1976. évi 26. törvényerejű rendelet

az ügyvédi hivatás gyakorlásáról és az ügyvédek szervezeteiről szóló 1958. évi 12. számú törvényerejű rendelet módosításáról

1. § Az 1958. évi 12. számú törvényerejű rendelet 32. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ügyvédi kamara választott szerveinek (tisztségviselőinek) megbízatása 5 évre szól. A kamara tagjainak egyharmada, vagy elnöksége a megbízás lejárta előtt is indítványozhatja bármelyik választott tisztségviselő visszahívását és új választás kitűzését. Az indítványt a közgyűlés elé kell terjeszteni."

2. § Ez a törvényerejű rendelet 1976. október 1-én lép hatályba. Végrehajtásáról az igazságügyminiszter gondoskodik.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Cseterki Lajos s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára