi munka) vagy

- hat napot meg nem haladó fizikai, vagy egyszerű ügyviteli jellegű (pl. leírás, másolás) munka végzésére vonatkozik, vagy

- szerzői jogi védelemben részesülő alkotó munkára létesül, vagy

- a tudományos fokozatokról és a tudományos minősítésről szóló jogszabály alapján adott megbízás, vagy

- havi tizenhat órát meg nem haladó oktatói munkára vizsgabizottságban (érettségi elnök, szakmunkás vizsgabizottság) való közreműködésre, valamint jogszabályon alapuló bíráló bizottságban való részvételre vonatkozik.

18/B. § (1) Ha jogszabály egyébként nem is írja elő, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése esetén a szerződést írásba kell foglalni, ha

a) időtartama harminc napnál hosszabb, vagy

b) a munkában töltött idő nem mérhető, de a dolgozó díjazása eléri az adott munkakörre megállapított havibér alsó határának legalább a felét, vagy

c) ha ugyanaz a dolgozó ugyanazzal a foglalkoztatóval hat hónap alatt több ízben létesít jogviszonyt és ezek összevont figyelembevétele esetén az a) vagy b) pontban foglalt feltételek fennállnak.

(2) A szerződésben tüzetesen meg kell jelölni az elvégzendő feladatot, valamint az érte járó díjazást is."

II.

3. §

A munkakönyvek kiállításáról, kezeléséről, nyilvántartásáról, a munkakönyvbe történő bejegyzésekről szóló 12/1967. (X. 20.) MüM rendelet 29. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A másodállásként vagy mellékfoglalkozásként betöltött munkaviszony adatait a munkakönyvbe be kell jegyezni, e célból a munkakönyvet őrző vállalat a másik vállalat írásbeli megkeresésére köteles a dolgozó munkakönyvét rendelkezésre bocsátani, azt nyolc napon belül a munkakönyvet őrző vállalathoz vissza kell küldeni."

III.

4. §

(1) A vállalatok [Mt. V. 125. § (2) bekezdésének c) pontjai 1971. szeptember 30-ig kötelesek felülvizsgálni az általuk másodállásban, mellékfoglalkozásban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottakkal fennálló jogviszonyokat a következő szempontok szerint:

a) a jogviszony fenntartása szükséges-e, nemleges esetben haladéktalanul intézkedni kell a jogviszony megszüntetése iránt;

b) a fennmaradó szerződések a jogszabályoknak megfelelnek-e, az érvénytelen szerződésekkel kapcsolatban az Mt. V. 20. §-a szerint kell eljárni.

(2) A vizsgálat után fenntartható jogviszonyokat, amennyiben azt a jelen jogszabály elrendeli, írásba kell foglalni és be kell jelenteni. [5/1967. (X. 8.) MüM sz. rendelet 17/B. §, 18/A. §, 18/B. §]

5. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Lázár György s. k.,

munkaügyi miniszter

Tartalomjegyzék