17/1975. (XII. 29.) KPM rendelet

a gépjárművek tüzelő- és kenőanyaga mennyiségi és minőségi normájának megállapításáról[1]

A közületi szervek gépjárműveiről szóló 17/1969. (IV. 24.) Korm. rendelet 17. §-ában kapott felhatalmazás alapján - az Országos Tervhivatal elnökével, az Országos Anyag- és Ár-hivatal elnökével, a nehézipari miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

(1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az állami vállalatok, ezek trösztjei, egyesülései és közös vállalatai, az állami költségvetési szervek, a szövetkezetek, szövetkezeti vállalatok (irodák, intézetek) és ezek társulásai, a szövetkezetek országos és területi érdekképviseleti szervei, valamint a társadalmi szervek és az egyesületek (a továbbiakban együtt: üzembentartó) által üzemben tartott folyékony üzemanyaggal működő gépjárművekre terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a járandósági és a személyi használatú személygépkocsikra, valamint a fegyveres erők, a fegyveres testületek és a rendészeti szervek által üzemben tartott gépjárművekre.

2. §

Az üzembentartó a rendeletben (és mellékleteiben) meghatározott, valamint a rendelet alapján megállapított üzemanyag- (tüzelő- és kenőanyag) normákat köteles alkalmazni és megtartani.

3. §

(1) A rendelet mellékletei tartalmazzák az egyes járműtípusokhoz tartozó gépjárművek

a) tüzelőanyag-fogyasztásának műszaki és alapnormáját,

b) motorjában és hajtóművében felhasználható kenőanyag mennyiségét és minőségét,

c) átlagostól eltérő üzemeltetése esetében az üzemanyag elszámolásánál alkalmazható szorzószámokat és pótlékokat (korrekciós tényezők),

d) üzemanyag-fogyasztása elszámolásának rendjét és ellenőrzésének módszereit.

(2) A rendelet mellékleteiben fel nem sorolt járműtípusokhoz tartozó gépjárművek üzemanyagnormáit

a) típusvizsgálati kötelezettség alá eső új járműtípus esetében a típusvizsgálat alkalmával,

b) típusvizsgálati kötelezettség alá nem eső járműtípus esetében - berendelés alapján - egyedi beméréssel a KPM Autófelügyelet állapítja meg.

(3) Az olyan gépjármű üzemanyagnormáit, amelyre norma az (1), illetőleg a (2) bekezdésben foglaltak szerint megállapítva még nincs, - e normák megállapításáig - a rendelet 20. számú mellékletében foglaltak szerint kell meghatározni (általános üzemanyag-fogyasztási norma).

4. §

(1) A 3. § (2) bekezdésének b) pontjában említett esetben a KPM Autófelügyelet kötelezi az üzembentartót, hogy gépjárművét - vezetővel együtt - meghatározott helyen és időpontban bemérés céljából állítsa ki (berendelés).

(2) A berendelést - legalább 15 nappal a gépjármű kiállítására meghatározott időpont előtt - az üzembentartóval írásban kell közölni.

(3) A berendelés időtartama 3 munkanapot nem haladhat meg.

(4) A berendeléssel kapcsolatos költségek az üzembentartót terhelik.

5. §

(1) Az üzembentartó a rendeletben (és mellékleteiben) meghatározott, illetőleg a rendelet alapján megállapított üzemanyagnormák és korrekciós tényezők alapulvételével vállalati üzemanyagnormát, illetőleg átlagosított korrekciós tényezőt alakíthat ki. A vállalati üzemanyagnorma, illetőleg az átlagosított korrekciós tényező kialakítása nem eredményezheti az - egyes gépjárművekre vonatkozó - üzemanyagnormák növekedését.

(2) Az üzembentartó - rendkívüli üzemeltetési feladatok, illetőleg körülmények esetében -gépjárműveire a rendelet mellékleteiben meghatározottaktól eltérő (egyedi) korrekciós tényezőket állapíthat meg. Az egyedi korrekciós tényezők megállapításáról a KPM Autófelügyeletet tájékoztatni kell.

(3) Ha a (2) bekezdésben foglaltak szerint megállapított egyedi korrekciós tényezők alkalmazása 5 db-nál több gépjárművet érint, az egyedi korrekciós tényezők alkalmazásához a KPM Autófelügyelet engedélye szükséges.

6. §

(1) Az üzembentartó legalább havonta köteles ellenőrizni gépjárműveinek üzemanyag-fogyasztását. Azt a gépjárművet, amelynek fogyasztása - az ellenőrzési időszakban átlagosan - a normát tüzelőanyagból 10%-kal, illetőleg kenőanyagból 20%-kal meghaladja, az ellenőrzést követően - a túlfogyasztás okának megszüntetése nélkül - legfeljebb 6 munkanapon keresztül szabad üzemeltetni.

(2) Az (1) bekezdésben említett ellenőrzés megtörténtéről az üzembentartó köteles nyilvántartást vezetni.

(3) A korrekciós tényezők alkalmazására alapul szolgáló tényeket és körülményeket, valamint - üzemanyag felvételekor - a felvett üzemanyag mennyiségét és a kilométeróra állását a menetlevélen fel kell tüntetni.

7. §

(1) A rendeletben foglaltak megtartásáért az üzemben tartó szerv vezetője felelős.

(2) A rendeletben előírt kötelezettségek megszegése - ha súlyosabb elbírálás alá nem esik - fegyelmi vétséget valósít meg.

(3) A rendeletben foglaltak megtartását a KPM Autófelügyelet ellenőrzi.

8. §

Ez a rendelet az 1976. évi március hó 1. napján lép hatályba; egyidejűleg a közúti gépjárművek hajtó- és kenőanyagának minőségi és mennyiségi normája megállapításáról szóló 14/1965. (Tg. E. 12.) OT utasítás (az utasítást módosító és kiegészítő rendelkezésekkel együtt) hatályát veszti.

Rödönyi Károly s. k.,

közlekedés- és postaügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] A rendelet mellékletei a Közlekedésügyi Értesítőben jelennek meg.