1978. évi 16. törvényerejű rendelet

az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény kihirdetéséről

(A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa megerősítő okiratának letétbehelyezése az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkáránál az 1978. évi március hó 9. napján megtörtént. Az Egyezmény a Magyar Népköztársaság vonatkozásában az 1978. évi szeptember hó 9. napján lép hatályba.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben az 1975. évi november hó 14. napján kelt vámegyezményt a törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény

(TIR-egyezmény)

A SZERZŐDŐ FELEK

KÍVÁNVA a közúti járművel lebonyolított nemzetközi árufuvarozások egyszerűsítését,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a fuvarozások feltételeinek javítása együttműködésük fejlesztésének egyik lényeges tényezője,

KINYILVÁNÍTVA érdekeltségüket a nemzetközi szállításokkal kapcsolatos adminisztratív formaságok összhangba hozatalában és egyszerűsítésében, különösen a határokon,

MEGÁLLAPODTAK az alábbiakban:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

a) MEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

A jelen Egyezmény alkalmazásánál

a) "TIR-eljárás" kifejezés áruknak az indulási vámhivataltól a rendeltetési vámhivatalig, a jelen Egyezmény által létrehozott "TIR-művelet"-nek nevezett eljárás szerinti fuvarozást jelenti;

b) a "behozatali, vagy kiviteli vámok és illetékek" kifejezés jelenti az áruk importálásakor, vagy exportálásakor, illetve ahhoz kapcsolódóan szedett vámokat és egyéb illetékeket, adókat és díjakat, azon díjak kivételével, amelyek összege a nyújtott szolgáltatások közelítő költségét nem haladja meg;

c) a "közúti jármű" kifejezés nem csupán a motorral ellátott közúti gépjárművet jelöli, hanem minden ahhoz való kapcsolás céljára készült pótkocsit, vagy félpótkocsit is;

d) "járműszerelvény"-en olyan összekapcsolt járművek értendők, amelyek a közúti forgalomban egyetlen egységként vesznek részt;

e) "szállítótartály"-on olyan szállító berendezés (rakszekrény, felszerelhető tartály, vagy hasonló szerkezet) értendő, amely

(i) áruk elhelyezésére szolgáló teljesen, vagy részben zárt rekeszt képez,

(ii) állandó jellegű és ebből eredően kellő szilárdságú ahhoz, hogy ismételten felhasználható legyen,

(iii) kifejezetten abból a célból készült, hogy az áruknak egy vagy több szállítási mód igénybevételével történő, átrakás okozta megszakítástól mentes fuvarozását megkönnyítse,

(iv) úgy készült, hogy könnyen kezelhető legyen, különösen egyik szállítási módról a másikra való átrakása során,

(v) úgy készült, hogy könnyen megrakható és üríthető legyen és

(vi) legalább egy m3 űrtartalmú;

a "leszerelhető karosszéria" a szállítótartályhoz sorolható;

f) "indulási vámhivatal"-on értendő az egyik szerződő Fél minden olyan vámhivatala, ahol a küldemény egészének vagy egy részének a TIR-eljárás szerint lebonyolított nemzetközi fuvarozása megkezdődik;

g) "rendeltetési vámhivatal"-on értendő az egyik szerződő Fél minden olyan vámhivatala, ahol a küldemény egészének vagy egy részének a TIR-eljárás szerint lebonyolított nemzetközi fuvarozása befejeződik;

h) "átmenő vámhivatal"-on értendő az egyik szerződő Fél minden olyan vámhivatala, amelynek közvetítésével a TIR-eljárás során közúti járművet, járműszerelvényt, vagy szállítótartályt behozatali vagy kiviteli vámeljárás alá vonják;

j) "személyek"-en egyidejűleg a természetes és a jogi személyek értendők;

k) "súlyos, vagy terjedelmes áru"-n értendő olyan tárgy, amelyet súlyánál, terjedelménél vagy jellegénél fogva általában nem fuvaroznak sem zárt közúti járműben, sem zárt szállítótartályban;

l) "garancia vállaló egyesület"-en az egyik szerződő Fél vámhatóságai által meghatalmazott olyan egyesületet kell érteni, amely kezességet vállal a TIR-eljárást alkalmazó személyekért.

b) ALKALMAZÁSI TERÜLET

2. cikk

A jelen Egyezmény azoknak a küldeményeknek, közbeeső átrakása nélküli, egy vagy több országhatáron áthaladó árufuvarozására vonatkozik, amelyeket az egyik szerződő Fél indulási vámhivatalától a másik szerződő Fél, vagy ugyanazon szerződő Fél rendeltetési vámhivataláig közúti járművel, járműszerelvénnyel, vagy szállítótartállyal bonyolítanak le, feltéve, hogy a TIR-eljárás kezdete és befejezése között a fuvarozás egy szakasza közúton történik.

3. cikk

A jelen Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazhatósága érdekében

a) a fuvarozást

(i) olyan közúti járművekkel, járműszerelvényekkel, vagy szállítótartályokkal kell lebonyolítani, amelyeknek használatát előzőleg jóváhagyták a III. a) fejezetben meghatározott feltételek szerint; vagy

(ii) olyan közúti járművekkel, járműszerelvényekkel, vagy szállítótartályokkal kell lebonyolítani, amelyek megfelelnek a III. c) fejezetben meghatározott feltételeknek;

b) a fuvarozásokat a 6. cikk rendelkezéseinek megfelelően meghatalmazott egyesületek garanciája mellett és a jelen Egyezmény 1. sz. mellékletében közzétett mintával megegyező TIR-igazolvánnyal kell lebonyolítani.

c) ALAPELVEK

4. cikk

A TIR-eljárás szerint fuvarozott áruk az átmenő vámhivataloknál mentesülnek a behozatali vagy kiviteli vámok és illetékek megfizetésének, vagy letétbehelyezésének kötelezettsége alól.

5. cikk

1. A TIR-eljárás szerint, zárral ellátott közúti járművekben, járműszerelvényekben vagy szállítótartályokban fuvarozott árukat, általános szabályként, az átmenő vámhivatalok nem vonják vámvizsgálat alá.

2. Mindazonáltal, a visszaélések megelőzése céljából, a vámhatóságok kivételesen, és különösen szabálytalanság gyanúja esetén, az árukat ezeknél a vámhivataloknál megvizsgálhatják.

II. Fejezet

A TIR-IGAZOLVÁNY KIADÁSA

A GARANCIAVÁLLALÓ EGYESÜLETEK FELELŐSSÉGE

6. cikk

1. Mindegyik Szerződő Fél felhatalmazhat egyesületeket TIR-igazolványok kibocsátására akár közvetlenül, akár partner egyesületeken keresztül, illetve arra, hogy garanciavállalóként járjanak el, mindaddig, amíg a 9. melléklet I. részében foglalt minimum feltételek és követelmények teljesülnek.[1]

Az engedélyt vissza kell vonni, ha a 9. melléklet I. részében foglalt minimum feltételek és követelmények már nem teljesülnek.

2. Valamely egyesület csak abban az esetben kaphat felhatalmazást egy országban, ha felelőssége kiterjed a vele egyazon nemzetközi szervezethez tartozó külföldi egyesületek által kiadott TIR-igazolványokkal az illető országban lebonyolított fuvarozásokra is.

3. Az egyesület olyan személyek részére bocsáthat ki TIR-igazolványokat, akiknek a TIR-eljáráshoz való jogosultságát az érintett személy állandó lakóhelye vagy székhelye szerinti Szerződő Fél illetékes hatósága nem tagadta meg.[2]

4. A TIR-eljárásban való részvételre csak olyan személyeket lehet felhatalmazni, akik teljesítik a jelen Egyezmény 9. mellékletének II. részében meghatározott minimum feltételeket és követelményeket. A 38. cikk alkalmazásának sérelme nélkül az engedélyt vissza kell vonni, ha e feltételek teljesítése már nem biztosított.[3]

5. A TIR-eljárásban való részvételre történő felhatalmazás a jelen Egyezmény 9. mellékletének II. részében foglalt eljárás szerint történik.[4]

7. cikk

A TIR igazolványok nyomtatványai, amelyeket az illetékes külföldi egyesületek vagy a nemzetközi szervezetek küldenek a garancia-vállaló egyesületeknek, mentesek a behozatali vagy kiviteli vámok és illetékek alól és nem esnek sem behozatali, sem kiviteli tilalom vagy korlátozás alá.

8. cikk

1. A garanciavállaló egyesület kötelezettséget vállal, hogy megfizeti azokat a követelhető, esetlegesen késedelmi kamatokkal növelt behozatali, vagy kiviteli vámokat és illetékeket, amelyeket azon ország törvényei és vámelőírásai szerint, ahol a TIR-eljárással kapcsolatos szabálytalanság felmerült, ki kellett volna fizetni. Az egyesület a fent említett összegekért az azok kifizetésére kötelezett személyekkel együttesen és egyetemlegesen felelős.

2. Ha az egyik szerződő Fél törvényei és rendeletei nem írják elő behozatali vagy kiviteli vámok és illetékek megfizetését a fenti 1. bekezdésben foglaltak szerint, a garanciavállaló egyesület azonos feltételek mellett köteles a behozatali, vagy kiviteli vámoknak és illetékeknek megfelelő összeget az esetleges késedelmi kamatokkal együtt megfizetni.

3. Minden szerződő Fél meghatározza azt a TIR-igazolványonkénti legnagyobb pénzösszeget, amely az 1. és 2. bekezdésekben foglalt rendelkezések figyelembevételével a garanciavállaló egyesülettől követelhető.

4. A garanciavállaló egyesület, attól az időponttól tartozik felelősséggel azon ország hatóságainak, ahol az indulási vámhivatal található, amikor a TIR-igazolványt a vámhivatal elfogadta. A következő országokban, amelyeken a TIR-eljárás szerint fuvarozott árukat átszállítják, ez a felelősség akkor kezdődik, amikor az árukat beléptetik, vagy abban az esetben, ha a TIR-eljárás a 26. cikk 1. és 2. bekezdésének értelmében szünetel, akkor amikor az a vámhivatal, ahol a TIR-eljárást újból megkezdik, a TIR-igazolványt elfogadja.

5. A garanciavállaló egyesület felelőssége nem csupán a TIR-igazolványban felsorolt árukra terjed ki, hanem azokra az árukra is, amelyek ugyan nincsenek felsorolva ebben az igazolványban, de a közúti jármű zárral ellátott részében, vagy a zárral ellátott szállítótartályban található; a felelősség semmiféle egyéb árura nem terjed ki.

6. A jelen cikk 1. és 2. bekezdésében említett vámok és illetékek megállapítása céljából a TIR-igazolványban szereplő árukra vonatkozó adatokat kell - az ellenkező bizonyítékok hiányában helyesnek elfogadni.

7. Ha a jelen cikk 1. és 2. bekezdésében említett összegek esedékessé válnak, az illetékes hatóságoknak azok megfizetését - a lehetőségekhez mérten - a közvetlenül felelős személytől (vagy személyektől) kell követelniök, mielőtt a garanciavállaló egyesülethez fordulnának követelésükkel.

9. cikk

1. A garanciavállaló egyesület meghatározza a TIR-igazolvány érvényességi idejét, megállapítva az érvényesség utolsó napját, amelynél később az igazolványt elfogadásra az indulási vámhivatalhoz nem lehet benyújtani.

2. Ha az igazolványt az indulási vámhivatal az érvényesség utolsó napján, vagy ezen időpontot megelőzően elfogadta, mint ahogy a fenti 1. bekezdés előirányozza, az igazolvány a TIR-eljárásnak a rendeltetési vámhivatalnál történő befejezéséig érvényben marad.

10. cikk

1. A TIR-igazolvány mentesíthető fenntartásokkal, vagy anélkül, ha fenntartásokkal éltek, azoknak magával a TIR-eljárással kapcsolatos cselekményekhez kell kapcsolódniok. Ezeket a cselekményeket a TIR-igazolványban világosan fel kell tüntetni.

2. Ha valamely ország vámhatóságai a TIR-igazolványt fenntartás nélkül mentesítették, nem követelhetik a garanciavállaló egyesülettől a 8. cikk 1. és 2. bekezdéseiben előirányzott összegek megfizetését, kivéve, ha a mentesítési igazolást szabálytalanul vagy csalárd módon szerezték meg.

11. cikk

1. Valamely TIR-igazolvány mentesítésének megtagadása esetén, vagy ha a mentesítés fenntartásokkal történt, az illetékes hatóságok nem követelhetik a garanciavállaló egyesülettől a 8. cikk 1. és 2. bekezdésében említett összegek megfizetését, ha attól az időponttól számított egy év eltelte után, amikor e hatóságok a TIR-igazolványt elfogadták, nem értesítették írásban az egyesületet a mentesítés megtagadásáról, vagy a fenntartásokkal történt mentesítésről. Ugyancsak ez a rendelkezés alkalmazandó, ha a mentesítést szabálytalanul, vagy csalárd módon szerezték meg, de ekkor a határidő két év.

2. A 8. cikk 1. és 2. bekezdésében említett összegek megfizetésére irányuló követelést legkorábban attól az időponttól számított három hónap elteltével kell a garanciavállaló egyesülethez benyújtani, amikor ezt az egyesületet értesítették arról, hogy az igazolványt nem mentesítették, mentesítése fenntartásokkal történt, illetve hogy a mentesítést szabálytalanul vagy csalárd módon szerezték meg és legkésőbb ettől az időponttól számított két éven belül. Azokban az esetekben, amikor a fent említett kétéves határidőn belül bírósági eljárásra kerül sor, a fizetési felszólításnak a bírói ítélet jogerőre emelkedését és végrehajthatóvá válását követő egy éven belül kell megtörténnie.

3. A követelt összegek kiegyenlítésére a garanciavállaló egyesület a hozzá intézett fizetési felszólítás keltétől számított három hónapos határidővel rendelkezik. A kifizetett összegeket az egyesület részére visszatérítik, ha a fizetési felszólítás keltétől számított két éven belül a vámhatóságok részére kielégítő módon igazolást nyert, hogy a szóban forgó fuvarozással kapcsolatosan semmiféle szabálytalanság nem történt.

III. Fejezet

TIR-IGAZOLVÁNNYAL TÖRTÉNŐ ÁRUFUVAROZÁS

a) A GÉPJÁRMŰVEK ÉS SZÁLLÍTÓTARTÁLYOK HASZNÁLATÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE

12. cikk

A jelen fejezet a) és b) része rendelkezéseinek alkalmazhatósága érdekében valamennyi közúti járműnek kialakítását és felszerelését tekintve meg kell felelnie a jelen Egyezmény 2. sz. mellékletében meghatározott feltételeknek, és a jelen Egyezmény 3. sz. mellékletében meghatározott engedélyezési eljáráson kell átesnie. Az engedélynek meg kell egyezni a 4. sz. mellékletben közölt mintával.

13. cikk

1. A jelen fejezet a) és b) részére rendelkezéseinek alkalmazhatósága érdekében a szállítótartályokat a 7. melléklet első részében meghatározott feltételek szerint kell kialakítani és használatukat ezen melléklet második részében meghatározott eljárás szerint kell engedélyezni.

2. Az 1956. évi, a szállítótartályokra vonatkozó vámegyezmény - az Egyesült Nemzetek Szervezetének égisze alatt ebből következően létrejött megállapodások -, az 1972. évi, szállítótartályokra vonatkozó vámegyezmény, vagy minden, az utóbbi Egyezményt helyesbítő vagy módosító nemzetközi okmány rendelkezéseivel összhangban áruknak vámzár alatt történő nemzetközi fuvarozására engedélyezett szállítótartályokat úgy kell tekinteni, mint amelyek megfelelnek a fenti 1. bekezdés rendelkezéseinek és azokat új engedélyezési eljárás nélkül a TIR-eljárás szerinti fuvarozásra el kell fogadni.

14. cikk

1. Minden szerződő Fél fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítsa az olyan közúti járművek vagy szállítótartályok jóváhagyási bizonyítványa érvényességének elismerését, amelyek nem felelnek meg a fenti 12. és 13. cikkekben előírt feltételeknek. A szerződő Felek azonban nem késleltetik a fuvarozás lebonyolítását, ha a megállapított hiányosságok kismértékűek és nem jelentenek semmiféle kockázatot a csempészet szempontjából.

2. Vámzár alatti áruszállításra történő ismételt felhasználása előtt az olyan közúti járművet, vagy szállítótartályt, amely már nem felel meg a jóváhagyási bizonyítványa feltételeinek, vagy eredeti állapotának, megfelelően kell helyreállítani, vagy új engedélyezési eljárás alá kell vonni.

b) A TIR-IGAZOLVÁNNYAL LEBONYOLÍTOTT FUVAROZÁSI ELJÁRÁS

15. cikk

1. A TIR-eljárás szerinti árufuvarozásra használt közúti járművek, járműszerelvények és szállítótartályok ideiglenes behozatalához semmiféle külön vámokmányt nem követelnek meg. A közúti járműre, járműszerelvényekre vagy szállítótartályra semmiféle garanciát nem követelnek.

2. Az 1. bekezdés rendelkezései nem akadályozhatják meg, hogy egy szerződő Fél a nemzeti előírásai szerinti formaságok teljesítését megkövetelje a rendeltetési vámhivatalnál, abból a célból, hogy a TIR-eljárás befejeztével biztosítsa a közúti jármű, járműszerelvény vagy a szállítótartály újra kivitelét.

16. cikk[5]

Ha közúti jármű vagy járműszerelvény TIR-eljárásban vesz részt, a jelen Egyezmény 5. mellékletében leírtaknak megfelelő négyszögletes "TIR" feliratú táblát helyeznek el a közúti jármű vagy járműszerelvény elejére, és egy másik azonos táblát a közúti jármű vagy járműszerelvény hátuljára.

Ezeket a táblákat úgy kell elhelyezni, hogy jól láthatóak legyenek. A tábláknak oly módon kell eltávolíthatónak, rögzítettnek vagy kialakítottnak lenniük, hogy azokat meg lehessen fordítani; el lehessen takarni, hajlítani vagy bármilyen más módon feltüntetni, hogy a fuvarozás nem TIR-eljárásban történik.

17. cikk

1. Közúti járművenként vagy szállítótartályonként egyetlen TIR-igazolványt állítanak ki. Ugyancsak egyetlen TIR-igazolványt állíthatnak ki egy járműszerelvényre, illetve az egy közúti járművön vagy járműszerelvényen elhelyezett több szállítótartályra. Ebben az esetben a TIR-igazolvány árujegyzékében külön kell feltüntetni a járműszerelvényt alkotó egyes járművek, illetve az egyes szállítótartályok tartalmát.

2. A TIR-igazolvány egyetlen útra érvényes. Legalább annyi nyilvántartásba vételre és mentesítésre szolgáló leszakítható betétlapot kell tartalmaznia, amennyi a szóban forgó fuvarozáshoz szükséges.

18. cikk[6]

Egy TIR-eljárás több indulási és rendeltetési vámhivatalt érinthet, de az indulási és rendeltetési vámhivatalok száma nem haladhatja meg a négyet. A TIR-igazolványt a rendeltetési vámhivataloknak csak akkor lehet bemutatni, ha azt valamennyi indulási vámhivatal elfogadta.

19. cikk

Az árukat és a közúti járművet a járműszerelvényt, vagy a szállítótartályt a TIR-igazolvánnyal együtt kell bemutatni az indulási vámhivatalnak. Az indulási ország vámhatóságai megteszik a megítélésük szerint szükséges intézkedéseket az árujegyzék pontosságának biztosítására, a vámzárak elhelyezésére, illetve az említett vámhatóságok felelősségére a kellő meghatalmazással bíró személyek által elhelyezett vámzárak ellenőrzésére.

20. cikk

Saját országuk területén a vámhatóságok meghatározhatják az áthaladási határidőt, és megkövetelhetik, hogy a közúti jármű, járműszerelvény, illetve szállítótartály az előírt útvonalon haladjon.

21. cikk

A közúti járművet, járműszerelvényt, illetve szállítótartályt rakományával és az arra vonatkozó TIR-igazolvánnyal együtt valamennyi átmenő vámhivatalnál, valamint a rendeltetési vámhivataloknál ellenőrzés céljából a vámhatóságoknak be kell mutatni.

22. cikk

1. Általános szabályként és kivéve azt az esetet, amikor az 5. cikk 2. bekezdése alkalmazásával az árukat megvizsgálják, minden egyes szerződő Fél átmenő vámhivatalai elfogadják a többi szerződő Fél vámzárait feltéve, ha azok sértetlenek. Az említett vámhatóságok azonban jogosultak - ha az ellenőrzés azt szükségessé teszi - saját záraikat is elhelyezni.

2. Az egyik szerződő Fél által így elfogadott vámzárak saját területén ugyanolyan jogi védelmet élveznek, mint a hazai vámzárak.

23. cikk

A vámhatóságok

- a közúti járművet, járműszerelvényt, illetve szállítótartályt országuk területén a fuvarozók költségére nem kísértetik,

- a közúti járművek, járműszerelvények, illetve szállítótartályok rakományát útközben nem ellenőrzik és nem vizsgálják

csak kivételes esetekben.

24. cikk

Ha útközben vagy valamely átmenő vámhivatalnál a közúti jármű, járműszerelvény, illetve szállítótartály rakományát a vámhatóságok megvizsgálják, az elhelyezett új vámzárakat, valamint a végrehajtott ellenőrzések jellegét feltüntetik a TIR-igazolványnak az országukban felhasznált betétlapjain, a vonatkozó ellenőrző szelvényén, valamint a TIR-igazolványban maradó betétlapokon.

25. cikk

Ha a vámzár menetközben - a 24. és 35. cikkben felsoroltaktól eltérő esetekben - megsérül, illetve, ha az árurakomány megsemmisül, vagy károsodik anélkül, hogy a vámzár megsérülne, a jelen Egyezmény 1. mellékletében a TIR-igazolvány használatára előírt eljárást kell követni, a hazai jogi szabályozás rendelkezései esetleges alkalmazásának hátráltatása nélkül ténymegállapító jegyzőkönyvet kell felvenni és azt a TIR-igazolványhoz kell csatolni.

26. cikk

1. Ha a TIR-igazolvánnyal lebonyolított fuvarozás az út egy szakaszán olyan állam területén halad keresztül, amely nem szerződő Fele a jelen Egyezménynek, a TIR-eljárás ezen az útszakaszon szünetel. Ebben az esetben annak a szerződő Félnek a vámhatóságai, amelynek területén a fuvarozás folytatódik, elfogadják a TIR-igazolványt a TIR-eljárás újrafelvétele céljából, feltéve, ha a vámzárak és/vagy az azonosítási jelek sértetlenek maradtak.

2. Ugyanez lesz az eljárás az útvonalnak azon a szakaszán, amelyen a TIR-igazolvány birtokosa, valamely szerződő Fél területén azért nem használja, mert a vámtranzitra egyszerűbb eljárások érvényesek, vagy vámtranzit eljárásra nincs szükség.

3. Ezekben az esetekben, azokat a vámhivatalokat, ahol a TIR-eljárás megszakad vagy újrakezdődik, kiléptető, illetve beléptető közúti vámhivataloknak kell tekinteni.

27. cikk

A jelen Egyezmény, különösen pedig a 18 cikk rendelkezéseinek fenntartásával az eredetileg megjelölt rendeltetési vámhivatal másik rendeltetési vámhivatallal helyettesíthető.

28. cikk

A rakománynak a rendeltetési vámhivatalhoz történő megérkezésekor, feltéve, hogy az árut más vámeljárás alá vonták, vagy belföldi forgalom számára vámkezelték, a TIR-igazolványt haladéktalanul mentesíteni kell.

c) SÚLYOS VAGY TERJEDELMES ÁRUK FUVAROZÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

29. cikk

1. Jelen rész rendelkezései csak a jelen Egyezmény első cikkének k) bekezdésében meghatározott súlyos, vagy terjedelmes áruk fuvarozására vonatkoznak.

2. Ha a jelen rész rendelkezései alkalmazandók, akkor a súlyos, illetve terjedelmes áruk fuvarozása - az indulási vámhivatal döntésétől függően - vámzárral el nem látott járművekkel vagy szállítótartállyal is elvégezhető.

3. A jelen rész rendelkezései csak akkor alkalmazandók, ha az indulási vámhivatal véleménye szerint a szállított súlyos, vagy terjedelmes áruk, valamint az esetlegesen együtt szállított tartozékok leírás alapján nehézség nélkül azonosíthatók, vagy ha az áru vámzárakkal és/vagy azonosítási jelekkel úgy biztosítható, hogy szembetűnő nyomok hátrahagyása nélküli kicserélését vagy ellopását meggátolja.

30. cikk

A jelen Egyezmény valamennyi olyan rendelkezése, amelyet a jelen rész különleges rendelkezései nem érintenek, alkalmazandó a súlyos és terjedelmes áruknak a TIR-eljárás szerinti fuvarozására.

31. cikk

A garanciavállaló egyesület felelőssége nemcsak a TIR-igazolványban felsorolt árukra terjed ki, hanem azokra az árukra is, amelyek nincsenek ugyan felsorolva ebben az igazolványban, de a rakfelületen, vagy a TIR-igazolványban felsorolt áruk között találhatók.

32. cikk

A TIR-igazolvány borítólapját és valamennyi betétlapját nyomtatott betűkkel, angol, vagy francia nyelven feltüntetett "súlyos, vagy terjedelmes áruk" megjelöléssel kell érvényesíteni.

33. cikk

Az indulási vámhivatal megkövetelheti, hogy a TIR-igazolványhoz mellékeljék a szállított áru azonosításához szükséges rakjegyzéket, fényképeket, tervrajzokat stb. Ebben az esetben a vámhatóságok láttamozzák ezeket az okmányokat, azok egy példányát csatolják a TIR-igazolvány borítólapjának belső oldalához, amelyekre az igazolvány valamennyi árunyilatkozatában hivatkozni kell.

34. cikk

Minden egyes szerződő Fél átmenő vámhivatalai elfogadják a többi szerződő Fél illetékes hatóságai által elhelyezett vámzárakat és vagy azonosítási jeleket. Ugyanakkor kiegészíthetik azokat más zárakkal és/vagy azonosítási jelekkel, a TIR-igazolványnak országukban használt betétlapjain, a megfelelő ellenőrző szelvényeken és a TIR-igazolványban maradó betétlapokon feljegyezve az új zárak és/vagy az azonosítási jelek adatait.

35. cikk

Ha útközben vagy valamely átmenő vámhivatalnál a küldeményt megvizsgáló vámhatóságok kénytelenek eltávolítani a vámzárakat és vagy az azonosítási jeleket, az alkalmazott új vámzárakat és/vagy azonosítási jeleket feljegyzik a TIR-igazolványnak országukban felhasznált betétlapjain, a megfelelő ellenőrző szelvényeken és a TIR-igazolványban maradó betétlapokon.

IV. Fejezet

SZABÁLYSÉRTÉSEK

36. cikk

A jelen Egyezmény bármely rendelkezésének megsértéséért az elkövető annak az országnak a jogszabályai szerint felelős, amely országban a szabálysértést elkövették.

37. cikk

Ha a szabálysértés elkövetésének helye nem állapítható meg, akkor úgy tekintendő, hogy azt annak a szerződő Félnek a területén követték el, ahol megállapították.

38. cikk

1. Minden szerződő Fél jogosult ideiglenesen, vagy véglegesen a jelen Egyezmény rendelkezéseinek kedvezményéből kizárni minden olyan személy, aki a nemzetközi közúti árufuvarozásra vonatkozó törvények, illetve vámjogszabályok súlyos megsértésében vétkes.

2. A kizárásról egy héten belül értesíteni kell annak a Szerződő Félnek az illetékes hatóságait, amelynek a területén az érintett személy állandó lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik, annak az országnak vagy vámterületnek az egyesületét (egyesületeit); ahol a szabályokat megsértették, továbbá a TIR Végrehajtó Testületet.[7]

39. cikk

Ha a TIR-eljárás egyébként szabályszerűen folyt le:

1. a szerződő Felek a határidőre és az útvonalra vonatkozó előírásoktól való kisebb eltéréseket nem teszik kifogás tárgyává.

2. Hasonlóképpen a TIR-igazolvány árunyilatkozatában szereplő adatok, valamint a közúti jármű, járműszerelvény, illetve szállítótartály tartalma közötti eltéréseket a jelen Egyezmény értelmében nem tekintik a TIR-igazolvány birtokosa által elkövetett szabálysértésnek, ha az illetékes hatóságoknak kielégítő módon bebizonyítják, hogy ezek az eltérések nem szándékosan elkövetett hibák, illetve a berakodásnál, feladásnál, vagy az említett árunyilatkozat elkészítésénél tanúsított hanyagság következményeképpen állottak elő.

40. cikk

Az indulási, vagy rendeltetési országok vámszervei nem vonják felelősségre a TIR-igazolvány birtokosát azokért az eltérésekért, amelyeket ezekben az országokban állapítanak meg, ha ezek az eltérések valójában a TIR-eljárást megelőző, vagy azt követő vámeljárásra vonatkoznak, amelyekre az igazolvány birtokosának nem lehetett befolyása.

41. cikk

Ha a vámhatóságoknak kielégítő módon bizonyítják, hogy a TIR-igazolvány árunyilatkozatában szereplő áruk baleset, vagy erőhatalom következtében semmisültek meg, vagy végérvényesen elvesztek, vagy természetükből eredő okokból mennyiségükből veszítettek, az egyébként járó vámok és illetékek megfizetésétől eltekintenek.

42. cikk

Bármely szerződő Fél indokolt kérésére a szerződő Feleknek a TIR-eljárásban érdekelt illetékes szervei megadnak minden olyan rendelkezésükre álló tájékoztatót, amelyek szükségesek a fenti 39., 40. és .41. cikkek rendelkezéseinek alkalmazásához.

Az illetékes hatóságok az egyesületekkel szoros együttműködésben kötelesek megtenni minden szükséges intézkedést a TIR-igazolványok megfelelő használatának biztosításához. Ennek érdekében megfelelő nemzeti vagy nemzetközi ellenőrző intézkedéseket hozhatnak.[8]

Az illetékes hatóságok által hozott nemzeti ellenőrző intézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell a TIR Végrehajtó Testületet, amely megvizsgálja, hogy az adott intézkedések összhangban-állnak-e az Egyezmény rendelkezéseivel. A nemzetközi ellenőrzési intézkedéseket az Intéző Bizottság fogadja el.

V. Fejezet

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

43. cikk

A 6. és a 7. mellékletben (harmadik rész) szereplő értelmező rendelkezések megadják a jelen Egyezmény és mellékletei egyes rendelkezéseinek magyarázatát, valamint néhány gyakorlati tanácsot adnak.

VI. Fejezet

VEGYES RENDELKEZÉSEK

44. cikk

Minden szerződő Fél engedélyezi az érdekelt garanciavállaló egyesületeknek:

a) a jelen Egyezmény 8. cikkében foglalt rendelkezések értelmében a szerződő Felek hatóságai által követelt összegek kiegyenlítéséhez szükséges devizák átutalását; és

b) a külföldi partner egyesületek, vagy nemzetközi szervezetek által a garanciavállaló egyesületeknek megküldött TIR-igazolvány-nyomtatványok árának kifizetéséhez szükséges devizák átutalását.

45. cikk

Minden szerződő Fél közzéteszi azon indulási, átmenő- és rendeltetési vámhivatalok jegyzékét, amelyeket a TIR-eljárások lefolytatására kijelölt. A területileg szomszédos szerződő Felek egymással tanácskozva, közös megegyezéssel jelölik ki az illetékes határhivatalokat és azok nyitvatartási idejét.

46. cikk

1. A jelen Egyezményben említett vámeljárásokat végző vámhivatali személyzet közreműködéséért külön díjat nem szednek, azokat az eseteket kivéve, amikor ezt a tevékenységet az ilyen eljárásokra természetszerűen előirányzott napokon, órákon vagy helyeken kívül végzik.

2. Amilyen mértékben csak lehetséges, a szerződő Felek megkönnyítik a vámhivataloknál a gyorsan romló árukkal kapcsolatos vámeljárásokat.

47. cikk

1. A jelen Egyezmény rendelkezései nem képezik akadályát az erkölcsvédelmi, közbiztonsági, egészségügyi és közegészségügyi, állategészségügyi vagy növényvédelmi megfontolásokon alapuló, nemzeti rendelkezésekből eredő korlátozások és ellenőrzések alkalmazásának, sem pedig az e rendelkezések alapján kivethető összegek beszedésének.

2. A jelen Egyezmény rendelkezései nem képezik akadályát a fuvarozásokat szabályozó egyéb nemzeti és nemzetközi rendelkezések alkalmazásának.

48. cikk

A jelen Egyezmény rendelkezései nem zárják ki a vám-, vagy gazdasági uniót alkotó szerződő Feleknek azt a jogát, hogy különleges előírásokat fogadjanak el területeiktől kiinduló, azokra érkező vagy azokon áthaladó fuvarozási műveletekre, amennyiben ezek az előírások a jelen Egyezmény nyújtotta könnyítéseket nem korlátozza.

49. cikk

A jelen Egyezmény nem képezi akadályát olyan nagyobb mértékű kedvezmények alkalmazásának, amelyeket a szerződő Felek engedélyeznek, vagy engedélyezni kívánnának akár egyoldalú rendelkezések, akár két- vagy többoldalú egyezmények alapján, feltéve, hogy az így engedélyezett kedvezmények a jelen Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazását, különösen pedig a TIR-eljárás végrehajtását nem akadályozzák.

50. cikk

A szerződő Felek kérésre közlik egymással a jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtásához szükséges információkat, elsősorban a közúti járművek, illetve a szállítótartályok használata engedélyezésére, valamint a szerkezetük műszaki jellemzőire vonatkozókat.

51. cikk

A jelen Egyezmény mellékletei az Egyezmény elválaszthatatlan részét képezik.

VII. Fejezet

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

52. cikk

Aláírás, megerősítés, elfogadás, jóváhagyás és csatlakozás

1. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének, vagy szakosított intézményeinek, illetve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek valamennyi tagállama, a Nemzetközi Bíróság alapszabály szerinti Felei és minden, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által meghívott más állam a jelen Egyezménynek szerződő felévé válhat

a) azt megerősítés, elfogadás, vagy jóváhagyás fenntartása nélkül aláírva;

b) a megerősítési, elfogadási, vagy jóváhagyási okirat letétbehelyezésével, miután azt a megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás fenntartásával aláírta, vagy

c) csatlakozási okirat letétbehelyezésével.

2. A jelen Egyezmény 1976. január 1-től 1976. december 31-ig bezárólag áll nyitva aláírásra az Egyesült Nemzetek Hivatalánál Genfben, a jelen cikk első bekezdésében említett államok részére. Ezt követően csatlakozásukra nyílik lehetőség.

3. A jelen cikk 1. és 2. bekezdésével összhangban a vám- és gazdasági uniók a jelen Egyezménynek szerződő Feleivé válhatnak valamennyi tagállamukkal egyidejűleg, vagy bármikor azt követően, hogy valamennyi tagállamuk a jelen Egyezmény szerződő Felévé vált. Ezen unióknak azonban nincs szavazati joguk.

4. A megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratokat az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkáránál helyezik letétbe.

53. cikk

Hatálybalépés

1. A jelen Egyezmény hat hónappal azután az időpont után lép hatályba, amikor az 52. cikk 1. bekezdésében említett államok közül öt azt a megerősítés, elfogadás, vagy jóváhagyás fenntartása nélkül aláírta, vagy a megerősítési, elfogadási, jóváhagyási, illetve csatlakozási okiratot letétbe helyezte.

2. Azt követően, hogy az 52. cikk 1. bekezdésében említett államok közül öt azt a megerősítés, elfogadás, vagy a jóváhagyás fenntartása nélkül aláírta, vagy a megerősítési, elfogadási, jóváhagyási, illetve csatlakozási okiratát letétbe helyezte, a jelen Egyezmény minden új szerződő Fél részére hat hónappal azon időpontot követően lép hatályba, amikor a megerősítési, elfogadási, jóváhagyási, illetve a csatlakozási okiratát letétbe helyezte.

3. Minden megerősítési, elfogadási, jóváhagyási, illetve csatlakozási okiratot, amelyet a jelen Egyezmény valamely módosításának hatálybalépése után helyeztek letétbe, a jelen Egyezmény módosított szövegére vonatkozóan elfogadottnak kell tekinteni.

4. Minden hasonló jellegű okiratot, amelyet valamely módosítás elfogadása után, de annak hatályba lépése előtt helyeztek letétbe, a módosítás hatálybalépésének napjától a jelen Egyezmény módosított szövegére vonatkozóan elfogadottnak kell tekinteni.

54. cikk

Felmondás

1. A jelen Egyezményt bármely szerződő Fél felmondhatja az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkárához intézett bejelentéssel.

2. A felmondás attól a naptól számított tizenöt hónap elteltével lép hatályba, amikor a főtitkár az arra vonatkozó bejelentést megkapta.

3. Az indulási vámhivatal által a felmondás hatálybalépése előtt elfogadott TIR-igazolványok érvényességét a felmondás nem érinti és a garanciavállaló egyesületek felelőssége a jelen Egyezmény rendelkezései szerint érvényben marad.

55. cikk

Megszűnés

Ha a jelen Egyezmény hatályba lépése után a szerződő Felek száma tizenkét egymást követő hónap folyamán öt alá csökken, a jelen Egyezmény hatálya az említett tizenkét hónapos időszak végével megszűnik.

56. cikk

Az 1959. évi TIR-Egyezmény hatályon kívül helyezése

1. Hatálybalépésével a jelen Egyezmény a szerződő Felei közötti kapcsolatokban hatályon kívül helyezi és helyettesíti az 1959. évi TIR-Egyezményt.

2. A közúti járműveknek és szállítótartályoknak az 1959. évi TIR-Egyezmény feltételei szerint kiadott jóváhagyási bizonyítványait érvényességi határidejükön belül, vagy annak meghosszabbítása alatt elfogadják a jelen Egyezmény szerződő Felei által lebonyolított vámzár alatti árufuvarozásra, feltéve, hogy ezek a járművek és szállítótartályok továbbra is megfelelnek az engedélyezésük során eredetileg előírt feltételeknek.

57. cikk

Véleményeltérések rendezése

1. A jelen Egyezmény értelmezését vagy alkalmazását illetően két vagy több szerződő Fél között felmerült bármilyen véleményeltérést, amennyiben lehetséges a vitázó Felek közötti tárgyalások útján, vagy egyéb módon kell rendezni.

2. A jelen Egyezmény értelmezését vagy alkalmazását illetően két vagy több szerződő Fél között felmerült véleményeltérést, amelyet a jelen cikk 1. bekezdésében előirányzott módon nem lehetett rendezni, egyikük indítványára a következő összetételű döntőbíróság elé terjesztik: a vitázó Felek mindegyike egy döntőbírót jelöl ki és ezek a bírák egy másik döntőbírót jelölnek ki elnökké. Ha az indítványt követő három hónapon belül valamelyik Fél nem nevez meg bírót, vagy a bírák nem tudtak elnököt választani, a Felek bármelyike kérheti az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárát, hogy jelölje ki a bírót, illetve a döntőbíróság elnökét.

3. A 2. bekezdés szerint létrehozott döntőbíróság határozata a vitázó felek számára kötelező érvényű.

4. A döntőbíróság meghatározza saját belső ügyrendjét.

5. A döntőbíróság határozatait szótöbbséggel hozza.

6. A vitázó felek között a döntőbíróság határozatának értelmezése és végrehajtása során felmerülő minden nézeteltérést az egyik szerződő Fél elbírálásra az elé a döntőbíróság elé terjesztheti, amely a határozatot hozta.

58. cikk

Fenntartások

1. Bármely állam a jelen Egyezmény aláírása, megerősítése, vagy ahhoz való csatlakozása alkalmával kinyilváníthatja, hogy magára nézve nem tekinti kötelezőnek a jelen Egyezmény 57. cikkének 2-6. bekezdését. A többi szerződő Felet sem kötik e bekezdések az olyan szerződő Felekkel szemben, amelyek ilyen fenntartással éltek.

2. Bármely szerződő Fél, amely a jelen cikk 1. bekezdésében meghatározott fenntartással élt, e fenntartását az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárához intézett bejelentéssel bármikor visszavonhatja.

3. A jelen cikk 1. bekezdésében szereplő fenntartásokon kívül a jelen Egyezménnyel kapcsolatban semmiféle egyéb fenntartásnak helye nincs.

4. Valamennyi Szerződő Félből álló Intéző Bizottságot kell létrehozni. Ennek összetételét, feladatait és eljárási szabályait a 8. melléklet határozza meg.[9]

5. Az Intéző Bizottság kiegészítő testületként létrehozza a TIR Végrehajtó Testületet, amely a maga nevében az Egyezmény és az Intéző Bizottság által rábízott feladatokat látja el. Ennek összetételét, feladatait és eljárási szabályait a 8. melléklet határozza meg.[10]

59. cikk

A jelen Egyezmény módosítási eljárása

1. A jelen Egyezmény, a mellékleteit is beleértve, az e cikkben meghatározott eljárás szerint, bármely szerződő Fél javaslatára módosítható.

2. A jelen Egyezmény módosítására tett bármely javaslatot az Intéző Bizottság köteles megvizsgálni. Minden ilyen, az Intézőbizottság ülésén megvizsgált vagy kidolgozott módosítást, amelyet a Bizottság jelen levő és szavazó tagjainak kétharmados szavazattöbbségével elfogadott, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára elfogadásra a Szerződő Feleknek megküld.[11]

3. A 60. cikk rendelkezéseinek fenntartásával, valamennyi javasolt és az előző bekezdés rendelkezéseivel összhangban megküldött módosítás minden szerződő Félre nézve a megküldéstől számított 12 hónapos időszakot követő 3 hónap elteltével hatályba lép, ha ezen időszak alatt valamely Állam, amely egyúttal szerződő Fél is, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkáránál nem emel kifogást a javasolt módosítással szemben.

4. Ha a javasolt módosítással kapcsolatosan a jelen cikk 3. bekezdése rendelkezésének megfelelően kifogást emeltek, a módosítást elutasítottnak kell tekinteni és az semmilyen hatállyal nem bír.

60. cikk

Különleges eljárás az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. mellékletek módosítására[12]

1. Minden, az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. mellékletre vonatkozóan javasolt és az 59. cikk 1., 2. bekezdése rendelkezéseinek megfelelően megvizsgált módosítás az Intéző Bizottság által a módosítás elfogadásakor meghatározott időpontban hatályba lép, kivéve, ha egy korábbi, az Intéző Bizottság által ugyanakkor meghatározott időpontig azon államok ötödrésze vagy 5 olyan állam, aki szerződő fél - ha ez a szám a kevesebb - értesíti az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárát a módosítással szemben emelt kifogásairól. A jelen bekezdésben említett időpontokat az Intéző Bizottság a jelen levő és szavazó tagjai 2/3-os szavazat-többségével határozza meg.[13]

2. A fenti 1. bekezdésben előirányzott eljárásnak megfelelően elfogadott módosítás a hatálybalépésével minden szerződő Fél tekintetében hatálytalanítja mindazokat a korábbi rendelkezéseket, amelyeket érint.

61. cikk

Közlések, értesítések és kifogások

Minden olyan közlésről, értesítésről, illetve kifogásról, amelyet a fenti 59. és 60. cikkek alapján tettek, valamint valamely módosítás hatálybalépésének időpontjáról az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára tájékoztatja valamennyi szerződő Felet és a jelen Egyezmény 52. cikkének 1. bekezdésében megjelölt valamennyi államot.

62. cikk

Felülvizsgálati konferencia

1. Bármely, szerződő Felet képező állam az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárához intézett bejelentéssel a jelen Egyezmény felülvizsgálata céljából konferencia összehívását kérheti.

2. A felülvizsgálati konferenciát, amelyre valamennyi szerződő Felet és az 52. cikk 1. bekezdésében említett valamennyi államot meghívják, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára hívja össze, ha attól az időponttól számított 6 hónapon belül, amikor az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára az értesítést közölte, a szerződő Feleket képező államoknak legalább egynegyede a főtitkárnak a kéréssel kapcsolatos egyetértését jelezte.

3. Az Intézőbizottság indítványára ugyancsak az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára hívja össze a felülvizsgálati konferenciát, amelyre meghívják valamennyi szerződő Felet és az 52. cikk 1. bekezdésében említett valamennyi államot. Ilyen indítvány szükségességéről az Intézőbizottság jelen levő és szavazó tagjainak szavazattöbbségével dönt.

4. Ha a jelen cikk 1. vagy 3. bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásával konferenciát hívnak össze, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára erről értesíti valamennyi szerződő Felet, felkérve őket, hogy 3 hónapon belül terjesszék elő a konferencián megvizsgáltatni kívánt javaslataikat. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára legalább 3 hónappal a konferencia megnyitása előtt valamennyi szerződő Félnek megküldi a konferencia ideiglenes napirendjét és ezeknek a javaslatoknak a szövegét.

63. cikk

Közlések

A 61. és 62. cikkekben előirányzott értesítéseken és közléseken túlmenően az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára értesíti a 52. cikkben megjelölt valamennyi államot:

a) az 52. cikk értelmében történt aláírásokról, megerősítésekről, elfogadásokról, jóváhagyásokról és csatlakozásokról;

b) az 53. cikknek megfelelően a jelen Egyezmény hatálybalépésének időpontjáról;

c) az 54. cikk értelmében bejelentett felmondásokról;

d) az 55. cikk értelmében a jelen Egyezmény megszűnéséről;

e) az 58. cikk értelmében bejelentett fenntartásokról.

64. cikk

Hiteles szöveg

A jelen Egyezmény eredeti példányát 1976. december 31. után letétbe helyezik az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkáránál, aki annak hitelesített másolatait megküldi valamennyi szerződő Félnek és az 52. cikk 1. bekezdésében említett valamennyi államnak, amelyek nem szerződő Felek.

Ennek hiteléül az erre kellően felhatalmazott alulírottak a jelen Egyezményt aláírták.

Készült Genfben, ezerkilencszázhetvenöt november tizennegyedikén egyetlen példányban, angol, francia és orosz nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles.

3. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a szerződés megerősítése alkalmából a következő fenntartást és nyilatkozatot tette:

"A Magyar Népköztársaság nem tekinti magára nézve kötelezőnek az Egyezmény 57. cikkének a kötelező döntőbíráskodásra vonatkozó rendelkezéseit."

"A Magyar Népköztársaság felhívja a figyelmet arra, hogy az Egyezmény 52. cikke 1. bekezdésének rendelkezései ellentétben állnak a nemzetközi jog alapelveivel. Az államok szuverén egyenlőségének általánosan elfogadott elvéből következik, hogy az Egyezménynek nyitva kellene állnia minden állam részére, megkülönböztetés és korlátozás nélkül."

4. § (1) Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1978. évi szeptember hó 9. napjától kell alkalmazni.

(2) A törvényerejű rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter és a pénzügyminiszter, az Egyezmény mellékleteinek a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesítőben való közzétételéről a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 2001. évi VII. törvény 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2001.04.04.

[2] Beiktatta a 2001. évi VII. törvény 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.04.04.

[3] Beiktatta a 2001. évi VII. törvény 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.04.04.

[4] Beiktatta a 2001. évi VII. törvény 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.04.04.

[5] Megállapította a 2001. évi VII. törvény 3. §-a. Hatályos 2001.04.04.

[6] Megállapította a 2001. évi VII. törvény 4. §-a. Hatályos 2001.04.04.

[7] Megállapította a 2001. évi VII. törvény 5. §-a. Hatályos 2001.04.04.

[8] Beiktatta a 2001. évi VII. törvény 6. §-a. Hatályos 2001.04.04.

[9] Beiktatta a 2001. évi VII. törvény 7. §-a. Hatályos 2001.04.04.

[10] Beiktatta a 2001. évi VII. törvény 7. §-a. Hatályos 2001.04.04.

[11] Módosította a 2001. évi VII. törvény 8. §-a. Hatályos 2001.09.19.

[12] A cikk címét megállapította a 2001. évi VII. törvény 9. §-a. Hatályos 2001.04.04.

[13] Megállapította a 2001. évi VII. törvény 9. §-a. Hatályos 2001.04.04.