Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

33/1975. (XI. 29.) MT rendelet

a termékforgalomról

1. §

(1) A szocialista szervezetek (állami vállalatok, intézetek, intézmények, költségvetési szervek, társadalmi szervek, szövetkezetek, ezek szervezetei és vállalatai, valamint a jogi személyiséggel rendelkező társulások) - a jogszabályok keretei között - a termékeket bármely szocialista szervezet részére értékesíthetik és bármely szocialista szervezettől beszerezhetik.

(2) A szocialista szervezetek a jogszabályi rendelkezések és a forgalmi kapcsolat jellege alapján maguk választják meg az annak rendezésére legcélszerűbb szerződésfajtát.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell a szolgáltatásokra (bérmunkára), a fuvarozásra és szállítmányozásra is.

(4) A mezőgazdasági termékek forgalmának és felvásárlásának rendjéről külön jogszabály intézkedik.

(5) Az energiahordozók (szén, szénhidrogének) forgalmazásánlak rendjét - ideértve a villamos energia és teljesítménygazdálkodást is - a nehézipari miniszter, az Országos Anyag- és Árhivatal elnökével egyetértésben külön szabályozza.

2. §

(1) A Minisztertanács meghatározott körben népgazdasági érdekből a termékforgalmat az 1. § (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően szabályozhatja.

(2) A szabályozás alapvető eszközei:

a) központi gazdálkodás,

b) kontingens előírása,

c) értékesítő szerv kijelölése,

d) szerződéskötési kötelezettség előírása,

e) készletszint előírása.

(3) A termékforgalmat szabályozó alapvető eszközök alkalmazásának területét, feltételét és módját, valamint a tervszerű termékforgalmazást szolgáló egyéb szabályozási eszközöket és operatív intézkedéseket a Minisztertanács az éves népgazdasági tervben határozza meg.

3. §

(1) A népgazdasági terv végrehajtása során, a Minisztertanács által megállapított alapvető termékforgalmazási eszközöktől csak a Minisztertanács előzetes hozzájárulásával lehet eltérni.

(2) A termékforgalmazás, központilag nem szabályozott területén a népgazdasági terv végrehajtása során szükségessé váló operatív intézkedést (igények kielégítésének sorolása, egyes termékek gyártásának kötelező előírása, vagy korlátozása, a gyártott mennyiség meghatározása stb.) - meghatározott tevékenységre utasítással is - az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke csak olyan kivételes esetben tehet, ha a zavartalan anyag- és áruellátás más módon nem biztosítható.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott operatív intézkedést az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke az érdekelt miniszterrel (országos hatáskörű szerv vezetőjével) egyetértésben hozza, illetőleg egyes hatáskörök gyakorlását az illetékes ágazati miniszternek (országos hatáskörű szerv vezetőjének) átengedheti.

(4) Ha a (2) bekezdésben meghatározott operatív intézkedés alkalmazása átmeneti jellegű, a Minisztertanácsot erről utólag tájékoztatni kell. Az intézkedés huzamosabb időn át történő alkalmazásához a Minisztertanács hozzájárulása szükséges.

4. §

(1) A központi gazdálkodás valamely termék teljes körű elosztása a felhasználók között a források és a szükségletek számbavétele alapján.

(2) A központi gazdálkodás alá vont termékek felhasználók közötti elosztása ós az ezzel összefüggő egyéb gazdálkodási intézkedések az Országos Anyag- és Árhivatal elnökének hatáskörébe tartoznak.

(3) A központi gazdálkodás alá vont termék tekintetében a szállítót - ha az Országos Anyagos Árhivatal elnöke eltérően nem rendelkezett - szerződéskötési kötelezettség terheli. A kijelölt szállító csak a kijelölt felhasználó részére értékesíthet a megállapított ellátás mértékéig. A kijelölt felhasználók részéről igénybe nem vett, vagy a számbavett forrásokon felüli mennyiségek felhasználásáról az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke intézkedik.

5. §

(1) A kontingens valamely termékből beszerezhető, vagy a megrendelők bizonyos körének értékesíthető termékmennyiség meghatározása természetes mértékegységben vagy értékben.

(2) A kontingensek belföldi felhasználók részére történő elosztása (beszerzési kontingens), illetőleg a szállító és felhasználó kötelező erővel történő kijelölése és a kontingentált termékekkel való gazdálkodási feladatok ellátása az Országos Anyag- és Árhivatal elnökének hatáskörébe tartozik.

(3) Beszerzési kontingens esetén a kijelölt szállítót kontingense erejéig a kijelölt kedvezményezettel szemben! szerződéskötési kötelezettség terheli. Ha a kedvezményezett a részére megállapított termékmennyiségre egészben vagy részben nem tart igényt - amennyiben az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke eltérően nem rendelkezett - az igénybe nem vett mennyiségeket a szállító szabadon értékesítheti. Beszerzési kontingens esetén átvételi kötelezettség is előírható.

6. §

(1) Egyes termékek forgalmának kizárólagos lebonyolítására értékesítő szervek jelölhetők ki. Ebben az esetben a közvetlen termelésből, vagy importból származó termékek belföldön csak a kijelölt szervek útján hozhatók forgalomba és azokat a felhasználók csak a kijelölt szerveknél szerezhetik be.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében szabályozott forgalmon belül egyes szocialista szervezetek meghatározott terméket csak a kijelölt értékesítő szervtől szerezhetnek be.

(3) A kijelölésről az értékesítő szervet és az érdekelteket az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke értesíti. A (2) bekezdésben megjelölt esetben az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke az értékesítés rendjére vonatkozó előírásokat (sorolás stb.) is adhat.

7. §

(1) Szerződéskötési kötelezettség állapítható meg egyes termékekre, vagy felhasználási célokra a szállító terhére a 4. és 5. §-okban meghatározott eseten kívül is; ezek közzétételéről az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke gondoskodik.

(2) A szállító, ha szerződéskötési kötelezettség terheli, a szerződés megkötését csak akkor tagadhatja meg, ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítésére nem képes, vagy az sértené a népgazdaság érdekét.

(3) Ha a szállítót szerződéskötési kötelezettség terheli, a bíróság a felek megállapodásának hiányában a szerződést a megrendelő kívánságára, vagy népgazdasági érdekből enélkül is létrehozhatja.

8. §

A kijelölt gazdálkodó szervek meghatározott termékekből - az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke által az érdekeltekkel közvetlenül közölt mennyiség erejéig - a termékforgalmazás zavartalanságának biztosítása érdekében meghatározott (minimális vagy maximális) készlet tartására kötelezhetők.

9. §

Az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke a 4-8. §-okban meghatározott hatáskört az érdekelt miniszterrel (országos hatáskörű szerv vezetőjével) egyetértésben látja el, illetőleg egyes hatáskörök gyakorlását- az illetékes ágazati miniszternek (országos hatáskörű szerv vezetőjének) átengedheti.

10. §

(1) Tilos olyan megállapodás létrehozása, amely a piac felosztását, vagy a fogyasztók meghatározott körének valamely beszerzési lehetőségből való kizárását célozza, vagy korlátozza a fogyasztóknak a beszerzési források közötti választás lehetőségét.

(2) Az (1) bekezdésben előírt tilalom alól az ágazati miniszter a pénzügyminiszterrel és az Országos Anyag- és Árhivatal elnökével egyetértésben, valamint az érdekelt miniszterek bevonásával -népgazdasági érdekből - felmentést adhat.

(3) A (2) bekezdésben előírt engedély nélkül a megállapodás semmis1. A megállapodás semmisségének megállapítása - bármely érdekelt keresete alapján - a bíróság hatáskörébe tartozik.

(4) A (3) bekezdés rendelkezései nem érintik az (1) bekezdésben foglalt magatartáshoz, esetleg fűződő egyéb következményeket (fegyelmi, államigazgatási eljárás stb.).

11. §

(1) A huzamosabb ideje fennálló termelési együttműködési és a kereskedelmi kapcsolatok megszakítása esetén a bíróság a népgazdasági érdek és a felek méltányos érdekeinek figyelembevételével a megrendelő kérelmére á felek között a szerződést - meghatározott időre - létrehozhatja.

(2) Amennyiben a felek felügyeleti szerve azonos, a feleket a kapcsolat fenntartására, illetőleg a szerződés megkötésére a felügyeleti szerv vezetője utasíthatja.

12. §

A szocialista szervezeteknek nem szocialista szervezetektől történő beszerzését külön jogszabály rendezi.

13. §

Ez a rendelet a magyar állam nemzetközi kötelezettségeit nem érinti.

14. §

E rendelet az 1976. évi január hó 1. napján lép hatályba; egyidejűleg a 8/1972. (III. 11.) Korm. rendelettel módosított 25/1967. (VIII. 20.) Korm. rendelet hatályát veszti.

Lázár György s. k.,

a Minisztertanács elnöke