1973. évi 20. törvényerejű rendelete

a honvédelemről szóló 1960. évi IV. törvény kiegészítéséről

1. § A honvédelemről szóló 1960. évi IV. törvény 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Minisztertanács határozata alapján a tartalékos hadköteles a hadköteles korban egy ízben a (3) bekezdés kereteit meghaladó gyakorló szolgálatra, illetőleg a 3. §-ban meghatározott bármely feladat teljesítésére is behívható. Ennek időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot, és beszámít a tartalékos továbbképzésnek a 28. §-ban meghatározott együttes időtartamába."

2. § Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Cseterki Lajos s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára