11/1975. (XII. 31.) NIM rendelet

a 4/1971. (VI. 5.) NIM rendelettel kiadott VILLAMOSENERGIA KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT egyes rendelkezéseinek a módosításáról és kiegészítéséről

A 4/1971. (VI. 5.) NIM rendelettel kiadott Villamosenergia Közszolgáltatási Szabályzat (a továbbiakban: Sz) egyes rendelkezéseit a következők szerint módosítom, illetőleg egészítem ki:

1. §

(1) A Sz. 2. §-ának c), d), e) és f) pontjai a következők szerint módosulnak, illetőleg egészülnek ki:

"c) méretlen fogyasztói hálózat a fogyasztói vezetékhálózatnak az a része, amely a csatlakozó berendezést köti össze a fogyasztásmérő berendezéssel; ide értve az időprogram kapcsoló és az annaík tartozékát képező, általa működtetett mágneskapcsoló közötti vezérlő vezetéket is;

d) fogyasztásmérő berendezés a villamosenergia fogyasztásának mérésére szolgáló fogyasztásmérő, ideértve az esetleg felszerelt

- legnagyobb terhelést mutató készüléket,

- teljesítmény összegező készüléket,

- meddőfogyasztásmérőt,

- többtarifás fogyasztásmérő átkapcsolását végző, illetőleg azt vezérlő szerkezetet, ide nem értve az időprogram kapcsolót,

- az elszámolási méréshez szükséges mérőváltóikat;

e) fogyasztóberendezés a villamosenergiát felhasználó, a fogyasztási helyen beépített, illetőleg üzembentartott villamos fogyasztó-készülék tartozékaival együtt;

f) tartalék csatlakozó berendezés (vezeték) a fogyasztási hely üzemszerű ellátásában részt nem vevő, annak tartalék ellátására rendelkezésre álló,

- a szerződésben megállapodott és a 13. § (2) bekezdésében foglalt feltételek mellett - igénybevehető csatlakozó berendezés (vezeték);

(2) A Sz. 2. §-ának i), j) és k) pontjai a következők szerint módosulnak:

"i) operatív teljesítmény az a teljesítményérték, amelynek mértékéig a központi teljesítménygazdálkodásba bevont teljesítménydíjas fogyasztó a - teljesítménygazdálkodási előírások* alapján[1]

- a kapott engedély, vagy előírás szerint, illetőleg az áramszolgáltatóval kötött megállapodás alapján, az abban meghatározott időtartamon belül a szerződésben eredetileg lekötött teljesítménytől eltérően vételezhet;

j) növekvő teljesítmény igény az, ha a teljesítménydíjas, fogyasztó a szerződéses időszakra nappali, illetőleg csúcsidei vételezésre fokozatosan (lépcsőzetesen) növekvő teljesítményt igényel; az egyes teljesítménylépcsők közötti növekedés legkisebb mértékét a villamosenergia árszabás határozza meg;

k) idényszerű többletteljesítmény az év március 1-október 31. közötti időszakában (idényben) legalább egy hónapra nappali-, illetőleg csúcsidőszakra igényelhető többletteljesítmény, ami az év többi időszakában igényelt azonos napszaki telj esi tménye"ket meghaladja; a két időszakra lekötött teljesítmény közötti eltérés legkisebb mértékét a villamosenergia árszabás határozza meg;"

(3) A Sz. 2. §-ának n), o) és p) pontjai a következők szerint módosulnak:

"n) nappáli időszak - a csúcsidőszak kivételével - a 06-31 óra közötti időszak;

o) éjszakai időszak a 21-06 óra közötti időszak;

p) csúcsidőszak

- III-IX. hónapokban 18,00-21,00 X-II. hónapokban 16,30-21,00 óra közötti időszak;

- a teljesítménydíjas fogyasztó azon csatlakozási pontjára, amelyre üzemszerű hétvégi többletteljesítményt kötöttek le, a csúcsidőszak csak a hétfőtől péntekig terjedő munkanapokra vonatkozik;"

(4) A Sz. 2. §-a a következő új r), s), t) és u) pontokkal egészül ki:

"r) Lakásvilágítási és háztartási fogyasztó esetén az n), o) és p) pontokban foglalt rendelkezésektől eltérően az egyes napszakok az alábbiak:

- nappali időszak 06,00-16,30

- csúcsidőszak 16,30-21,00

- éjszakai időszak 21,00-06,00 óra közötti időszak;

s) éjszakai többletteljesítmény a teljesítménydíjas fogyasztó által a nappali időszakra lekötött teljesítmény felett, legalább egy hónapra igénybevehető többlet;

t) előszámla a tárgyidőszakra vonatkozó, a várható fogyasztásnak megfelelő részszámla, amelynek alapja az előző elszámolási időszakokban történt fogyasztás;

u) időprogram kapcsoló a fogyasztóberendezés meghatározott időprogram szerinti be- és kikapcsolását automatikusan vagy központi távvezérlés útján végrehajtó kapcsolókészülék; az időprogram kapcsoló kapcsolási teljesítményét növelő, illetőleg általa működtetett egy, vagy több kapcsolókészülék (pl. mágneskapcsoló) az időprogram kapcsoló tartozéka."

2. §

A Sz. 3. §-ának a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. §

Az áramszolgáltató és a fogyasztó közötti szerződés megkötését általában megelőzi:

a) a fogyasztó részére tájékoztatás adás,

b) fogyasztói igénybejelentés,

c) szerződés tervezet (lásd 1., 2., illetőleg 3. számú melléklet)* küldése az igénybejelentés alapján."[2]

3. §

A Sz. 4. §-ának (1) és (2) bekezdései a következők szerint módosulnak:

"(1) Annak kérésére, akinek üzemszerű, illetőleg tartalék jellegű villamos teljesítmény igénye - részben vagy egészben. - csak csatlakozó berendezés, illetőleg méretlen fogyasztói hálózat létesítésével vagy bővítésével volna kielégíthető, továbbá annak a fogyasztónak a kérésére, aki a meglevő szerződés szerint rendelkezésre álló teljesítményt meghaladó teljesítményt kíván igénybe venni, a fogyasztói igény kielégítési lehetőségéről már az arra vonatkozó igénybejelentést (5. §) megelőzően az áramszolgáltató - a kéréstől számított harminc napon belül - köteles tájékoztatást adni.

(2) Az áramszolgáltató - a fogyasztó meghallgatása után - meghatározza és tájékoztatóban közli a birtokában levő adatok alapján

- hogy az üzemszerűen, illetőleg tartalék jelleggel igényelt villamosenergiát (teljesítményt, többletteljesítményt) hálózatának mely részéről és milyen feltételek mellett tudja szolgáltatni,

- a csatlakozó berendezés, illetőleg a méretlen fogyasztói hálózat létesítésének műszakigazdasági feltételeit,

- a kötelezően alkalmazandó, vagy ajánlott villamosenergia ágazati típustervet,

- a szükséges engedélyeket,

- azt az időpontot, amelytől kezdődőleg - a közölt feltételek biztosítása esetén - az áramszolgáltatás megkezdhető,

- az igénybejelentés [5. § (1) bekezdés] legkésőbbi időpontját, valamint azt az időtartamot, ameddig a tájékoztatás érvényét fenn tudja tartani."

4. §

A Sz. 6. §-a (4) bekezdésének a helyébe a következő új (4) és (5) bekezdések lépnek:

"(4) Ha a fogyasztó a szerződéstervezetet harminc napon belül aláírva nem küldi vissza, illetve arra vonatkozóan nem nyilatkozik, az áramszolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

(5) Ha a teljesítménydíjas vagy általános áram-díjas fogyasztó a szerződésben alaphálózati vagy középfeszültségű csatlakozási pontra üzemszerű vételezésre lekötött teljesítmény igénybevételét a szerződés szerinti időpontban nem kezdi meg, köteles az üzemszerű vételezésre lekötött teljesítmény után a villamosenergia árszabás* 6. § (1) bekezdése a), illetőleg b) pontjaiban meghatározott éves díjjal azonos értékű díjat fizetni a tényleges vételezés megkezdéséig. Az áramszolgáltató köteles a fenti díjfizetés ellenében a lekötött teljesítménnyel rendelkezésre állni."[3]

5. §

(1) A Sz. 9. §-a (1) bekezdésének c) pontja a következők szerint módosul:

"c) a csatlakozás módját, beleértve a tartalék csatlakozó berendezést (vezetéket), illetőleg rendelkezésre állásának elszámolása alapjául szolgáló jellemzőit is, továbbá a csatlakozási pontot és annak az elszámolása alapjául szolgáló feszültségszintjét;"

(2) A Sz. 9. §-a (1) bekezdésének f) pontja a következők szerint módosul:

"f) Az üzemszerűen, illetőleg tartalék jelleggel igénybe vehető hatásos és látszólagos teljesítményérték (kW, kV A), a szükséghez mérten időszak (napszak), illetőleg teljesítményfajta [2. § j)-m), illetőleg s) pontjai] szerinti bontásban, beleértve a 7. § (3) bekezdésében meghatározott szervek és vállalatok teljesítmény igényét is; valamint a tartalék csatlakozó berendezésen keresztül vételezhető hatásos és látszólagos teljesítmény értékét (kW, kV A), a szükséghez mérten időszak (napszak) szerinti bontásban; továbbá üzemi erőművel rendelkező fogyasztó esetén az üzemi erőmű által a 'közcélú hálózatba betáplált hatásos és meddő villamosenergia mennyiségét napszakonkénti bontásban;"

(3) A Sz. 9. §-a (1) bekezdésének i) pontja a következők szerint módosul:

"i) a tartalék csatlakozó berendezés, a tartalék teljesítmény, valamint a kisegítő teljesítmény biztosításának és igénybevétele bejelentésének a módját;"

(4) A Sz. 9. §-a (4) bekezdésének a helyébe a következő (4) és (5) bekezdések lépnek:

"(4) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződés tartalmi előírásainak megfelelő szerződésminták alkalmazása kötelező az alábbiak szerint:

a) 1. számú melléklet

- teljesítménydíjas

- üzemi erőművi árszabás szerinti vételezés esetén;

b) 2. számú melléklet

- általános áramdíjas két zónaidős (A2) és három zónaidős (A1)

- vontatási

árszabás szerinti vételezés esetén;

c) 3. számú melléklet

- lalkásvilágítási és háztartási

- háztartási fogyasztással együtt mért ipari (foglalkozási)

- általános áramdíjas egy zónaidős (A1)

árszabás szerinti vételezés esetén;

d) Közvilágítási árszabással történő vételezés esetén az alkalmazandó szerződés-minta előírásait a vonatkozó külön jogszabály* határozza meg.[4]

(5) A szerződés mintát alaki szempontból számítógépes feldolgozás céljából, vagy egyéb okból a Magyar Villamos Művek Tröszt az áramszolgáltató vállalatokra vonatkozóan egységesen módosíthatja, illetőleg a szerződést tartalmilag kiegészítheti."

6. §

A Sz. 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő (3)-(6) bekezdések lépnek; egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (7)-re változik:

"(3) A szerződés megkötése, a felülvizsgálat al-alkalmával esetleg észlelt hibák kijavítása és a vonatkozó jogszabályok szerint megállapított árak (díjak) befizetése után az áramszolgáltató köteles

- az elszámolás céljára szolgáló fogyasztásmérőt

- a vonatkozó jogszabályokban* előírt esetben szükséges időprogram-kapcsolót[5]

beszerezni és felszerelni, továbbá

- a szerződésben meghatározott időpontban a villamosenergia szolgáltatást megkezdeni (bekapcsolás), illetőleg a szerződésben üzemszerű vételezésre lekötött teljesítmény szolgáltatásával rendelkezésre állni.

(4) Lakásvilágítási és háztartási fogyasztó esetén az áramszolgáltató a vonatkozó jogszabályban megállapított árat (díjat) utólag is kiszámlázhatja.

(5) A felek - lakásvilágítási és háztartási fogyasztó kivételével - a fogyasztásmérő, illetőleg az időprogram kapcsoló beszerzése és felszerelése tekintetében a (3) bekezdésben foglalt előírástól eltérőleg is megállapodhatnak.

(6) A bekapcsolásra kizárólag az áramszolgáltató jogosult."

7. §

A Sz. 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő (2) és (3) bekezdés lép; egyidejűleg a régi (3)-(10) bekezdés számozása (4)-(11)-re módosul:

"(2) A fogyasztó a tartalék csatlakozóberendezést (vezetéket) akkor veheti igénybe, ha az üzemszerűen igénybe vett csatlakozó berendezésén a vételezés bármely ok miatt részben vagy egészben lehetetlenné válik. A fogyasztó köteles a tartalék csatlakozóberendezés igénybevételét legkésőbb az ilyen vételezés megkezdésekor az áramszolgáltatónak bejelenteni. A tartalék csatlakozóberendezés (vezeték) igénybevételére való áttérés történhet automatikusan is. Ebben az esetben az áramszolgáltató a szerződésben köteles nyilatkozni, hogy eltekint-e az igénybevétel bejelentésétől.

(3) A fogyasztó a tartalékteljesítményt - a szerződésben meghatározott eljárás mellett -csak akkor veheti igénybe, ha a fogyasztási helyen levő üzemi villamosmű, illetőleg fogyasztói vezetékhálózat üzemzavara, illetőleg tervszerű megelőző karbantartása következtében a vételezés egy- vagy több csatlakozási ponton átmenetileg részben vagy teljesen lehetetlenné válik. A fogyasztó köteles a tartalékteljesítmény igénybevételét legkésőbb az ilyen vételezés megkezdésekor az áramszolgáltatónak bejelenteni. A fogyasztási helyen vételezett teljesítmény összege a tartalékteljesítmény igénybevétele esetén sem haladhatja meg a szerződésben a fogyasztási helyre üzemszerű vételezésre összesen lekötött teljesítményt."

8. §

A Sz. 15. §-ának (1) bekezdése a következők szerint módosul:

"(1) A szolgáltatott villamosenergiát a szabványoknak, a biztonsági- és mérésügyi előírásoknak, továbbá a hatályos árrendelkezések előírásainak megfelelő, hatóságilag hitelesített fogyasztásmérő berendezéssel kell mérni és azt oly módon kell elhelyezni, hogy a fogyasztó a fogyasztásmérő mérési adatait bármikor ellenőrizhesse. A fogyasztásmérő ellenőrzése és újrahitelesítése a vonatkozó jogszabályokban megállapított árak (díjak) felszámítása mellett az áramszolgáltató joga és kötelessége."

9. §

(1) A Sz. 16. §-ának (6) bekezdése a következők szerint módosul:

"(6) A (4) bekezdés szerinti árat és díjat - eltérő szabályozás hiányában - az áramszolgáltató (megbízottja) általában kéthavonta, teljesítménydíjas fogyasztóknál havonta számlázza."

(2) A Sz. 16. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Pénzintézetnél bankszámlával rendelkező fogyasztó részére szolgáltatott villamosenergia ellenértékét az áramszolgáltató (megbízottja) a következő fizetési módok útján szedi be:

- Terv szerinti fizetéssel a havonkénti számlázás esetén, amennyiben a fogyasztás értéke éves átlagban a havi 5000 forintot eléri,

- azonnali beszedési megbízással a kéthavonkénti számlázás esetén előszámlák alapján, amennyiben a fogyasztás értéke éves átlagban a kéthavi 10 000 forintot eléri, továbbá minden más esetben, ide értve az áramszolgáltató javára mutatkozó különbözetet is."

10. §

(1) A Sz. 19. §-a (1) bekezdésének e) pontja a következők szerint módosul:

"e) a villamosenergia-szolgáltatást az abból kizárt [23. § (1), (2) és (3) bekezdés] fogyasztó részére az erre okot adó szabálytalanság megszüntetése, a fogyasztó erről szóló írásbeli értesítésének kézhezvétele, továbbá a szabálytalanságból eredő fizetési kötelezettségének a teljesítése után lehetőleg azonnal, de legkésőbb hetvenkét órán belül nem folytatja."

(2) A Sz. 19. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) a külön jogszabály* szerint engedélyhez kötött villamosenergia-felhasználás esetén felhasználási engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt névleges teljesítményt meghaladóan vételez, továbbá, ha a meghatározott napszakban üzemeltethető hőfejlesztési célú fogyasztóberendezést az előírástól eltérő időszakban is a hálózatra kapcsolja;"[6]

(3) A Sz. 19. §-a (2) bekezdésének d) pontja a következők szerint módosul:

"d) villamosenergiát a fogyasztásmérő berendezés működésének bármilyen módon való befolyásolásával, vagy a fogyasztásmérő berendezés megkerülésével vételez, a méretlen fogyasztói hálózaton ilyen vételezési lehetőséget létesít, illetőleg a hibás vagy lejárt hitelesítésű fogyasztásmérő kicserélését - előzetes értesítés ellenére -akadályozza,"

(4) A Sz. 19. §-a (2) bekezdésének l) pontja a következők szerint módosul:

"l) a szerződésből, illetőleg a villamosenergiavételezésből eredő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a 10. § (4) bekezdésében említett utólag kiszámlázott árat (díjat) nem fizeti ki,"

(5) A Sz. 19. §-ának (2) bekezdése a következő új m), n), és o) ponttal egészül ki:

"m) általános áramdíj as árszabással történő vételezés esetén a csatlakozási pontra a szerződésben üzemszerű vételezésre megállapodott teljesítményt túllépi,

n) a villamos energiát cos fi = 0,5-nél kedvezőtlenebb, illetőleg a hatósági külön előírástól [9. § (1) bekezdés g) pont] eltérő értékű teljesítménytényezővel vételezi,

o) adott felhasználási célra megállapított árszabással (díjtétellel) vételezhető villamosenergiát más árszabás, illetőleg díjtétel alá tartozó célra használja fel."

(6) A Sz. 19. §-a (3) bekezdésének a) és b) pontjai a következők szerint módosulnak:

"a) a szerződés szerint

- a csatlakozási ponton igénybevehető

- üzemszerű

- tartalék

- üzemszerű hétvégi többlet

- kisegítő

- éjszakai többlet

- operatív

- illetőleg tartalék teljesítmény igénybevétele esetén a fogyasztási helyre lekötött

teljesítményt túllépi,

b) a tartalék csatlakozó berendezés, a tartalék teljesítmény, illetőleg a kisegítő teljesítmény igénybevétel szerződés szerinti bejelentési kötelezettségének [13. § (2), (3) és (4) bekezdés] nem tesz eleget."

11. §

A Sz. 20. §-ának (1) bekezdése a következők szerint módosul:

"(1) A szerződésszegés következménye

a) Kártérítés

b) Árpótlék, amely lehet a villamosenergia-árszabásban meghatározott értékű

- felemelt ár,

- teljesítménypótdíj;

- felár

c) Kizárás a villamosenergia-szolgáltatásból."

12. §

(1) A Sz. 22. §-ának (1) bekezdése a következők szerint módosul:

"(1) A fogyasztó által vételezett villamosenergiáért felemelt árat kell felszámítani, ha az a villamosenergiát a 19. § (2) bekezdésének a) - d) , f), i), illetőleg o) pontjai szerint vagy - a 8. §-ban és a 11. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével - érvényes szerződés nélkül vételezte."

(2) A Sz. 22 §-ának (3) bekezdése a következők szerint módosul:

"(3) A fogyasztó teljesítménytúllépés esetén [19. § (2) bekezdés m) pontja és (3) bekezdés a) pontja], valamint a 19. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben teljesítménypótdíjat köteles fizetni. A pótdíj fizetése nem mentesíti a fogyasztót a szerződésszegés egyéb következményei alól."

13. §

(1) A Sz. 23. § (1) bekezdésének a) és b) pontjai a következők szerint módosulnak:

"a) 19. § (2) bekezdésének a), c), d), illetőleg h)-l), valamint n) és o) pontjai szerinti szabálytalan vételezést az áramszolgáltató által megállapított határidőn belül nem szünteti meg,

b) a szerződésből, illetőleg a villamosenergiavételezésből, valamint a 10. § (4) bekezdésében említett ár (díj), továbbá á 19. § (2) bekezdése c), illetőleg d) pontja szerinti szabálytalan vételezés miatti fizetési kötelezettségének a 16. § (7) bekezdésében megállapított határidőn belül nem tesz eleget,"

(2) A Sz. 23. §-ának (2) és (3) bekezdései helyébe a következő (2)-(4) bekezdések lépnek:

"(2) Az áramszolgáltató köteles kizárni a villamosenergia-szolgáltatásból a fogyasztót, ha tudomására jut, hogy az a 19. § (2) bekezdésének e) , illetőleg g) pontjában meghatározott szabálytalan módon vételez.

(3) Az áramszolgáltató az illetékes hatóság intézkedésére köteles kizárni a villamosenergiaszolgáltatásból a fogyasztót, ha az a 19. § (2) bekezdése b) pontja szerint szabálytalanul vételez.

(4) Ha a fogyasztó az (1), (2) vagy (3) bekezdés szerinti szabálytalan vételezést megszüntette, és ebből eredő fizetési kötelezettségének eleget tett, az áramszolgáltató köteles - az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvétele után lehetőleg azonnal, de legkésőbb hetvenkét órán belül - a fogyasztó részére az áramszolgáltatást folytatni."

14. §

A Sz. 24. §-ának (1) és (2) bekezdései a következők szerint módosulnak:

"(1) A csatlakozó berendezésnek a villamosművek minősítéséről szóló jogszabályon alapuló minősítésén nem változtat, ha annak létesítési (bővítési) költségeit részben vagy egészben a fogyasztó fedezte. Az elszámolás céljára szolgáló fo-I gyasztásmérő berendezés - a táplálására szolgáló I mérőváltók kivételével -, valamint az időprogram kapcsoló az áramszolgáltató állóeszköze.

(2) Az üzemi villamosművet, illetőleg a fogyasztói vezetékhálózatot az köteles fenntartani, és teljesítményigény-növekedés miatt szükséges bővítésének végrehajtásáról gondoskodni, akinek tulajdonában (kezelésében) van; a fenntartási, javítási, illetőleg bővítési munkálatokat a munka megjelölésével az áramszolgáltatóhoz előzetesen be kell jelenteni."

15. §

A Sz. a következő új 26/a. §-al egészül ki:

"26/a. §

(1) Minden 1976. január 1. utáni időszakra érvénybe lépő új vagy újra kötendő szerződést (szerződésmódosítást) a szerződésmintáknak megfelelően kell megkötni.

(2) Az áramszolgáltató köteles a szerződés-mintáiknak megfelelően a meglevő érvényes szerződéseket - a fogyasztó jogainak érintetlenül hagyása mellett - újrakötni és ennek érdekében az új szerződési ajánlatot

a) teljesítménydíjas, illetőleg üzemi erőművi árszabással vételező fogyasztók esetén: 1976. április 30-ig,

b) vontatási árszabással vételező fogyasztó esetén: 1976. május 31-ig,

c) általános áramdíjas árszabással vételező fogyasztó esetén: 1977. november 30-ig

a fogyasztó részére megküldeni.

(3) Lakásvilágítási és háztartási árszabással vételező fogyasztó meglevő érvényes szerződését a szerződésmintának megfelelően akkor kell újra megkötni, ha:

a) a fogyasztó többletteljesítményt kér, vagy

b) a fogyasztó nem kér többletteljesítményt, de a külön jogszabályban* meghatározott hőfejlesztő készülékéhez időprogram-kapcsoló kerül felszerelésre[7]

- a külön jogszabályban foglalt rendelkezés alapján vagy

- a fogyasztó kérésére vagy

- a külön jogszabályban az áramszolgáltató részére biztosított felszerelési jog alapján.

Ebben az esetben az áramszolgáltató a szerződési ajánlatot a fogyasztóbeiendezések felmérése alapján készíti el és küldi meg a fogyasztó részére.

(4) A (2) bekezdésben említett jogosultság biztosítása érdekében általános áramdíjas árszabással vételező fogyasztó esetén a szerződés új rákötését megelőző évi napszakonkénti maximális teljesítmény vételezést kell a fogyasztó által napszakonként üzemszerűen vételezhető teljesítmények megállapításához alapul venni. Vita esetén az Energiafelügyeletnek a Magyar Villamos Műveik Tröszttel egyeztetett szakvéleménye az irányadó.

(5) Ha a fogyasztó a (3), illetőleg (4) bekezdésben előírt szerződési ajánlatot a 6. § (4) bekezdés szerinti határidőre aláírva nem küldi vissza, illetőleg arra vonatkozóan nem nyilatkozik, a határidő lejárta után vételezett villamosenergia-meny-nyiséget felemelt áron kell elszámolni."

16. §

A már megkötött szerződések a rendeletben foglaltaknak megfelelőén módosulnak.

17. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1976. év január hó 1. napjától kezdődő hatállyal kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

- a Sz. 2. §-a a) pontjában levő hivatkozás "13. § (6) bekezdésben"-re

- a Sz. 2. §-a h) pontjában levő hivatkozás "13. § (3) bekezdésben"-re

- a Sz. 7. §-a (3) bekezdésében levő hivatkozás "[13. § (8) bekezdés]"-re,

- a Sz. 9. §-a (1) bekezdésének b) pontjában levő hivatkozás "[13. § (6) bekezdés]"-re, illetőleg "[13. § (8) bekezdés]"-re,

- a Sz. 13. §-a jelenlegi (9) és (10) bekezdésében levő hivatkozás "(9)" bekezdésre módosul;

- a Sz. 19. §-a (3) bekezdésének c) pontja

- a Sz. 26. §-a (4) bekezdésének utolsó mondata

hatályát veszti és a rendelet hatálybalépését követően a Sz. régi 1. és 2. számú mellékleteit nem lehet alkalmazni.

Dr. Juhász Ádám s. k.,

nehézipari minisztériumi államtitkár

Lábjegyzetek:

[1] * Jelenleg: 36/1967. (NIM. É. 44.) NIM utasítás.

[2] * Az 1., 2. és 3. számú mellékletek a Nehézipari Értesítőben kerülnek közzétételre.

[3] * Jelenleg: 12/1975. (XII. 31.) NIM-ÁH rendelet az egyes fogyasztásnemek villamosenergia árának megállapításáról.

[4] * Jelenleg: 60/1966. (NIME 1967. évi 1.) NIM utasítás.

[5] * Jelenleg: 13/1975. (XII. 31.) NIM rendelet a villamosenergia hőfejlesztés céljára történő felhasználásáról.

[6] * Jelenleg: 13/1975. (XII. 31.) NIM rendelet a villamosenorgia hőfejlesztés céljára történő felhasználásáról.

[7] * Jelenleg: 13/1975. (XII. 31.) NIM rendelet a villamosenergiának hőfejlesztés céljára történő felhasználásáról.