1978. évi 27. törvényerejű rendelet

a szerzői jogról szóló 1969. évi III. törvény módosításáról és kiegészítéséről

1. § A szerzői jogról szóló 1969. évi III. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a közös mű önálló részekre szétválasztható, a társszerzőket az egyes részekre önálló szerzői jog illeti meg."

2. § Az Szjt. az alábbi 15/A. §-sal egészül ki:

"15/A. § A szerzői vagyoni jogok védelmi idejének eltelte után jogszabályban meghatározott esetekben járulékot kell fizetni."

3. § Az Szjt. az alábbi 46/A. §-sal egészül ki:

"46/A. § Az eredeti képzőművészeti és iparművészeti alkotás tulajdonjogának átruházásakor a kulturális miniszter által meghatározott esetekben és mértékben szerzői díjat kell fizetni."

4. § Az Szjt. 52. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) A szerzői jog megsértése esetén a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítés jár.

Kártérítésre alap az is, ha a szerző személyhez fűződő jogait tartósan vagy súlyosan megsértik."

5. § Ez a törvényerejű rendelet 1979. évi január hó 1. napján lép hatályba.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Borbély Gábor s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára helyett