7/1971. (VIII. 27.) KPM rendelet

a gépjárművezetőképző munkaközösségekről

A gépjárművezetőképzésről és vizsgáztatásról szóló 11/1969. (II. 27.) Korm. rendelet 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §

(1) Gépjárművezetőképző munkaközösség (a továbbiakban: munkaközösség) - legalább négy, legfeljebb húsz taggal - a közlekedés- és postaügyi miniszter engedélyével alakulhat és működhet.

(2) A munkaközösség a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium felügyelete alatt működő jogi személy.

(3) A munkaközösséget az (1) bekezdésben említett engedély (a továbbiakban: működési engedély) keltének a napjával kell megalakultnak tekinteni.

(4) A munkaközösség megszűnik, ha

a) működési engedélyét visszavonják;

b) feloszlását a taggyűlés kimondja;

c) tagjainak száma az (1) bekezdésben meghatározott legkisebb szám alá csökken.

2. §

(1) A munkaközösség tagja az a büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet, akinek érvényes vezetői engedélye, valamint oktatói bizonyítványa van és megvan az 1. számú ellenőrző lapja is.

(2) A munkaközösség tagja az oktatói tevékenységet akár főfoglalkozásként, akár munkaviszonya mellett kiegészítő foglalkozásként elláthatja.

(3) A tagsági jogviszony a munkaközösség taggyűlésének a felvételt kimondó határozatával keletkezik.

(4) A tagsági jogviszony megszűnik, ha

a) a tag vezetői engedélyét visszavonják;

b) a tagot a taggyűlés kizárja;

c) a tag a munkaközösségből kilép;

d) a tag meghal;

e) a munkaközösség megszűnik.

(5) A munkaközösségből ki kell zárni azt a tagot, akit bármely bűntett miatt végrehajtható szabadságvesztés büntetésre, illetőleg oktatói tevékenysége körében, úgyszintén ittas állapotban való gépjárművezetéssel elkövetett bűntett miatt bármilyen büntetésre jogerősen eliteltek.

(6) A munkaközösségből ki lehet zárni azt a tagot, aki

a) az oktatói tevékenységre vonatkozó rendelkezéseket súlyosan vagy figyelmeztetés ellenére ismételten megszegi:

b) az oktatói tevékenységgel vagy a munkaközösségi tagsággal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

(7) A tagsági jogviszony nem szűnik meg, ha a tag vezetői engedélyét kizárólag egészségügyi okból vonják vissza; a tag azonban gyakorlati tárgyat nem oktathat.

(8) Ha a tag vezetői engedélyének 1. számú ellenőrző lapját visszavonják, annak újbóli kiadásáig gyakorlati tárgyat nem oktathat.

3. §

(1) A munkaközösség legfőbb szerve a taggyűlés.

(2) A taggyűlés hatáskörébe tartozik:

a) a munkaközösség megalakítása és feloszlásának a kimondása;

b) munkaközösségi tagok felvétele és kizárása;

c) a munkaközösség vezetőjének és pénztárosának a megválasztása és visszahívása;

d) a költségvetésnek és a tartalékalap mértékének, valamint a vezető és a pénztáros díjazásának a megállapítása;

e) a jövedelem felosztásának a jóváhagyása;

f) a tartalékalap felhasználásának a meghatározása;

g) a vezető beszámolójának a jóváhagyása;

h) a munkaközösség működésének a megtárgyalása;

i) minden egyéb kérdés, amelynek megtárgyalását a tagoknak legalább a fele írásban kezdeményezi.

(3) A munkaközösségi tag felvétele tárgyában hozott taggyűlési határozathoz a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium jóváhagyása szükséges.

(4) Taggyűlést a szükségnek megfelelően, illetőleg a tagok egyharmadának írásbeli kérésére, de legalább hat hónaponként kell tartani.

(5) A taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok háromnegyed része megjelent. A taggyűlés határozatainak érvényességéhez a megjelent tagok szótöbbsége szükséges.

4. §

(1) A taggyűlés a vezetőt és a pénztárost a tagok közül, három évi időtartamra választja.

(2) A vezetőt és a pénztárost e tevékenységükért a taggyűlés által meghatározott díjazás illeti meg.

(3) A munkaközösség vezetője

a) képviseli a munkaközösséget;

b) gondoskodik a taggyűlés összehívásáról;

c) biztosítja az oktatás folyamatos és az előírásoknak megfelelő ellátását;

d) ellenőrzi a tagok tevékenységét;

e) utalványozza a költségvetés keretei között a kiadásokat.

(4) A munkaközösség vezetője tevékenységéről a taggyűlésnek beszámolni köteles.

(5) A munkaközösség pénztárosa kezeli a munkaközösség pénzeszközeit és vezeti a pénztárkönyvet.

5. §

(1) A tanulók által a munkaközösség pénztárába befizetendő tandíjakból, illetőleg a munkaközösség egyéb bevételéből a tartozásokat a következő sorrendben kell kiegyenlíteni:

a) adók és egyéb közterhek;

b) a munkaközösség rendeltetésszerű működésével kapcsolatos dologi kiadások;

c) az alkalmazottak munkabére;

d) a tagok gépjárművével végzett oktatással felmerült üzemeltetési költségek;

e) a vezetőt és a pénztárost megillető díjak.

(2) Az (1) bekezdésben említett tartozások kiegyenlítése után fennmaradó jövedelem legalább 5%-ából tartalékalapot kell képezni, a jövedelem többi részét pedig a munkaközösség tagjai között - végzett munkájuk arányában - fel kell osztani.

(3) A munkaközösségi tagok a tagsági viszonyból származó jövedelmük után általános jövedelemadót kötelesek fizetni.

(4) A tartalékalapot - a taggyűlés határozatának megfelelően - a munkaközösség fejlesztésére (helyiségek létesítésére, felújítására, a munkaközösség tulajdonába kerülő gépjárművek beszerzésére stb.) kell fordítani.

(5) A tartalékalapot, valamint a munkaközösség folyamatos működéséhez szükséges összeget meghaladó pénzeszközöket pénzintézetnél (takarékpénztárban) kell elhelyezni.

6. §

A munkaközösség a gépjárművezetőképzésről és vizsgáztatásról szóló 2/1969. (II. 27.) KPM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdésében felsorolt gépjárművezetőképző tanfolyamok közül az "A" és a "B" járműkategóriába tartozó gépjárművek vezetőinek a tanfolyamait rendezheti meg. A munkaközösség tevékenységét a működési engedélyben meghatározott területen folytathatja. A munkaközösség alkalmazottat oktatói munkakörben nem foglalkoztathat.

7. §

(1) A munkaközösség nevében a vezető vállalja el a jelentkező tanulók oktatását és jelöli ki - a tanuló kérelmének figyelembevételével - a gyakorlati oktatást végző munkaközösségi tagot.

(2) A munkaközösségnél a tanulók személyi adatait és a képzésükre vonatkozó adatokat tartalmazó nyilvántartást kell vezetni.

8. §

A R. 2. §-ának (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Gépjárművezetőképző tanfolyamot rendezhet továbbá a közlekedés- és postaügyi miniszter engedélyével működő gépjárművezetőképző munkaközösség."

9. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Csanádi György s. k.,

közlekedés- és postaügyi miniszter