Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1/1978. (I. 18.) KPM-BM együttes rendelet

a közúti gépjárművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

A közúti közlekedés biztonságának fokozása érdekében az egészségügyi miniszterrel, a munkaügyi miniszterrel, valamint - az ügykörét érintő kérdésekben - a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendeljük:

1. §

(1) A rendelet hatálya a gépjármű - a trolibuszt kivéve - és a mezőgazdasági vontató (a továbbiakban együtt: gépjármű)

a) vezetőjére;

b) vezetői engedélyt kérő személyre

(a továbbiakban együtt: gépjárművezető) terjed ki.

(2) A fegyveres erők, a fegyveres testületek és a tűzoltóság állományában szolgálatot teljesítő vagy ott munkaviszonyban álló gépjárművezetők pályaalkalmassági vizsgálatára külön jogszabály rendelkezései az irányadók.

2. §

(1) A gépjárművezetők pályaalkalmassági vizsgálatának célja annak a megállapítása, hogy

a) a gépjárművezető rendelkezik-e a közúti forgalombiztonság követelményeinek megfelelő szociális alkalmazkodáshoz, valamint a gépjárművezetés közben jelentkező terhelés elviseléséhez szükséges adottságokkal, képességekkel;

b) a gépjárművezető rendelkezik-e a gépjármű biztonságos vezetéséhez szükséges észlelési, döntési és cselekvési képességekkel;

c) a gépjárművezető-jelölt képes-e a gépjárművezetéshez szükséges ismereteket és készségeket elsajátítani.

(2) A pályaalkalmassági vizsgálatot az Autóközlekedési Pályaalkalmasságvizsgáló Intézet (a továbbiakban: PÁV) végzi. A PÁV a vizsgálattal kapcsolatos részfeladatok ellátására más szerveket kérhet fel.

(3) A pályaalkalmassági vizsgálat során a vizsgált személlyel szemben támasztott követelményeket, továbbá a PÁV ügyvitelét külön jogszabály állapítja meg.

3. §

(1) Előzetes pályaalkalmassági vizsgálat szükséges:

a) 55. életévét már betöltött személynek, a vezetői engedély megszerzéséhez;

b) 18. életévét még be nem töltött személynek, a vezetői engedély megszerzéséhez;

c) a B járműkategóriában gépjárművezetői állás vállalására jogosító vezetői engedély megszerzéséhez;

d) a C járműkategóriára érvényes vezetői engedély megszerzéséhez;

e) a járművezetési gyakorlatból az ötödik sikertelen vizsgát követő újabb vizsga letételéhez;

f) autóbusz, közhasználatú személygépkocsi (taxi) vagy nemzetközi forgalomban rendszeresen részt vevő gépjármű vezetéséhez;

g) megkülönböztető jelzésekkel ellátott gépjármű vezetéséhez;

h) ha a gépjárművezető előzetes orvosi vizsgálatát végző orvos, illetőleg orvosi bizottság kéri.

(2) Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges

a) a rendőrség megkeresésére, ha a nyomozás vagy a szabálysértési eljárás során az alkalmatlanság gyanúja merül fel.

b) a gépjárművezető egészségi alkalmasságának vizsgálatát végző orvos, illetőleg orvosi bizottság megkeresésére;

c) a gépjárművezető munkáltatójának a kérelmére,

d) a gépjárművezető kérelmére.

(3) A gépjárművezető a vizsgálaton pályaalkalmassági szempontból

a) megkülönböztető jelzésekkel ellátott gépjármű vezetésére (pályaalkalmassági jele: I.);

b) autóbusz, közhasználatú személygépkocsi (taxi), valamint nemzetközi forgalomban rendszeresen résztvevő gépjármű vezetésére (pályaalkalmassági jele: II.);

c) gépjárművezetői munkakörben más gépjármű vezetésére (pályaalkalmassági jele: III.);

d) gépjárművezetői munkakörön kívül gépjármű vezetésére (pályaalkalmassági jele: IV.);

alkalmasnak vagy alkalmatlannak minősíthető. Az "alkalmas" minősítés időben vagy járműfajtára korlátozható.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott pályaalkalmassági csoportok közül legmagasabb az I., legalacsonyabb a IV. pályaalkalmassági jelű csoport. A magasabb minősítés az alacsonyabb csoportokra is érvényes.

4. §

(1) A 3. § (1) bekezdésének a)-e), valamint h) pontjában meghatározott esetben gépjárművezetői tanfolyamra csak az vehető fel, illetőleg gépjárművezetői vizsgára csak az bocsátható, akit az előzetes pályaalkalmassági vizsgálaton - a megfelelő pályaalkalmassági csoportban - alkalmasnak minősítettek.

(2) A 3. § (3) bekezdésének a)-c) pontjában megjelölt gépjárművet nem vezethet és gépjárművezetői munkakörben nem alkalmazható az, aki nem rendelkezik az adott gépjármű vezetéséhez szükséges pályaalkalmassági minősítéssel.

5. §

(1) A PÁV az előzetes pályaalkalmassági vizsgálatot a 3. § (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott esetben a gépjárművezető kérelmére folytatja le. A 3. § (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott esetben a kérelemhez csatolni kell a munkáltatónak, illetőleg annak a szervnek a nyilatkozatát, amelynél a gépjárművezető az e pontokban megjelölt gépjárműveket vezetni kívánja. A 3. § (1) bekezdés g) pontja esetében ezen kívül a munkáltatónak igazolnia kell azt, hogy a gépjárművezetőnek legalább két éves vezetői gyakorlata van.

(2) A pályaalkalmassági vizsgálatra

- előzetes pályaalkalmassági vizsgálat esetén - a 3. § (1) bekezdés e) pontja kivételével - a gépjárművezetőképző tanfolyamot rendező szerv által rendelkezésre bocsátott vizsgalappal;

- a 3. § (1) bekezdés e) pontja esetén a területileg illetékes gépjárművezetői vizsgabizottság által rendelkezésre bocsátott jelentkezési lappal;

- rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat esetén a küldő szerv, illetőleg a kérelmező előzetes írásbeli megkeresésére a PÁV által megküldött jelentkezési lappal

lehet jelentkezni

(3) A PÁV a gépjárművezetőt a vizsgálat helyéről és időpontjáról - legalább tizenöt nappal a vizsgálat időpontja előtt - írásban értesíti.

(4) A pályaalkalmassági vizsgálat megkezdése előtt - a 3. § (1) bekezdésének h) pontjában, valamint a (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetet kivéve - a gépjárművezetőnek igazolnia kell, hogy a gépjárművezetésre egészségi szempontból alkalmas. Az igazolás történhet az 1/1976. (I. 16.) EüM rendeletben megjelölt egészségügyi szerv írásban adott véleményének vagy az általa érvényesített vezetői engedélynek a bemutatásával.

6. §

Ha pályaalkalmassági vizsgálat során az egészségügyi alkalmatlanság gyanúja merül fel, a PÁV a gépjárművezető soronkívüli orvosi vizsgálatát kezdeményezheti.

7. §

(1) A PÁV az alkalmassági minősítést a vizsgálatot kezdeményező szervvel, valamint a gépjárművezetővel - a vizsgálatot követő 15 napon belül - írásban közli.

(2) A gépjárművezető az alkalmassági minősítés kézhezvételétől számított 15 napon belül az alkalmassági minősítés felülvizsgálatát kérheti.

(3) A felülvizsgálati kérelmet a PÁV-nál kell benyújtani, az általa rendelkezésre bocsátott nyomtatványon.

(4) A felülvizsgálati kérelmet a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium által kijelölt szakértőkből álló bizottság bírálja el. A bizottság által hozott határozattal szemben további jogorvoslatnak helye nincs.

8. §

(1) A PÁV a jogerős alkalmassági minősítésről a rendőrséget írásban értesíti.

(2) A rendőrség - a PÁV által küldött értesítés alapján - a vezetői engedélyre bejegyzi az alkalmassági minősítés jelét és a minősítésre vonatkozó esetleges korlátozásokat. Alkalmatlan minősítés esetén a rendőrség a vezetői engedélyt érvényteleníti.

9. §

Ha a gépjárművezetőt pályaalkalmassági szempontból alkalmatlannak minősítették, újabb pályaalkalmassági vizsgálata csak 2 év eltelte, ha pedig a gépjárművezető a vizsgálat időpontjában a 18. életévét még nem töltötte be, a 18. életévének betöltése után kérhető.

10. §

(1) A pályaalkalmassági vizsgálat díja

a) a 3. § (1) bekezdésének a)-d) és h) pontjában meghatározott esetben 50 forint;

b) a 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetben - a vizsgálat részletességétől függően - 50, illetőleg 300 forint;

c) a 3. § (1) bekezdésének e), f) és g) pontjában meghatározott esetben 300 forint;

d) a felülvizsgálati eljárás díja 300 forint.

(2) A rendőrség megkeresésére végzett vizsgálat díját annak az eljárásnak a költségeihez kell számítani, amelyben a pályaalkalmassági vizsgálat szükségessége felmerült. A 3. § (1) bekezdésének h) pontjában, valamint (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján lefolytatott vizsgálat díját a gépjárművezető köteles megfizetni. Egyéb esetben a vizsgálati díjat a kérelmező fizeti.

(3) A Vizsgálati díjat a "232-90171-2621 számú Autóközlekedési Tanintézet költségvetési folyószámla Budapest" elnevezésű számlára kell befizetni, a PÁV által rendelkezésre bocsátott csekkbefizetési lapon.

A vizsgálat megkezdése előtt - ha a befizetési kötelezettség a gépjárművezetőt terheli - a vizsgálati díj befizetését igazolni kell. Egyéb esetekben a vizsgálatot kérő szerv a vizsgálati díjat a PÁV által megküldött számla alapján egyenlíti ki.

11. §

(1) Ez a rendelet 1978. évi április 1. napján lép hatályba.

(2) A 3. § (1) bekezdésének a)-d) pontjában meghatározott előzetes pályaalkalmassági vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni arra a gépjárművezetőre, aki a rendelet hatálybalépése előtt jelentkezett gépjárművezetőképző tanfolyamra, illetőleg vizsgára, vagy a rendelet hatálybalépése előtt kért engedélyt tanfolyamon kívüli képzésre.

(3) A 4. § (2) bekezdésének rendelkezései nem vonatkoznak arra a gépjárművezetőre, akit a rendelet hatálybalépése előtt pályaalkalmassági szempontból gépjárművezetői munkakörben gépjármű vezetésére alkalmasnak minősítettek.

Pullai Árpád s. k.,

közlekedés- és postaügyi miniszter

Benkei András s. k.,

belügyminiszter