14/1976. (XII. 7.) IM-BM együttes rendelet

a büntetőeljárási cselekményeknek hangfelvétellel való rögzítéséről

A büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény 404. §-ában kapott felhatalmazás alapján a legfőbb ügyésszel egyetértésben a következőket rendeljük:

Általános szabályok

1. § (1) A büntetőeljárási cselekményeknek jegyzőkönyv helyett hangfelvétellel való rögzítését, továbbá a hangfelvétel írásba foglalását a nyomozás vezetője, az ügyész, illetőleg a bíróság tanácsának elnöke (egyesbíró) rendeli el. E rendelkezés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

(2) Hangfelvétel a büntetőügyekben eljáró bíróságok (Be. II. fejezet) által végzett valamennyi, vagy egyes eljárási cselekményről is készíthető. A hangfelvétel elrendelésének az iratokból ki kell tűnnie.

(3) A hangfelvétel akkor is írásba foglalható, ha ezt e rendelet nem írja elő.

(4) A hangfelvétel írásba foglalása esetén az iraton fel kell jegyezni, hogy az írásba foglalás hangfelvétel alapján történt.

2. § (1) A hangfelvételt az ügyben eljáró hatóság tagja készíti vagy készítteti.

(2) Hangfelvétel esetén az eljárási cselekménynél jegyzőkönyvvezető jelenléte nem szükséges.

(3) A terhelt vagy a védő kérésére - átjátszás útján - másolat készíthető az olyan eljárási cselekmény hangfelvételéről, amelyen a Be. szerint jelen lehetett, illetőleg amelynek tartalmát jogosult megismerni.

3. § (1) A hangfelvételnek tartalmaznia kell a Be. 115. §-ának (2) bekezdésében felsorolt adatokat, és az eljárási cselekményt a Be. 115. §-a (3) bekezdésének megfelelően kell rögzítenie.

(2) Ha a kihallgatott vallomását az eljáró hatóság tagja mondja hangfelvételre, azon rögzíteni kell a kihallgatottnak azt a nyilatkozatát, hogy vallomását helyesen vették fel. A kihallgatott kérésére a hangfelvételt le kell játszani.

(3) A hangfelvétel írásba foglalása esetén a jegyzőkönyv (jelentés) készítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni; a jegyzőkönyvet az eljáró hatóság tagja hitelesíti, azt a kihallgatottal nem kell aláíratni.

(4) A hangfelvétel kiegészítésére vagy kijavítására a Be. 115. §-ának (5) bekezdése irányadó; szükség esetén a hangfelvétel kiegészített vagy kijavított részét írásba kell foglalni.

4. § A hangfelvételt - eltérő rendelkezés hiányában - az írásba foglalásáig kell megőrizni.

Hangfelvétel a nyomozás során

5. § (1) A nyomozás megtagadása esetén a feljelentésről és a feljelentés kiegészítéséről készített hangfelvételt akkor kell írásba foglalni, ha a nyomozó hatóság a bűntetti eljárásban a határozatot jóváhagyás végett az ügyésznek megküldi.

(2)[1] A nyomozás megszüntetése esetén a hangfelvételt akkor kell írásba foglalni, ha a nyomozó hatóság a bűntetti eljárásban a határozatot jóváhagyás végett az ügyésznek megküldi; kivéve, ha a nyomozást magánindítvány hiánya, a gyanúsított halála miatt, illetőleg azért szűntették meg, mert a gyanúsítottat megrovásban részesítik. Az ügyész ezekben az esetekben, továbbá a nyomozó hatóság bármely határozata elleni panasz esetén is elrendelheti a hangfelvétel írásba foglalását.

(3) Ha a hangfelvételt a nyomozás megtagadásakor, illetőleg megszüntetésekor nem foglalták írásba, a hangfelvételt a bűncselekmény elévüléséig kell megőrizni.

6. § (1) A nyomozás iratainak ismertetése során a hangfelvételt a gyanúsított és a védő előtt kérésére - teljes terjedelemben vagy részben - le kell játszani.

(2) Ha a nyomozó hatóság az iratokat vádemelési javaslattal megküldi az ügyésznek, bűntetti eljárásban a hangfelvételt írásba kell foglalni. Vétségi eljárásban a nyomozó hatóság a hangfelvétel alapján a gyanúsított vallomását írásba röviden összefoglalja és elkészíti a Be. 150. §-ában szabályozott jelentést.

(3) Az ügyész által végzett eljárási cselekményekről készült hangfelvételt vádirat benyújtása esetén írásba kell foglalni. A nyomozásnak az ügyész által történt megszüntetése esetén az 5. § (3) bekezdése irányadó.

Hangfelvétel a bírósági eljárásban

7. § (1) Az előkészítő ülésen készült hangfelvételt az ügy áttétele vagy pótnyomozás elrendelése esetén írásba kell foglalni.

(2) A hangfelvételen rögzített határozatot írásba kell foglalni, ha azt kézbesíteni kell, vagy ellene jogorvoslatot jelentettek be.

(3) A Be. 197. §-ának (2) bekezdésében szabályozott esetben az elnapolt tárgyalást a tárgyalás korábbi részéről készült hangfelvétel ismertetésével lehet folytatni.

(4) Az első fokú bírósági eljárásban készült hangfelvételt írásba kell foglalni, ha az ügydöntő határozat ellen fellebbezést jelentettek be.

(5) Ha a bíróság a tárgyaláson rendel el pótnyomozást, a hangfelvételt az ügyész kérelmére írásba kell foglalni.

(6) Ha a bíróság ügydöntő határozata első fokon jogerőre emelkedik, a hangfelvétel írásba foglalására a Be. 221. §-ának (2) bekezdése irányadó.

8. § (1) A másodfokú bírósági eljárásban készült hangfelvételt írásba kell foglalni, ha a másodfokú bíróság az első fokú bíróságot új eljárásra utasítja. Egyébként a hangfelvételt az eljárás befejezése után egy évig kell megőrizni.

(2) A perújítási kérelemről, továbbá a perújítási eljárásban folytatott nyomozásról készült hangfelvételt az iratoknak a Be. 278. §-ának (1) bekezdése szerint illetékes bíróságnak történő megküldésekor írásba kell foglalni.

9. § Ez a rendelet 1977. évi január hó 1. napján lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követően a nyomozó hatóságnál, illetve a bíróságnál indult ügyekben kell alkalmazni.

Lábjegyzetek:

[1] Az 5. § (2) bekezdésében az eredeti szövegben szereplő figyelmeztetés helyett a megrovásban részesítésre utalás a Btk. időközbeni változásának megfelelő módosítás.

Tartalomjegyzék