21/1978. (IX. 14.) PM rendelet

a sportfogadásról (totó) és a számsorsjátékról (lottó)

I.

A sportfogadás (totó)

1. §

Sportfogadást (a továbbiakban: totó) előre meghatározott időszakonként (hetenként vagy más meghatározott időközönként) lehet szervezni, illetőleg rendezni.

2. §

A totóban való részvételre tippszelvényt kell kibocsátani. A tippszelvényen 13 főmérkőzés és 3 pótmérkőzés eredményére kell tippelni. A résztvevők közül azok a nyertesek, akik a 13 főmérkőzés közül legalább 10 mérkőzés eredményét eltalálták. Akik a 13 főmérkőzésen kívül az azokat közvetlenül követő első pótmérkőzés eredményét is - +1 találatként - eltalálták, külön jutalomra jogosultak.

3. §

A tippszelvény ára, illetőleg a részvételi díj tipposzloponként 2 Ft 50 fillér, így a kétoszlopos alaptippszelvény ára 5 Ft.

4. §

A totóban való részvétel előfeltétele az, hogy a fogadó a meghatározott értékű tippszelvényt megvásárolja - értékmegjelölés nélküli tippszelvénynyel való játék esetében a megjátszani kívánt tipposzlopok részvételi díját befizesse -, valamint az, hogy a tippszelvény meghatározott módon és időben a totóeredmények megállapítására kijelölt helyre beérkezzen.

5. §

A nyereményekre fordítandó összeg kiszámításának alapja a totóban részt vett tipposzlopok 2 Ft 25 fillérrel (alaptippszelvényenként 4 Ft 50 fillérrel) számított bevételi összege. Az így kiszámított bevétel 60%-ának 90%-át a "Részvételi Szabályzat"-ban meghatározott módon nyerőosztályokra felosztva a heti nyereményekre, a fennmaradó 10%-ból kilenctized részt külön jutalomalap képzésére kell fordítani, egytized részt pedig az eredmény helytelen megállapításából származó utólagos nyereménykifizetésekre, valamint a totóval összefüggő külön akciók és sorsolások nyereményeinek kifizetésére kell felhasználni.

II.

A számsorsjáték (lottó)

6. §

Számsorsjátékot (a továbbiakban: lottó) előre meghatározott időszakonként (hetenként, 10 naponként vagy más meghatározott időközönként) lehet szervezni, illetőleg rendezni.

7. §

A lottónál 1-től 90-ig terjedő számsor számjegyeiből öt számjegy kerül kisorsolásra. A résztvevők közül nyertesek azok, akik a kisorsolt öt szám közül legalább kettőt eltalálnak.

8. §

A lottóban való részvételre lottószelvényt kell kibocsátani. Az öt szám megjátszására alkalmas lottószelvény ára, illetőleg a részvételi díj 5 Ft.

9. §

A lottóban való részvétel előfeltétele az, hogy a fogadó a meghatározott értékű lottószelvényt megvásárolja, illetőleg - értékmegjelölés nélküli szelvénnyel való játék esetében - a részvételi díjat befizesse, valamint az, hogy a lottószelvény meghatározott módon és időben a lottóeredmények megállapítására kijelölt helyre beérkezzen.

10. §

A nyereményekre fordítandó összeg kiszámításának alapja a lottóban részt vett szelvények 4 Ft 50 fillérrel számított bevételi összege. Az így kiszámított bevétel 50%-át a "Részvételi Szabályzat"-ban meghatározott módon nyerőosztályokra felosztva a heti nyereményekre kell fordítani, 10%-át pedig alapként kell kezelni, amelyből az eredmény helytelen megállapításából származó utólagos nyereménykifizetéseket kell fedezni. Az alapban az utólagos nyereménykifizetések után fennmaradó összeget a "Részvételi Szabályzat" szerint tárgyvagy egyéb nyeremények formájában ki kell sorsolni.

III.

Vegyes rendelkezések

11. §

Totót és lottót az egész ország területére - kizárólagos joggal - az Országos Takarékpénztár szervezhet.

12. §

A totó és a lottó szervezésének és lebonyolításának részletes szabályait a pénzügyminiszter által jóváhagyott "Részvételi Szabályzat"-ban kell megállapítani.

13. §

A totó és a lottó szervezése és lebonyolítása felett a felügyeletet és az ellenőrzést a pénzügyminiszter látja el.

14. §[1]

15. §

Ez a rendelet 1978. október 1. napján lép hatályba; rendelkezéseit az 1978. október 1. napját követően játékba kerülő szelvényekre vonatkozóan kell alkalmazni. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 4/1957. (I. 17.) PM rendelet és a 170330/1948. (VI. 19.) PM rendelet hatályát veszti.

Faluvégi Lajos s. k.,

pénzügyminiszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 9/1986. (IV. 11.) PM rendelet 94. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1986.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére