10/1976. (VII. 23.) EüM rendelet

az egészségügy és a szociális gondoskodás területén egészségügyi munkakörökben foglalkoztatott dolgozók alsó fokú szakképzéséről

Az egészségügy és szociális gondoskodás területén egészségügyi munkakörökben foglalkoztatott dolgozók alsó fokú szakképzését - a képzésben érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel, valamint az Orvosegészségügyi Dolgozók Szakszervezetével egyetértésben - az alábbiakban szabályozom:

1. §

Az egészségügy és a szociális gondoskodás területén egészségügyi munkakörökben foglalkoztatott dolgozók alsó fokú szakképzése munka melletti szaktanfolyamokon történik.

2. §

A képzés célja: az egészségügy és a szociális gondoskodás területén

a) segédápolói,

b) segédgondozói,

c) segédasszisztensi,

d) gyógymasszőri,

e) fürdősmasszőri,

f) egészségőri-fertőtlenítői,

g) műtőssegédi,

h) boncmesteri

munkakörök ellátására megfelelő szakmai felkészültségű szakemberek biztosítása.

3. §

A képzést az Egészségügyi Szakdolgozók Központi Továbbképző Intézete - elsősorban a megyei, illetőleg az országos egészségügyi intézmények, valamint az orvostudományi egyetemek bevonásával - szervezi és irányítja.

4. §

(1) Az alsó fokú - munka melletti - szaktanfolyamra az a dolgozó jelentkezhet, aki

- egészségügyi és szociális intézetben a 2. §-ban felsorolt munkakör valamelyikében szakképzettség nélkül dolgozik,

- az általános iskola 8. osztályát elvégezte,

- a 17. életévét betöltötte, de 45. életévét nem haladta túl,

- a választott szak egészségügyi követelményeinek megfelel,

- felvételét az alkalmazó egészségügyi intézet vezetője javasolja, egyben kötelezettséget vállal, hogy a dolgozót a szakképzés ideje alatt szakmai munkakörben foglalkoztatja.

(2) A gyógymasszőri szaktanfolyamra való felvételhez - az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül - a fürdősmasszőri szakképesítés is szükséges.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt felvételi felső korhatár alól - indokolt esetben - az Egészségügyi Szakdolgozók Központi Továbbképző Intézetének vezetője felmentést adhat.

5. §

Az alsó fokú - munka melletti - szaktanfolyamokon a képzés ideje egységesen 6 hónap.

6. §

(1) Amennyiben az oktatásban résztvevő dolgozó munkaviszonya megszűnik, tanulmányait csak abban az esetben folytathatja, ha a választott szaknak megfelelő új munkaviszonyt létesít, és a korábbi munkaviszonya megszűnése, illetőleg tanulmányainak megszakítása óta 5 év még nem telt el.

(2) A terhességi - gyermekágyi segélyen és gyermekgondozási segélyen levő anyák, akik tanulmányaikat megkezdték, tovább folytathatják, illetőleg tanulmányaikat megkezdhetik.

7. §

(1) Az alsó fokú egészségügyi szaktanfolyam elvégzése képesítővizsgával zárul.

(2) Az eredményes képesítővizsga letételéről - a vizsgát tevő számára - a szakmát feltüntető oklevelet kell kiállítani.

(3) A kiadott oklevelekről az Egészségügyi Szakdolgozók Központi Továbbképző Intézete nyilvántartást vezet.

8. §

Ez a rendelet nem vonatkozik azokra, akik alsó fokú szaktanulmányaikat e rendelet hatálybalépése előtt kezdték meg.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a mentőápolók szakképesítéséről szóló 181.000 1949. (I. 27.) NM rendelet, valamint a fürdősök szakképesítéséről szóló 7.410/1947. (VI. 5.) NM rendelet hatályát veszti.

Dr. Zsögön Éva s. k.,

egészségügyi minisztériumi államtitkár